شرکت طلای ویستا - اکتشاف، توسعه و بهره برداری طلا

طلای Vista دارای تاریخ ۲۰ ساله اکتشاف، توسعه و بهره برداری طلا در شمال و جنوب آمریکا می باشد. شرکت Vista دارای ...
طلای Vista دارای تاریخ ۲۰ ساله اکتشاف، توسعه و بهره برداری طلا در شمال و جنوب آمریکا می باشد. شرکت Vista دارای ...
طلای Vista دارای تاریخ ۲۰ ساله اکتشاف، توسعه و بهره برداری طلا در شمال و جنوب آمریکا میباشد. شرکت Vista دارایتیم مدیریتی قوی در فرآوری، معدنکاریو اکتشاف کانسارهای طلا می باشند. این شرکت با دو شرکت TSX و AMEX تحت نماد VGZ دادوستد می کند.
درادامه تکمیل پروژه در ۲۰۰۲، شرکتشروع به تکمیل VGZ به عنوان یک شرکت سرمایهگذاری برای ادامه کار بر روی طلاکرد. استراتژی شرکت کنترل کیفیت پروژه های طلا در کاهش خطرات زیست محیطی، کاهش ذخایر طلا در استراتژی حفاری پروژهها و فعالیت برای پیشرفت اقتصادیاین پروژه ها بوده است.
شرکت Vista هم اکنون دارای ۱۲ پروژه مرغوب طلا شامل ۱۱میلیون انس ذخایر طلای قطعی و احتمالی و ۶/۳ میلیون انس ذخیره ممکن میباشد.
- تاریخچه
بودجه۲/۱ میلیون دلار نشان می دهد که هزینه رأس المال شرکت کمتر از ۵/۱ میلیون دلار بوده است، ۱۵۰۰۰۰ دلار کانسار بوسیله شرکت برای پیشرفت کارپرداخت گردید و ۱۵۰۰۰۰ دلار به منظور جبران کاهش دارایی ها پرداخت شد.
در ۹ می۲۰۰۵، سهامداران در مجمع عمومی سالیانه نسبت به اصلاح ضوابط مربوط به سهام تصمیم گرفته شد و در اول نوامبر ۱۹۹۶ تصمیم به انجام آن گرفتند، این مسئله باعث افزایش سهام های معمولی شرکت از ۱۰ می ۱۹۹۹ تا دوم می ۲۰۰۳یعنی از۱,۰۰۰,۰۰۰ به۱,۷۵۰,۰۰۰ گردید.
- نتایج اقتصادی
کلانتخاب های انجام شده در اواخر سال ۸۷۵,۶۲۵ با قیمت متوسط ۸۶/۳ تا ۷۶/۴ دلاربوده و عمر باقیمانده معدن از ۹/۰ تا ۱/۶ سال تخمین زده شد. کل میزان سرمایه گذاری شرکت درحدود ۵% افزایش نشانمی دهد.
هیچ سهامی در شرکت درطول دوره منتهی به۳۱ مارس ۲۰۰۵ وجود ندارد. هزینه جبرانی ۸۲,۳۵۷ دلاردر دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ تعیین گردید. بودجه ماهانه شرکت بیش از ۱۵۰۰۰۰ دلار برای کمبود هزینه های شرکت در نظر گرفته شد. در ۱۲ می ۲۰۰۵، قرارداد ۲/۱ میلیون دلاری به صورت امانتبه شرکت Weston Investments Pty و Organic Resource Technology واگذارگردید.
شرکت Vista نیازها، فعالیت های اکتشافی طلا و پتانسیلهای اکتشافی پروژه را ارزیابینمود. به همین دلیل، شرکت به سرمایه گذاری اکتشافی بیشتر اهمیت داد.علاوه براین شرکت فرصت توسعه پروژه ها بوسیلهحفاری اکتشافی و مهندسی دوبارهبهره برداری ها با در نظر گرفتن کارهای انجام شده قبلی را بدست آورد. تولیدات طلا به صورت تدریجی کاهش یافت وفعالیت های معدنی معدن طلای Hycroft در سال۱۹۹۸ معوق ماند.
میزانهزینه های اکتشافی، بهره برداریو نگهداری با کاهش به۹۱۹,۰۰۰ دلار برای شش ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ تعیینگردید، که این رقم برای مدت مشابه سال ۲۰۰۴،۹۴۹,۰۰۰ دلار بوده است. کاهش ۴۰۰۰ دلاری برای دوره سه ماهه ازپرداخت ۶۰۰۰۰ دلاری برای ارزیابیماده معدنی ناشی می شد، که کاهش قیمت را در معدنHycroft جبران می کرد.برای شش ماه، کاهش هزینه نگهداری باعث افزایش قیمت ماده معدنی و باعث تغییر اندک نسبت به سال گذشته گردید.
- خلاصه ای از ذخایر و منابع
استراتژیشرکت بدست آوردن پروژه های طلای عیار بالا با خطرات زیست محیطی پایین، افزایش ذخایر طلا در طول حفاری پروژه ها و پیشرفت اقتصادی پروژه ها است. هم اکنون شرکت Vista دارای ۱۲ پروژه عیاربالای طلا شامل بیش از ۱/۱۱ میلیون انس ذخیره قطعی و احتمالی و نزدیکبه ۷/۳ میلیون انس ذخیره ممکن میباشد.
- بهره برداری ها
- معدن Hycroft ، نوادا
مالکیت۱۰۰% معدن Hycroft دراختیار شرکت Vista است.معدن Hycroft در ۵۴ مایلیغرب Winnemucca در شمالغرب نوادا واقع شده است، که مساحتی درحدود۱۱,۸۲۹ جریب را شامل می شود. معدنکاری این معدن به روش روباز و فرآوری ماده معدنی به روش هیپ لیچینگ انجام میشود.
دو تودهماده معدنی، یکی کانسار Central Fault از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ فعال بودهو دیگری کانسار Brimstone، در یک مایلی به سمت شرق روی زون ساختاریموازی قرار گرفته است، معدن کاری در Hycroft صورت گرفت و بیش از ۱/۱ میلیون انس طلا از ۱۹۸۷ تولیدگردید.
ژانویه۲۰۰۶ میزان ذخایر قطعی و احتمالی در بوسیله شرکت Mine Development Associates واقع درنوادا،۶۶۲,۸۰۰ انس طلا تخمین زده شد،عیار طلای قابل بازیافت در محلول سیانید ۰۰۴۷/۰ کانسنگ در تن بوده و قمیت ۴۵۰ دلار برای هر انس طلا در نظر گرفتهشد. نسبت تهی سازی باطله به کانسنگ،۵۲/۱ به ۱ تخمین زده شد.
معدن کاریدر ۱۹۹۸ متوقف گردید و فعالیت های زمین شناسی با اهمیت بالا درمعدن Hycroft کاملگردید. Hycroft سیستمکانی زایی بزرگ اپی ترمال با پتانسیلبیش از ۶ میلیون انس طلا و ۱۵۰ میلیون انس نقره بوده است. زون آلتراسیون محدوده ای به مساحت ۸ کیلومتر راپوشانده و تا اعماق ۲۲۰۰ فوتی توسعه یافته است.
از زماناکتشاف، فعالیت شناسایی فقط روی زون اکسیده نزدیکبه سطح با تعدادی گمانه با عمق بیش از ۵۰۰ فوتی متمرکز گردید.
 دو گمانهدر اعماق بیش از ۱۰۰۰ فوتی کانسار Brimstone حفرگردیدند و کانی زایی طلا- نقره را درادامه حفاری در عمق بیش از ۷۰۰ فوتی قطع کردند. پتانسیلکانی زایی منطقه ۳ میلیون انس طلا و ۱۵۰ میلیون انس نقره می باشد. علاوه براین، تعدادی هدف های عیار بالا باپتانسیل بیش از ۲ میلیون انس طلا وچندین هدف اکسیده (بسیاری از آنها در مجاورت کانسارBrimstone واقع شدهاند) دارای پتانسیل بیش از یک میلیون انس طلا می باشد.
- پروژه Maverick Springs نوادا
شرکت Vista پروژهMaverick Springs را در اکتبر ۲۰۰۲ بدست آورد. این پروژه در ۵۰ مایلی جنوب شرق Elkoنوادا واقع شده است. پروژهMaverick Springs کانسار طلا- نقره بزرگ عیارپایین با سنگ میزبانرسوبی بوده و به سمت جنوب شرق روی کانسار Carlin توسعه یافته است. محاسبات ذخایر در آپریل ۲۰۰۴، بوسیله مشاوران معدنی Snowden ونکور،BritishColumbia کامل گردید. عیارآستانهمعادل نقره،۱ انس در تن محاسبه شده و متوسط قیمت فلزات با گذشت سه سال ۳۲۷ دلار برای هرانس طلا و ۷۷/۴ دلار برایهر انس نقره در نظر گرفتهشده است.
۷ حفاری اکتشافی در نوامبر ۲۰۰۲ کامل شد و حداقلکانی سازی در ۲۰۰۰ فوتی شمال و ۱۲۰۰ فوتی غرب منطقه توسعه یافته بود.
نتایج برنامه های ۲۰۰۲ نشان داد که سیستم کانی زایی بسته نشده و ذخایرمی تواند تا حداقل ۵۰% حفاری پرکننده افزایش داشته باشد. بیشترین عیار کانی زایی طلا و نقره در این برنامه اکتشافیبدست آمده است.
۱۴ گمانه اکتشافی در اکتبر ۲۰۰۳ کامل شد، وجود کانیزایی طلا- نقره در زونی بهمساحت ۲۵۰۰ در ۲۰۰۰ فوت تأیید گردید. بیشترین عیار طلا که ۱۰ فوت کانی زایی طلا را قطع نموده، در گمانه MR-۱۴۷ ۱۳۴/۰ انسدرتن طلا بوده است.
بوسیله شرکت هایVista و Silver Standard سرمایه گذاری مشترکی بر روی پروژه انجام شدهاست، شرکت Silver Standard کل کانیزایی نقره میزبان Maverick Springs را بدستآورد و این درحالی است که Vista تمامکانی زایی های طلای پروژه را حفظ کرد.
- پروژه Hasbrouck ، نوادا
شرکت Vista ۱۰۰% سهامپروژه های Hasbrouck و Three Hills را در نزدیکی Tonopah نوادا در می ۲۰۰۳ بدست آورد. این ماده معدنیشامل ۹۸ مجوز اکتشافی و کانیزایی طلای اپی ترمال اکسیده است. در جولای ۲۰۰۳ مطالعات ذخایر برای Vista بوسیلهDevelopment Associates of Reno واقع در نوادا تهیه گردید و با استفاده از استانداردهای صنعتی مدل نرم افزاریآن فراهم شد.
مدل Hasbrouck با استفاده از داده ها از حفاریدرعمق ۵۴,۳۳۹ فوتی توسعه یافت، و شامل۱۰۵ ذخیره و درمجموع ۴۴,۴۰۰ فوت و ۲۲ گمانه زنی گردشی و مجموعاً ۸,۹۸۰ فوتاست. اطلاعات حفاری ها بوسیله شرکت طلای FMC، اتحادیه Cordex و شرکت Franco Nevada بین سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۸ جمع آوری گردید.
 مدل Three Hills با استفاده از اطلاعات بدستآمده از ۶۲,۸۷۴ فوت حفاری تهیهگردید و شامل ۱۸۳ گمانه چرخه معکوس و درمجموع ۵۴,۶۵۷ فوت و گمانه زنی گردشی درمجموع ۶,۳۲۰ فوت و ۹ حفاری الماسهدرمجموع ۱,۸۹۷ فوتی می باشد. حفاری بوسیله شرکت های Echo Bay Mines، Eastfield Resources، Saga Exploration و اتحادیه Cordex بین سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۹۶ کامل شد.
شرکت Vista معتقد است پتانسیل اکتشافی پروژه ها بسیارمناسب است. مدل ذخایر نشان میدهد که توناژ کانی زایی ممکن است به سمت شرق در ماده معدنی Hasbrouck توسعه یابد، تفسیر مجدد اطلاعات حفاری قدیمی نشانمیدهد که ممکن است توناژ کانی زایی کشف نشده ای در سمت شمال کانی زایی شناخته شده، موجود باشد. ارزیابی مجدد اطلاعات حفاری ها و بررسی مناطق جدید باعث کشف کانی زایی های افزوده ای درThree Hills گردید.
- پروژه Yellow Pine آیداهو
درنوامبر ۲۰۰۳ شرکت Vista باامضای توافق نامه ای ۱۰۰% پروژه طلای Yellow Pine راخریداری نمود، این پروژه در ۶۰ مایلی شرقMcCall، آیداهو واقعشده است. مطالعات امکان سنجی در نوامبر ۲۰۰۳ برایVista توسط Pincock، Allen& Holt واقع در دنور کلرادو انجام شده و مدل های نرم افزاری پروژه بر اساس اطلاعات ۵۳۸ حفاری به روشچرخه معکوس و مغزه گمانه، ومجموعاً ۱۲۰,۹۲۲ فوت تهیه شده است. بر اساس این مطالعات، ذخایر طلا دارای عیار آستانه بیش از ۰۲۵/۰ انس درتن بودهاند.
عمدتاًذخایر طلای نوع سولفیده، درونکانسار Yellow Pine وکانسار مجاور Homestake قرار دارند و در اعماق و جوانب توسعه یافته اند. طلاهمراه با نقره، آنتیموان و تنگستندر زون سیلیسی شده و آلتره،
درون سنگ های گرانیت باتولیتی آیداهو در مجاورت زون گسلهMeadow Creek قرار گرفته است.
- پروژه Long Valley کالیفرنیا
شرکت Vista مالکیت ۱۰۰% کل پروژه LongValley را با خریداری از شرکت معدنی Standard Industrial به دست آورد. این پروژه در ۳۰مایلی شمال غرب Bishop کالیفرنیاواقع شده است.
سیستمکانی زایی این ماده معدنی بزرگ،کم عمق و طلای اپی ترمال سولفید بالا می باشد. سیستم کانی زایی تا اعماق ۳۰۰ فوتی توسعه یافته است. مطالعات مقدماتیامکان سنجی در سال ۱۹۹۷ کاملشد، معدن روباز سودآور و بهره برداری های heapleach قیمت ۳۷۵ دلار برای هرانس را پیشنهاد داد. عیار آستانه، ۰۱۰/۰ انس درتن در این معدن استفاده شد. امکان توسعه ذخایر موجود بسیار بالااست. نتایج حفاری های گذشته وآنومالی های ژئوشیمیایی طلای تست نشده در سطح خارجی ذخایر باعث انجام تست اکتشافی اضافه در منطقه گردید.
- پروژه Mountain View نوادا
شرکت Vista مالکیت پروژهMountain View را در اکتبر ۲۰۰۲ بدست آورد. اینپروژه در ۱۲ مایلی شمال غرب Gerlach نواداقرار گرفته است. زمین شناسی پروژهمشابه با معدن Hycroft و در۴۱مایلی شرق آن واقع شده است.
در نوامبر ۲۰۰۲ محاسبات ذخایر بوسیله شرکت مشاورمعدنی Snowden ونکور، British Columbia انجام پذیرفت. در این پروژه عیارآستانه، ۰۰۶/۰ انس درتن بود.پروژه Mountain View دارایپتانسیل اکتشافی عالی با کانی زایی عیار بالادر زیر ذخایر معین می باشد. همچنین این پروژه دارای پتانسیل مناسب برای حجم ذخایر اضافی است. در سال ۲۰۰۳ برنامهحفاری مجموعاً ۴۰۰۳ فوت کامل شدو در سال ۲۰۰۴ حفاری اضافه شامل ۴۰۷۰ فوت پتانسیل کانی زایی طلای قابل معدنکاری، را مانند کانی زایی عیار بالاشامل عیارگیری از ۵ فوت که ۳۷/۰ انس طلا در تن از گمانه MV۰۳-۱۹۰ وعیارگیری از ۲۰ فوت حفاری، ۱۱۲/۰ انسدرتن طلا درگمانه MV۰۳-۱۹۱ بوده است، به انجام رساند.
- پروژه Wildcat نوادا
شرکت Vista، ۱۰۰% مالکیتپروژه طلای Wildcat واقع در۳۵ مایلی شمال غرب Lovelock در Pershing County نوادا را در اکتبر ۲۰۰۳ بدستآورد. مطالعه ذخایر توسط شرکت توسعهمعادن Reno نوادا ومطالعات کارشناسان در اکتبر ۲۰۰۳ انجام پذیرفت، و مدل نرم افزاری آن از یک نمونهکانال زیرزمینی، ۲۴۵ گمانهگردشی و ۱۱ حفاری الماسه که در مجموع ۹۵,۴۶۶ فوت بوده بدست آمد. اساس این مطالعات، ذخایر طلا با عیار آستانه،۰۱۰/۰ انس درتن بوده است.
توسعه ذخایر حجیم احتمالاً نشاندهنده کانسار جدید درحفاری ها بوده که ذخایر تخمینیکنونی را شامل نمی شود. تعدادی از گمانه های اکتشافی شامل عیار متوسط تا ۶/۱ انس درتن طلا، نشاندهنده کانی زاییعیار بالا که نیاز به حفاریدارد، به خصوص در شمال غرب و اعماق کانی زایی کنونی شناخته شده است.
- پروژه Paredones Amarillos،مکزیک
شرکت Vista مالکیت ۱۰۰% پروژهParedones Amarillos را دارا می باشد. اینپروژه در ۴۰ مایلی (۶۰ کیلومتری) جنوب La Paz مکزیکواقع شده است.
در آگوست ۲۰۰۲ پروژهParedones Amarillos درآمدی درحدود یک دلار برای هر انس ذخیره طلا بدست آورد. مخارج نگهداری درحدود۱۰۰۰۰۰ دلار در هر سال تخمین زده شد.
محاسباتذخایر بوسیله شرکت مشاور معدنی ونکور، British Columbia بهعنوان شخص ثالث در آگوست ۲۰۰۲ تهیه گردید. عیار آستانه طلا ۰۱۵/۰ انس درتن در نظر گرفته شد.
 مطالعاتامکان سنجی در سپتامبر ۲۰۰۵ بوسیله Mine Development Associates of Reno واقعدر نوادا کامل شد. نتایج این مطالعات نشان داد برایذخایر بعدی قیمت طلا به ۴۰۰ دلار برای هر انس خواهد رسید.
شرکت Vista عقیده دارد کاهش ذخایراضافی، در بهره برداری تخمینی و ارزش سرمایه میتواند باعث بهینه سازی پروژه شود. زمین شناسانVista ظهور کانی زایی اضافیطلا در مقاطع زمین شناسی تعیین شده به عنوان میزبان کانسارParedones Amarillos تعیین کرده اند. تست حفاری اولیه در ناحیه Tocopilla کانسارهای افزوده شده ای رانشان می دهد.
- پروژه Guadalupe de los Reyes مکزیک
درسپتامبر ۲۰۰۳، شرکت Vista،۱۰۰% سهام پروژه Guadalupe de los Reyes واقع در ایالت Sinaloa مکزیک را بدست آورد.
مطالعه ذخایر در جولای ۲۰۰۳ بوسیلهPincock، Allen & Holt واقعدر دنور کلرادو فراهم گردید.میزان ذخایر طلا از ۳۸۱ گمانه چرخه معکوس، مجموعاً۱۱۸,۶۳۳فوت بوده و در تهیه مدل سازی نرم افزاری کاربرد دارد. بر اساساین مطالعات، ذخایر طلا دارای عیار آستانه بیش از ۰۱۶/۰ انس درتن می باشد.
کانسار عیار بالا در طول امتداد و زیر زون Guadalupe حداقل ۵۲۵,۰۰۰ انسطلا و ۴۱ میلیون انس نقره تولید نموده است. هیچ حفاری برای ارزیابیاین اهداف انجام نشده است.
- پروژه Amayapampa بولیوی
مالکیت۱۰۰% پروژه در اختیار شرکت Vista میباشد. پروژه Amayapampa در ۱۸۶ مایلی(۳۰۰ کیلومتری) جنوب شرق La Paz بولیویواقع شده است. در دسامبر ۲۰۰۳،شرکت Vista طیتوافق نامه ای تصمیم به فروش پروژه به شرکتLuzon Minerals واقع درVancouver، British Columbia گرفت.
مطالعاتامکان سنجی توسط شرکت Roscoe Postle Associates برای شرکت Luzon در فوریه ۲۰۰۴ انجامپذیرفت. بر اساس این مطالعات، عیار آستانه ذخیره طلا ۰۱۲/۰ انس درتن طلا بوده است.
بر ایناساس مطالعات امکان سنجی در سال ۲۰۰۰ کامل گردیدو سیستم فرآوری معدن به روز شد، معدنکاری به روش روباز و بهره برداری آسیابی برروی کانسنگ معدن انجام پذیرفت.ذخایر قابل معدنکاری معدن Amayapampa درحدود۱۶۸ دلار برای هر انس و کل قیمت تولیدات ۲۴۴ دلار برای هرانس تخمین زده شد. شش گمانه در زیر معدنAmayapampa با عیار بیش از ۲۵/۰ انس درتن طراحی گردید، که دارای عرض بیش از شش فوت هستند. به علاوه اینحفاری ها در منطقه توانست به میزان ذخایر طلای موجود معدن اضافه کند.
- پروژه Awak Mas اندونزی
در می۲۰۰۵، شرکت Vista کانسارطلای Awak Mas واقع در Sulawesi اندونزی رابا قیمت۵/۱ میلیون دلار بدست آورد. آنالیز ذخایر در ۲۸ اکتبر ۲۰۰۴ بوسیله شرکت RSGGlobal Pty واقع در WestPerth استرالیا فراهم گردید. گزارشآنالیز عناصر شامل نتایج ۸۵,۰۳۰ نمونه و عیارگیری از ۸۱۴ مغزه و گمانه حاصل از چرخه معکوس بوسیله شرکت Battle Mountain Gold، Lone Star و Masmindo از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ با عیارگیریتوسط Inchcape Testing Services انجامپذیرفت.
مطالعات امکان سنجی نهایی بوسیله شرکت مشاوران مستقل در سال ۱۹۹۷ با معدنکاری۳ میلیون تن کانسنگ در سال کامل گردید. ارزیابی مستقل پروژه در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ کامل شد و بیش از ۴۶ میلیوندلار استرالیا برای آن هزینه شد.
بر اساسگزارش آنالیز ذخایر، عیار آستانه ذخایر طلا ۰۱۵/۰ انس طلادرتن گزارش شد. موقعیت حفاری های اضافه با بررسی های ژئوشیمیایی و ترانشه ها و برخی از حفاری های انجام شده، در محلبهره برداری های قبلی تعیینگردید، درنتیجه پتانسیل بالایی را برای ذخایر افزوده شده، مشخص شد. در سال ۲۰۰۵ و متعاقب آن در ۲۰۰۶، شرکت Vista فعالیت های اکتشافی را بر روی ذخایر افزوده شده و کوشش برای افزایش آنها،هدایت کرد.
- پروژه Mt.todd استرالیا
شرکت JAAC تصمیم به خریداری معدن طلای Mt. Todd واقع در Northern Territory استرالیاگرفت. در قسمتی از توافق نامه منعقد شده، شرکتVista بررسی های فنی واقتصادی معدن و امکان سرمایه گذاری مشترک با JAAC را بررسی نمود.طبق گزارش Pegasus، بیشاز ۲۰۰ میلیون دلار برروی معدن Mt. Todd سرمایهگذاری شده است و بهره برداری از آن از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ انجام شد، در نتیجه مشکلات فنی و قیمت پایین طلا، پروژه بستهشد. بر طبق توافق نامه بسته شده میان شرکت های Vista و JAAC۹۰% سودبهره برداری ها متعلق به Vista و ۱۰% باقیمانده متعلق به شرکت JAAC می باشد. براساس سرمایه گذاری مشترک درمورد اکتشافات، عایدات آن به صورت مساوی بین دو شرکت تقسیم شده است.
 MRTتخمین زد، پیش از آغاز معدن کاری میزان ذخایر قطعی و احتمالی در کانسارBatman درحدود ۹۲/۱۹۰ میلیون تن با عیار ۹۴/۰ گرم درتن طلا و شامل ۷۵/۵ میلیونانس نقره بوده است. بر اساس بازدید مجدد پروژه، شرکتVista اعتقاد دارد که تقریباً ۸۲۶,۰۰۰ انس طلا بین سال های ۱۹۹۶ و پایان معدنکاری در ۲۰۰۰ از معدناستخراج شده است. دیگر ذخایر تخمینی که جدیدترین آن بوسیله General Gold در ۲۰۰۰بسته شد، منعکس کننده معدن کاری های گذشته می باشند.
گزارش تخمینی میزان ذخایر قطعی و احتمالی تا سطح ۱۳۰ متری زیرسطح دریا (۱۷۲ متر کم عمق تر از تخمین قبلی) درحدود ۶۸ میلیون تن با عیار ۹۹/۰ گرم درتن طلا و حاوی ۱۷/۲ میلیون انس طلا بوده است.
منبع خبر: پایگاه ملی داده ها
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۴۸:۳۶ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: