شرکت طلای کینروس Kinross - تولید کننده طلا در آمریکای شمالی

دفتر مرکزی شرکت Kinross در کانادا واقع شده است، از سال ۱۹۹۳ با رشد چشمگیر به سومین تولید کننده بزرگ طلا در آمریکای شمالی ...
دفتر مرکزی شرکت Kinross در کانادا واقع شده است، از سال ۱۹۹۳ با رشد چشمگیر به سومین تولید کننده بزرگ طلا در آمریکای شمالی ...
دفتر مرکزی شرکت Kinross در کانادا واقع شده است، از سال ۱۹۹۳ با رشد چشمگیر به سومین تولید کننده بزرگ طلا در آمریکای شمالی و هفتمین تولید کننده بزرگ جهان با تولید ۶/۱ میلیون انس طلا در سال بدل شد، در کل جهان بیش از ۴۰۰۰ نفر در این معادن مشغول به کار هستند.
شرکت Kinross دارای ۱۱ معدن قابل بهرهبرداری در چهار قاره جهان و چندین طرح اکتشافی و پروژه هایی برای توسعه می باشد. تقریباً ۵۰% تولیدات ما در آمریکا و سه چهارم آن هم در آمریکای شمالی متمرکز شده است. تولیدات بالا در آمریکای شمالی سهام جهانی فراوانی را برای شرکت می آورد. از زمان پیوستن شرکت Kinross به TVX و EchoBay در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳، تولیدات شرکت با موفقیت از ۲/۱۳ میلیونانس در اواخر ۲۰۰۲ به ۴/۱۹میلیون انس در اواخر سال ۲۰۰۴ افزایش یافت.
- تاریخچه
شرکت طلای Kinross در ۳۱می ۱۹۹۳ با ترکیب شرکت های CMP Resources Ltd.،Plexus ResourcesCorporation وOntario Corp. تأسیس گردید. در ابتدا میزان تولیدات پروژه ها به ۲۵۰۰۰ انس طلا از معدن Denton-Rawhide در نوادا رسید.
در سال۲۰۰۳ شرکت طلای Kinross با Echo Bay Mines و TVXGold Inc. یکی شد و ۸/۱۷۷ میلیون سهام به ارزش ۸/۱۲۶۹ میلیوندلار معامله شد. تولیدات بالای Kinross به علتتولیدات بالای تاحدود ۷/۱ میلیونانس بوده است. بهره برداری ها در معادن Round Mountain نوادادرحدود ۵۰% ، در معدن Kettle River درواشینگتن آمریکا ۱۰۰%، درMusselwhite انتاریو کانادا ۳۲%، درParacatu و Crix?s بهترتیب ۴۹% و۵۰% و در La Coipa شیلی۵۰% بوده است.
در اولمارس شرکت Kinross سهامخود را از معدن Kubaka درروسیه به ۱/۹۸% افزایش داد. در ۲۸ آگوستنرخ سهام به حدود ۲۳ میلیون سهم با ارزش ۵/۱۵۲ میلیون دلار رسید.
- وضعیتاقتصادی
تولیداتشرکت Kinross در سال۲۰۰۵ تقریباً ۶/۱ میلیون انس با ارزش نقدی ۲۶۰ تا ۲۷۰ دلار برای هر انس بوده است.
شرکت Kinross با داشتن سود در ۱۰ معدن تولیدکننده در آمریکای شمالی و جنوبی، در حدود دو سوم تولیدات آمریکای شمالی را تولید می نماید. با گذشت شرایط دشوار در سال های کمبود در صنعت طلا، Kinrossبه بزرگترین تولیدکننده با سهامبا اهمیت در بهره برداری ها و کانسارهای طلای تبدیل شده است. این شرکت همچنین با ترازنامه قوی به یکی از عناصرکلیدی در تثبیت صنعت طلا به شمار رود.
شرکت طلای Kinross با افزایش ذخایر قطعی و احتمالی به ۷/۲۴ میلیون انس طلا در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵ از ۴/۱۹ میلیون انس در سال ۲۰۰۴ رسیده است. این پنجمین سال متوالی بوده که میزان ذخایر معدن افزایش یافته و رشد ۲۷ درصدی را در هر سال نشان می دهد.
قیمت طلای شرکت Kinross با توجهبه برنامه های تأمین اعتبار به بیش از قیمت متوسط بازار در طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ رسید. در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، قیمت طلایKinross به پایین تر از سطح قیمت های جهانی رسید و عایدات آن به شدت کاهش یافت.
تولیدات جهانی طلا در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ افزایش کمی نشان داد، اما هنوز نسبت به تولیداتسال ۲۰۰۰ کاهش نشان می دهد.منابع معدن شرکت Kinross افزایش چندانی نیافته بودند، بانک مرکزی و طلای بازیافت شده به تأمین ذخایر از تولیدات پایین معدن کمک زیادی نموده بود.
- بهره برداری ها
- معدن Fort Knox ایالت متحده آمریکا
معدن طلای روباز FortKnox در نزدیکی Fairbanks آلاسکادر ۱۹۹۸ کشف گردید. این معدن شامل معدن اصلی روباز Fort Knox و معدنروباز True North بوده که تقریباً در ۱۵ کیلومتری شمال غرب Fort Knox واقع شده است. معدنکاری و اکتشافات در FortKnox در محدوده معدنی Fairbanks کمربندبا امتداد شمال شرقی- جنوب غربی وکانسارهای طلای پلاسری که شامل نواحی بزرگ تولید طلا در آلاسکامی باشند، واقع شده اند.
میزان تولیدات طلا در سال ۲۰۰۳، ۳۹۱۸۳۱ انس در مقایسه با ۴۱۰۵۱۹ انس در سال ۲۰۰۲ و۴۱۱۲۲۱ انس در سال ۲۰۰۱،بسیار کمتر بوده است. فرآوری کانسارعیار پایین TrueNorth که مقداری مقاوم بوده، به علت حضور سولفیدها بوده است. میزان تولیدات طلا درسال ۲۰۰۴ تقریباً ۳۴۰۰۰۰ انس با ارزش کل ۲۲۰ دلار برای هرانس بوده است. میزان کل ارزشنقدی با افزایش نسبت به سال ۲۰۰۲ به ۲۴۳ دلار برای هر انس رسید.
- معدن Kettle River ایالت متحده آمریکا
کانسار Kettle River درFerry County ایالت واشینگتن واقع شده و مساحتی درحدود ۳۰۷۵هکتار را شامل می شود.
در کل بهره برداری هایKettle River بوسیله شرکت بهره بردار کانسار Emanuel Creek انجام پذیرفت. از سال ۱۹۸۹تولیدات از معدن روباز و زیرزمینی بالغ بر ۳۷/۱میلیون انس طلا بود. تمرکز اخیر معدنکاری در نزدیکی تولیدات گذشته K۲ و معادن Kettle متمرکز شده است. در طول ۲۰۰۲، ۴۱ حفاری الماسه در زون کانی زایی طلا با پهنای۱۰ تا ۲۰ متر انجام پذیرفت. سیستم رگه ای، که میزبانکانی زایی طلا است، در طول و اعماق سیستم توسعه یافته است. بیش از ۶۱۰۰ مترحفاری الماسه در سال ۲۰۰۳ برنامه ریزی گردید. طبق برنامه های انجامشده، تولیدات در سال ۲۰۰۴ آغاز گردید.
- معدن Round Mountain ایالت متحده آمریکا
معدنطلای Round Mountain در Nye County نوادا واقع شده است، مالکیت کل معدن دراختیار شرکتKinross است. با وجود مشکلات فراوان در مورد تهیه انرژی معدن، تولیدات از نیمه دوم سال ۲۰۰۳ آغازگردید. سهام شرکت Kinross متعلقبه این معدن در یازده ماه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ به ۳۶۴,۲۷۱ انس رسید.
اینکانسار از نوع اپی ترمال، سولفیدپایین، میزان آتشفشانی، کانسارفلزات قیمتی و درطول حاشیه کالدرای آتشفشانی واقع شده است. زمین شناسی معدنRound Mountain شامل توالی ضخیم لایه کالدرا الیگوسن توف خاکستر- جریانی بر روی سنگ بستر قبل ترشیری واقعشده است. سرعت متوسط تولیداتدر سال ۲۰۰۳،۲۴۱,۳۰۰ تن در روز بوده است. در این زمان میزان تولید کانسنگ ۱۶۷,۸۰۰ تن در روز بوده است. صفحه تغذیه کننده معدن دارای ظرفیت ۱/۱۷ میلیون تن شامل۲۳۰,۶۲۶ انس بوده است.
کل ارزشنقدی معادل ۲۰۱ دلار برای هر انس در ۱۱ماه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ بوده است. معدنRound Mountain در سال ۲۰۰۴ درحدود ۳۶۷,۰۰۰ انس با ارزش ۲۲۳ دلاربرای هر انس بوده است.
- معدن Buckhorn ایالت متحده آمریکا
هنوزفعالیت معدنکاری بر روی معدن Buckhorn انجامنشده است، و فعالیت هایاکتشافی روی آن انجام می شود، تجهیزات و ناحیه معدنکاری در مالکیت خصوصی قرار گرفته و در محدوده Okanogan National Forest واقع در ایالت واشینگتن درOkanogan و Ferry Counties قرارگرفته است. این معدن زیرزمینی درحاشیه شرقی کوههای Buckhorn تقریباً۹ مایلی شرق شهر Chesaw واقعشده است.
کانسنگ معدن کاری شـده بوسیله کامیون های حمل از معدن به کارخانه فرآوری Kettle River و تجهیــزات فــرآوری در Ferry County منـتقل می شود. اکثریت معادن زیرزمینی درمنطقه به روش backfilled مورد معدنکاری قرار می گیرند.
- معدن Porcupine کانادا
در اولجولای ۲۰۰۲ معدن Porcupine با ۵۱%سهام شرکت Placer Dome Inc. و ۴۹% شرکت Kinross تأسیس گردید. معدن طلای Porcupine در کمربند شیست سبز Abitibi متعلق به آرکئن درTimmins انتاریو (که یکی از مناطق تولید کننده طلا در آمریکای شمالی با تولیدات تاریخی بیش از۶۲ میلیون انس طلا) قرار گرفته است. این تولیدات از سیستم های کربناته- کوارتز میزان رخساره های شیست سبز در طول موازی با گسل Destor Porcupine قرار گرفته است.
سهم شرکت از تولیدات طلا در سال ۲۰۰۳ به ۲۲۳۹۶۰ انسبا ارزش کل ۲۱۱ دلار برای هر انسرسید، این رقم در سال ۲۰۰۲ درحدود ۱۸۹۴۶۴ انس با ارزش ۲۰۱ دلار در هر انس و و در سال ۲۰۰۱، ۱۵۶۵۸۱ انس با ارزش ۱۸۲دلار درهر انس بوده است.
تولیدات معدن در سال ۲۰۰۴ تقریباً ۲۰۰۰۰۰ انس با ارزش ۲۳۰دلار برای هر انس بوده است.کاهش تولیدات در سال ۲۰۰۴ به علت فرآوری کانسار با عیار پایین در معدن بوده است.
 - معدن Musselwhite کانادا
معدنزیرزمینی Musselwhite در شمالغرب انتاریو کانادا واقع شده است، شرکت Kinross سهام شرکت را پس از ترکیب با TVX در ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳ بدست آورد. در ۱۱ ماه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ سهامتولیدات شرکت ۶۴,۹۷۸ انس با ارزش کلنقدی ۲۵۷ دلار به ازای هر انس بوده است. بهره برداری های کوتاه مدت در فصل اول ۲۰۰۳، یکی از دلایل اصلی تولیداتطلای کمتر نسبت به مقدار پیشبینی شده و بالاتر بودن قیمت نقدی آن بود. تولیدات قابل پیش بینی در معدن Musselwhite تقریباً۷۵۰۰۰ انس با ارزش نقدی ۲۵۱ دلار به ازای هر انس درسال۲۰۰۴ بوده است. هزینه افزایش سرمایه معدنMusselwhite در سال ۲۰۰۳، ۷/۲ میلیوندلار و در سال ۲۰۰۴ مجموعاً ۷/۳ میلیون دلار بود.
در طول ۲۰۰۳ بیشاز ۸۰۰۰۰ متر حفاری در معدن Musselwhite انجامشد. سهام ذخایر طلای شرکت در سال ۲۰۰۳ باقیمت ۳۲۵ دلار به ازای هر انس درحدود ۶۵۸,۰۰۰ انسبود، این میزان در سال ۲۰۰۲، ۶۶۷,۰۰۰ بوده است.
- معدن Kubaka، روسیه
این معدن در شمال ناحیه Evensk ، Magadnoblast و ۳۸۵ کیلومتری شمال شرقمعدن نقره Omsuk chan واقعشده است. ایـن معدن اولین معـدن مشترک روسیـهو آمـریکا (۱۹۹۷) می باشد.
نهشته طلای Kubaka در یکمنطقه با سنگهای ولکانیکیپالئوزوئیک شدیدا هوازده و در یک بستر کریستالین پرکامبرینقرار گرفته است . کانسار Kubaka یکسیستم رگه آدولاریا – کوارتز اپیترمال است که سنگ میزبان آن سنگهای ولکانیکی و مشتقات رسوبی آنها می باشد . واحدهای توف و توفهای ماسه ای مهمترین تله ها برای کانی زایی طلا هستند .ضخامت آنها از چند متر تا دهها متر متغیر است. کانی زایی طلای اقتصادی در معادن روباز در سه رگه شیب داراستخراج میشود: شمالی، مرکزی‌و Zokol.
معدن کاری به روش روباز در این معدن در اکتبر سال ۲۰۰۲ به پایان رسیدو این معدن بعد از آن شروع به بهره برداری به روش زیرزمینی نمود. پروژه زیرزمینی این معدن شامل سه ذخیره زیرزمینی کوچک است. روش معدنکاری در اینپروژه به صورت چالهای حفاری عمیق است.
در سال۲۰۰۳ حدود ۸۵ درصد از ذخیره این معدنبه بهره برداری رسیده است. هزینه بهره برداری این پروژهزیرزمینی تقریباً ۲ میلیون دلار و میزان تولید این معدن ۷۹۱۶۵ اونس طلا بوده است.
- معدن Blanket، زیمباوه
مالکیتکل معدن در اختیار شرکت معدنی Kinross است وشامل معادن زیرزمینی همراه باامکانات فرآوری که می تواند باطله های حاوی طلا در بهره برداریهای قدیمی را به راحتی در ناحیه جدا نماید. در سال ۲۰۰۲ میزان تولیدات معدن ۴۱۶۱۲ انس طلا بوده و درمقایسه بابرنامه تعیین شده ۳۹۰۰۰ انس با ارزش۲۴۳ دلار برای هر انس بوده است. در طول ۲۰۰۱ بهره برداری ها ۳۹۵۹۲ انس طلابا ارزش ۲۷۹ دلار تولید شد. به علت شرایط ویژه اقتصادی و سیاسیو فشار تورم در زیمباوه میزان سهام شرکت بسیار پایین آمد.
میزان ذخیره معدنی معدنBlanket از ۳/۴ میلیون تن به ۵/۲ میلیون تن ذخیره در سال ۲۰۰۲ رسیدو باعث رده بندی مجدد بوسیله LoM Plan گردید.اگرچه شرکت SRK پتانسیل بسیار بالایی رابرای معدن تعیین کرد، اما میزان ذخایر قطعی و احتمالیمعدن، زیر سطح ۷۵۰ متری قرارگرفته که نیازمند فعالیت های اکتشافات بیشتری می باشد.
- معدن La Coipa شیلی
شرکت Kinross بعد از تکمیل و اتمام TVX در۳۱ ژانویه ۲۰۰۳ مالکیت معدن روباز La Coipa را بدست آورد. سهام معادلتولیدات طلای شرکت در ۱۱ ماه منتهیبه ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ درحدود ۱۴۴,۱۲۵ انس با ارزش نقدی ۲۳۴ دلار برای هر انس بوده است. طرح بسته شدن معدن از دسامبر بهژانویه ۲۰۰۴ به علت تولیداتبیش از حد معدن موکول شد.
میزانتولیدات معدن La Coipa تقریباً۱۴۵,۰۰۰ انس طلا با ارزش نقدی ۲۸۸ دلار برای هر انس درسال ۲۰۰۴ بوده است. در سال ۲۰۰۴، معدنکاری در قسمت سنگ هایباطله بیش از ۲۰۰۳ بوده است، کهاین مسئله باعث افزایش سهام شرکت به تقریباً ۶ میلیون دلار شد. قیمت های افزوده شده باعث افزایش ارزش نقدی برایهر سهم در سال ۲۰۰۴ شد.
فعالیت های اکتشافی در سال ۲۰۰۳ در LaCoipa بر روی کانسار Puren Norte که عنصر اصلی آن نقره می باشد، متمرکز شد. مقایسه ظاهرذخایر کنونی با سال گذشته، نشان میدهد میزان ذخیره طلا با کاهش ۹ درصدی به ۵۸۴,۰۰۰ انس رسیده و دارایقیمت ۳۲۵ دلار برای هر انس باشد.
- معدن Refugio شیلی
شرکت Kinross نتایج اکتشافات را در طول ۲۰۰۱ در چندینمنطقه بدست آورد. تثبیت قیمت پایین طلا وشرایط فروش، فعالیت های اکتشافی و اقتصادی شرکت گسترشیافت. در سال ۲۰۰۱، شرکت معدنی Omolon مالک۷/۵۴ درصد شرکت Kinross در بهرهبرداری های Far East Russia است،بهره برداری ها در ۲۸ کیلومتری شمالمعادن Kubaka باتعیین کانی زایی طلای عیار بالا در ناحیه اکتشافیBirkachan ادامه یافت. فعالیت ها بر روی زون مینرالیزه بهطول ۳۰۰۰ متر انجام شد و تعدادی رگهکوارتزی حاوی طلا و زون برشی همراه با سنگ های آتشفشانیکشف شد. زمین شناسی منطقه بوسیله رسوبات آبراهه ای پوشیده شده است.
اکتشافاتو حفاری ها در True North به صورتجانبی به منظور گسترش منطقه انجام میشود. درحدود ۱۲ کیلومتری شرق Fort Knox تلاش هابرای توسعه ذخایر درمحدودهپروژه Gil متمرکز شد. پس از انجامحفاری هایی در سال ۲۰۰۲ کانی زایی طلا در میکا شیست های Gil کشف گردید. این نفوذی ها ممکن است مشابه گرانیت هایی که میزبان کانی زایی معدن Fort Knox بوده باشد. هزینهبرنامه های اکتشافی درحدود ۱/۳ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ بوده است.
- معدن Paracatu برزیل
معدنطلای روباز Paracatu درایالت Minas Gerais قرارگرفته است. در ۱۱ ماه منتهی به ۳۱ دسامبر۲۰۰۳ میزان سهام تولیدات طلای معدن ۹۱,۱۷۶ انس با ارزش۱۹۳ دلار به ازای هر انس در نظر گرفته شد. در نیمه دوم سال ۲۰۰۳ استخراج قسمت های سخت کانسنگ باعث کاهش خروجیمعدن شد و کانسنگ سولفید بالا درمعدن باعث کاهش میزان فرآوری و کاهش بازیافت در تولیدات گردید.
مطالعاتامکان سنجی بر روی کارخانه SAG با افزایش خروجی ها تا۵۰% یعنی ۳۰ میلیون تن در سال رسید.
میزان تولیدات معدن در سال ۲۰۰۴ تقریباً ۹۵۰۰۰ انس باارزش ۲۲۸ دلار به ازای هر انس بودهاست. کارخانه SAG در سال ۲۰۰۵ با سبک کردنکانسار سخت و تبدیل بیشترآن به تولیدات باعث کاهش ارزش بهره برداری ها گردید.
معدن Crixas برزیل
معدن زیرزمینی Crixas در ایالت Goias برزیلواقع شده است، میزان تولیدات معدن ۸۶,۶۹۸ انس طلا با ارزش۱۰۹ دلار به ازای هر انس بوده است.
میزان تولیدات معدن در سال ۲۰۰۴ درحدود ۹۴,۰۰۰ انس با قیمت ۱۲۹ دلار برای هر انس بود.
میزان ارزش افزایش سرمایه معدن در سال ۲۰۰۳، ۲/۳ میلیون دلار بود، این رقم در سال ۲۰۰۴به ۳/۳ میلیون دلار افزایش نشان داد.
فعالیت های اکتشافی در زونForquilha Sul که ماده معدنی اصلی MinaIII را پوشانده،موجب کشف تقریباً ۴۰۰ متر کانی زایی طلا گردید. زون باقی مانده و حفاری اکتشافی در ۲۰۰۴ در امتداد آن انجامپذیرفت. میزان سهام شرکت از ذخایرمعدن Crixas درحدود۴۷۰۰۰۰ انس با قیمتی درحدود ۳۲۵ دلار برای هر انسبوده که این رقم در سال قبل آن ۴۷۸۰۰۰ انس بود.
منبع خبر: پایگاه ملی داده ها
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱:۳:۲ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: