شرکت طلای الدورادو Eldorado - شرکت بین المللی تولید طلا

شرکت Eldorado در ونکوور کانادا واقع شده است، این شرکت، شرکت بین المللی تولید طلا است و در زمینه توسعه و اکتشاف طلا ...
شرکت Eldorado در ونکوور کانادا واقع شده است، این شرکت، شرکت بین المللی تولید طلا است و در زمینه توسعه و اکتشاف طلا ...
شرکت Eldorado در ونکوور کانادا واقع شده است، این شرکت، شرکت بین المللی تولید طلا است ودر زمینه توسعه و اکتشاف طلا فعال می باشد. سهام شرکت در بازار سهام تورنتو زیر نماد ELD قرار گرفته است و بازار سهام آمریکا زیر نماد EGO قرار گرفته است.
سرمایه گذاری شرکت معدنی Eldoradoدر معادن کشورهای بزریل، ترکیه و چین بوده است. کلمیزان تولیدات معدن S?o Bento،۸۲۰۲۴ انس طلا با ارزش ۲۹۴ دلاربرای هر انس در سال ۲۰۰۴ بودهاست. معدن Sao Bento بیش از۵/۱ میلیون انس طلا از سال۱۹۸۷ تولید نموده است. در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴، میزان ذخایر قطعی و احتمالی معدن ۳۰۷۰۰۰ انس و میزان منابع اندازه گیری شده۳۷۹۰۰۰ انس تعیین گردید.
بهره برداری از معدن روباز Kisladag در غربترکیه از فوریه سال ۲۰۰۶ آغازگردید. پیش بینی می شود میزان تولیدات معدن ۱۴۴۰۰۰ انس طلا در سال اول، به طور متوسط به ۲۴۰۰۰۰ انس طلا درسالافزایش یابد، عمر معدن ۱۴ سال با ارزش۱۸۱ دلار برای هر انس پیش بینی گردیده است.
میزانذخایر قطعی و احتمالی معدن Kisladag، ۱/۵ میلیونانس بوده است. شرکت Eldorado تولیدات خود را در کشورهای برزیل، ترکیه و چین توسعه دادهاست. در ۳۰ می ۲۰۰۵، توافقنامه ای برای بدست آوردن سهام شرکت معدنیAfcan امضا کرد. پیش بینی میشد معامله ها در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵ به پایان برسد.
Eldoradoبیش از ۱۵/۶ میلیون انس ذخایر قطعی و احتمالی و ۷/۱۰ میلیونانس منابع طلا دارد. با ادغام شرکت های Eldorado وAfcan میزان کل ذخایر قطعی و احتمالی بیش از ۷ میلیون انس و منابع طلا۱۲ میلیون انس می باشد.
- وضعیت اقتصادی
شرکتمعدنی Eldorado تجارتخود را در کشورهای برزیل، ترکیهو چین رشد داده است. مهارت بین المللی Eldorado درمعدنکاری، امور مالی و گسترش پروژه ها باعث توسعه سریع این شرکت گردید.
درمجموعمیزان کل خسارت معدن در فصل سوم سال ۲۰۰۵ درحدود ۵۱/۶ میلیون دلاریا ۰۲/۰ دلار برای هر انس از مجموع ۵۳/۲۶ میلیون دلار یعنی ۱۰/۰ دلار درهر انس بوده و این میزان در فصل مشابه در سال۲۰۰۴، ۳۴/۱ میلیون دلار از ۶۸/۳ میلیون دلار و یا ۰۱/۰ دلار در انس بوده است.خسارات وارده در فصل سوم سال ۲۰۰۵ به علت ارزش بهره برداری بالاتر و افت بها در معدن S?oBento، افزایش هزینه های عمومی و اجرایی با آغازبه کار معدن Kisladag و بالاتر بودن هزینه های اکتشافی بوده است.
در فصلسوم ۲۰۰۵ میزان فروش شرکت ۲۱,۰۵۷ انس طلا با ارزش ۱۷/۹ میلیون دلار و متوسط قیمت ۴۳۵ دلار برای هر انس بوده است. میزان فروش در زمان مشابه سال ۲۰۰۴ به ۲۱,۷۳۲ انس برای ۷۰/۸ میلیون انس با متوسط قیمت ۴۰۰ دلار درهر انس بوده است.
در سیام سپتامبر ۲۰۰۵، درآمد نقدی درحدود ۶۸/۶۸ میلیون دلار بوده و میزان ۴۵/۵۰ میلیون دلار به صورت درآمد مازاد معدن بدست آمده است.
- اکتشافات
کلهزینه اکتشافات در سال ۲۰۰۶، ۱۴ میلیوندلار تخمین زده شد. پروژه های اکتشافی شامل پروژه VilaNova در برزیل،پروژه های Koyalhisar و Mahmur Tepe در ترکیه و پروژه اکتشافی TJS چین را می توان نام برد.
- بهرهبرداری ها
معدن Sao Bento در ایالتMinas Gerais برزیل واقع شده است. کانسنگMinas Gerais به صورت زیرزمینی به روش دستگاههای مکانیزه long hole stoping موردمعدنکاری قرار گرفت. طلا از روش هایسنتی جداسازی، فلوتاسیون و ترکیب روش های بیواکسیداسیون و فشار اکسیداسیون مورد بازیابی قرار گرفت. پیش بینی شدهمیزان تولیدات در سال ۲۰۰۶،۷۱,۳۵۰ باشد. بهره برداری ها درسال ۲۰۰۷ متوقف خواهد شد.
- بهرهب رداری های ترکیه
شرکت Eldorado توانایی گسترشپروژه ها از کشف اولیه تا فرآوری نهایی را در ترکیه دارا می باشد. پتانسیل های زمین شناسی مهم و فعالیت های اکتشافیبر روی مناطق تعیین شده، گسترشیافته است. فعالیت های اکتشافی در سه منطقهWestern Pontides، Demir Joint Venture و Biga Peninsula توسعه یافته است.
- معدن Kisladag ترکیه
معدن Kisladag در غرب ترکیهواقع شده و وسعت آن ۱۵۷ کیلومتر مربع می باشد. مالکیت کل پروژه در اختیار شرکتEldorado می باشد. مطالعات امکان سنجی در مارس ۲۰۰۳ کامل گردید.
معدن Kisladag بزرگترین معدن طلای ترکیه بهشمار می رود، تولیدات خود را در اواخرسال ۲۰۰۵ آغاز نمود. پروژه اکتشافی و فرآوری معدن همچناندرحال توسعه می باشد. هنگامیکه ساختمان های فرآوری در اوایل سال ۲۰۰۶ کامل گردید، از آن پس میزان تولیدات معدن روباز به ۱۴۴۰۰۰ انس خواهد رسید و میزان تولیدات به ۲۴۰۰۰۰ انس در سال باهزینه بهره برداری ۱۸۱ دلار برای هرانس خواهد رسید.
-  کمربند آتشفشانی Pontide ترکیه
در ناحیه Western Pontides منطقه ای به مساحت ۱۴۵,۲۰۰هکتاررا در بر می گیرد، ۴۲ پروانه اکتشافیدارد که ۱۰۰% آن به شرکت فرعی Tüprag وابستهمی باشد.
در اینناحیه سیستم کانی زایی به صورت وسیع و توناژ بالا، سیستم فلزات گرانبهای نوع سولفید بالا و سیستم رگه ای فلزاتگرانبهای نوع سولفید پایین می باشد.
- معدن Biga peninsula ترکیه
بیشترفعالیت های اکتشافی در منطقه Pontides و در محدوده سرمایه گذاری مشترک Demir قرار گرفتهاست. محدوده Biga Peninsula در غربترکیه ۲۵ لیسانس اکتشافی محدوده ۳۸,۲۴۴ هکتاری را پوشانده است. کار شناسایی در سال ۲۰۰۵ادامه یافت و ممکن استفعالیت های حفاری ادامه یابد.
- معدن Efemcukuru ترکیه
معدن Efemcukuru در غرب ترکیهواقع شده است، مساحت این ماده معدنی ۳۰ کیلومتر مربع می باشد و مالکیت ۱۰۰% پروژه در اختیار شرکت Eldorado می باشد.
میزان ذخایر قطعی و احتمالی معدن۱,۸۵۶,۰۰۰ تن با عیار ۱۴/۱۳ گرم درتن طلا (۷۸۴,۱۰۰ انسبا قیمت ۳۲۵ دلار درهر انس برآورد شده)، منابع اندازه گیری شده و احتمالی ۸۲۸,۹۰۰ تن با عیار ۴۴/۱۴ گرم درتن طلا(۸۴۹,۱۰۰ انس) و میزان ذخایرممکن ۵۹۰,۳۰۰ تن با عیار ۶۳/۱۲ گرم درتن طلا (۲۳۹,۷۰۰ انس) می باشد.
-  پروژه سرمایه گذاری مشترک Admir
Admir ۲۷ لیسانس بهره برداری منطقه ای به مساحت ۵۸۶۴۲ هکتار را دربرگرفته است. دو لیسانس اکتشافیتقریباً منطقه ای به مساحت ۸۰۰۰ هکتار را در برگرفته اند. این ماده معدنی در برنامه اکتشافی سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲مورد شناسایی مقدماتی قرار گرفت وآن کانسار پورفیری طلا- مولیبدن- مس می باشد. زمین شناسی منطقه شامل نفوذی های اواسط تا اواخر ترشیری همراه باسنگ های دگرگونی پالئوزوئیک و سنگ هایآتشفشانی اوایل ترشیری می باشد. کانی زایی استوک ورکینوع پورفیری در داخل نفوذی ها همراه با آلتراسیون تورمالین- کوارتز در نفوذی ها و آلتراسیون آلونیتی کوارتز درونآتشفشانی ها در منطقه انجام شده است.
- فعالیتهای اکتشافی برزیل
در ماهآپریل ۲۰۰۵ شرکت Eldorado توانست۸۴% پروژه Vila Nova را درشمال برزیل بدست آورد. همچنین اینشرکت توانست لیسانس ماده معدنی را در این محدوده و محدوده RioGrande بدست آورد.
- معدن Sao Bento برزیل
اینمعدن در منطقه Minas Gerais برزیلواقع شده است. وسعت این ماده معدنی ۲۰ کیلومتر مربع است. معدنکاریاین معدن به روش روباز و فرآوری به صورت فلوتاسیون، اکسیداسیون و لیچینگ کربن می باشد.
میزانتولیدات معدن از سال ۱۹۸۷ تا کنون ۱,۶۶۸,۴۷۰ انس طلا بوده است.Eldorado مالکیت معدن طلای S?o Bentoرا در جولای۱۹۹۶ برعهده گرفت و در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ درحدود ۸۸۹,۸۲۴ انس طلا تولید نمود.
میزان تولیدات معدن در سال ۲۰۰۴، ۸۲,۰۲۴ انس طلا ، میزان کانسنگ مورد معدنکاری ۳۶۶,۷۲۹ تن، عیار متوسط طلای معدن ۴۰/۸گرم درتن، هزینه بهره برداری۲۹۴ دلار برای هر انس، قیمت طلای تولیدی ۳۵۸ دلار برای هر انس، میزان ذخایر قطعی و احتمالی ۱۵۴/۱ میلیون تن باعیار۲۷/۸ گرم درتن طلا (۳۰۷,۰۰۰ انس طلا) و میزان ذخایر و منابع احتمالی و ممکن۰۰۴/۱ میلیون تن با عیار ۷۳/۱۱ گرم درتن(۳۷۹,۰۰۰ بوده است) .همچنینمیزان تولیدات در سال ۲۰۰۵، ۷۲۰۰۰ انس طلا با قیمت ۳۲۰ دلار برای هر انس بوده است.
- کانسار Vila Nova برزیل
AmapaState درونتونل کانی زایی پروتروزوئیکپایینی قرار گرفته که از ونزوئلا آغاز گشته و در Guyanas وبرزیل گسترش یافته و به غرب آفریقا منتهی می شود. این کمربند، میزبان چندین کانسار بزرگ طلا شامل Las Cristinas، Omai و Amapari است. اینکمربند مساحتی درحدود ۱۲۰۰۰۰ هکتار را شامل می شود، برنامه های اکتشافی شرکت در منطقه شامل نقشه های زمین شناسی،نمونه های آبرفتی و خاکی وژئوفیزیکی برای تعریف حفاری ها می باشد. برنامه سال ۲۰۰۵ شامل تهیه نقشه، نمونه های کانال ها و حفاری الماسه می باشد.
- کانسار Cassipore برزیل
در Cassipore آنومالی ژئوشیمیاییاندازه گیری شده، تقریباً دارای طول ۸ کیلومتر و عرض ۳ کیلومتر از طریق اپراتور قبلی تعیین گردید، همچنین ۵۰گمانه کوچک درون آنومالی ذخیرهساپرولیتی در منطقه تعیین شده است. شرکتEldorado، ۴۰۰۰۰ هکتار منطقه را بررسی نموده است.
- پروژه Tartarugalzinho برزیل
پروژه Tartarugalzinho در ایالتAmapa واقع شده است، نمونه برداری و تهیه نقشه منطقه انجام شد. در اوایل دهه ۱۹۸۰، BP Minerals اینناحیه را کشف نمود و آنومالیطلا تقریباً به طول ۱۰ کیلومتر و عرض ۶ کیلومتر را تعیین کرد. در مجموع بیش از ۴۰ کیلومتر شیب زمین شناسی، میزبان آنومالی بوده و در garimpero پراکنده شده است. میزان کل مساحت تحت مالکیت شرکتEldorado ، ۸۰۰۰۰ هکتاراست.
- پروژه Piaba برزیل
اینکانسار در ایالت Maranhao برزیلواقع شده است، ۵۰% سهام این معدن در اختیار شرکتEldorado و ۵۰% باقیماندهدر اختیار شرکت Aurizona است.اندازه ماده معدنی ۹۹۸۱ هکتار است.
معدنکاریدر Piaba به روشروباز انجام می شود، و میزان ذخایر قطعی واحتمالی معدن ۶,۲۷۳,۰۰۰ تن با عیار ۲۷/۱ گرم درتن طلا (۲۵۶,۱۰۰ انس) و میزان ذخایر ممکن ۴,۳۲۲,۰۰۰ با عیار ۲۸/۱گرم درتن طلا (۱۷۷,۶۰۰ انس)برآورد شده است.
- بهره برداری های چین
چین چهارمین تولیدکننده بزرگ طلا درجهان به شمار می رود و دارای نواحی طلاخیز زیادی می باشد. در سال ۲۰۰۴ شرکت فعال معدنی با دوگروه کارشناس به صورت تمام وقت درBeijing شروع بهفعالیت کردند.
شرکتمعدنی Shandong دربازار بورس شانگهای درآمدی متجاوزاز ۳۶۲ میلیون دلار بدست آورد. این شرکت در شرق چین در ایالت Shandong که یکی از بزرگترین نواحی تولید طلا در چین بهشمار می رود، واقع شدهاست. درآمد شرکت از فروش کنسانتره های طلا، نقره، سولفور و جواهراتی از طلا و نقره می باشد. شرکت Shandong تقریباً ۱۵۰۰۰۰ انس طلا در سال۲۰۰۴ از دو معدن زیرزمینیتولید کرد و سومین معدن زیرزمینی خود را در نوامبر ۲۰۰۴ بدستآورد.
معدن Tanjiashan چین
معدن Tanjiashan در استانQinghai در غرب چین واقع شده است، مساحت این محدوده ۳۳۸کیلومتر مربع می باشد. مالکیت ۸۵% معدن دراختیار شرکت Eldorado،۵/۷% شرکت معدنی Dachaidan و ۵/۷% شرکت First Brigade می باشد.
مطالعاتامکان سنجی در آپریل ۲۰۰۵ کامل شد.ایجاد ساختمان ها در جولای ۲۰۰۵ شروع گردید و تولیدات معدناز نیمه سال ۲۰۰۶ آغاز خواهد شد. هزینه سرمایه شرکت ۲/۵۰ میلیون دلار، میزان تولیدات ۱۴۰۰۰۰ انس در سال اول،۱۵۵۰۰۰ انس در سال دوم، میزان کلتولیدات ۸۴۲۰۰۰ انس، میزان متوسط بازیافت ۲۲۶ دلار برای هر انس و میزان ارزش در طول عمر معدن ۲۵۰ دلار برای هر انس بودهاست، میزان قیمت طلا ۴۲۰ دلاربرای هر انس تعیین گردید.
منبع خبر: پایگاه ملی داده ها
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۶:۲۶ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: