چگونه سکه‌های آتی را تحویل بگیریم؟

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺳﻜﻪ دي‌ﻣﺎه، در روزﻫﺎي26 و 27 دي‌ﻣﺎه 1391 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؛ بنابراین همه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار داراي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎز ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام کنند.
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺳﻜﻪ دي‌ﻣﺎه، در روزﻫﺎي26 و 27 دي‌ﻣﺎه 1391 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؛ بنابراین همه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار داراي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎز ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام کنند.
برای بسیاری از معامله‌گران همواره این سوال به وجود آمده که زمان تحویل فیزیکی سکه در هر یک از سررسیدها چگونه است، این در حالی است که فرآیند تحویل در گزارش پیش رو برای سررسیدهای دی‌ماه که نزدیک‌ترین سررسید است، تشریح شده است:
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺳﻜﻪ دي‌ﻣﺎه، در روزﻫﺎي26 و 27 دي‌ﻣﺎه 1391 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؛ بنابراین همه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﻳﺪار داراي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎز ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام کنند.
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه، همه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ هفته جاری از ﺳﺎﻋﺖ 8 ﺗﺎ 12 ﻇﻬﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه کنند. همچنین براساس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن موظفند روز دوﺷﻨﺒﻪ هفته جاری طی ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﻛز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن اﻗﺪام کنند.
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ کرده‌اﻧﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧـﻚ ﺳـﺎﻣﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻧﻮﺑﺖ و ورود در ﻟﻴﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﻜﻪ این دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮی‌ داراي ﻧﻮﺑﺖ، درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ شد. همچنین تحوﻳﻞ و ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺳﻜﻪ به این ترتیب است که 1- ﺗﺤﻮیل ﺳﻜﻪ به صورت 10 یا ﻣﻀﺮبی از 10 قطعه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﺎﻧﻚ از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدیر ﻛﺴﺮ ﻗﺮارداد ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 9 ﻳﺎ 18 ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻜﻪ ﺧﻮدداري ﺧﻮاﻫﺪ کرد.
2- ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی از ﻣﺸﺘﺮی در ﻣﺤﻞ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﺎﻟﺖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺳﻜﻪ کرده و در ﺻﻮرت ﺗﻜﻤیل تعداد ﺳﻜﻪﻫﺎ (ﻫﺮ ﻗﺮارداد 10 ﻗﻄﻌﻪ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور رﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ (ﻧﺴـﺨﻪ ﻣﺸـﺘﺮي) روی ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ شده اﻗﺪام ﻣﻲ کند.
3- در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻜﻪ ﻏﻴﺮ‌ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 12 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ کردن آن ﺑﺎ ﺳﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻗﺪام کند. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي ﻛﻞ ﻗﺮارداد وی ﻧﻜﻮل و ﻋﺪم اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. به عنوان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮي دو ﻗﺮارداد ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺟﻤﻌﺎ 20 ﻗﻄﻌﻪ ﺳـﻜﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 2 ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻜﻪ ﻏﻴﺮ‌ﺑﺎﻧﻜﻲ در ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد و اﻗﺪاﻣﻲ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺻـﻮرت ﻧﺪﻫﺪ ﺳﻜﻪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻨﻬﺎ 10 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻗﻲ‌ﻫﺎ ﺳﻜﻪ؛ ﻳﻌﻨﻲ 8 ﻗﻄﻌـﻪ به وی مسترد خواهد شد.
همچنین ﻣﺸﺘﺮي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2 هزار تومان ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﻚ است. برای درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻜﻪ و ﺗﺤﻮیل رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي، ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﺲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻜﻪﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور رﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘري می‌کند. درﻳﺎﻓﺖ رﺳﻴﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ است.
همچنین درﺻﻮرت ﻋﺪم وارﻳﺰ وﺟﻪ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪار، ﺳﻜﻪ‌های ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺲ از اراﺋﻪ اﺻﻞ رﺳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ و ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ یا وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن به وی یا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وی ﻣﺴﺘﺮد می‌شود. اﺳﺘﻌﻼم اﺳﺘﺮداد، ﺳﻜﻪﻫﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﮔﺰار و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ.
ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﺸـﺘﺮي ﻓﺮوﺷﻨﺪه باید از روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ هفته جاری ﻣﻮﺿﻮع را از ﺑﻮرس اﺳﺘﻌﻼم کرده و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮد اﻋﻼم کند ﺗﺎ در روز ﻛﺎري ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﻴﺮي ﺳﻜﻪ‌های ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام کند.
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران، همه ﺧﺮﻳﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻗﺮارداد اﻗﺪام کرده‌اﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس وﻗـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ هفته جاری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن براساس ﻣﺮاﺣﻞ زیر اﻗﺪام ﺑﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﺳﻜﻪ ﺧﻮد کنند:
تعیین ﻧﻮﺑﺖ درﻳﺎﻓﺖ: همه ﺧﺮﻳﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ وﺟﻪ ﻗﺮارداد را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﺴﻮﻳﻪ آﺧﺮﻳﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب در اﺧﺘیار وارﻳـﺰ کرده‌اﻧﺪ، باید ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻜﻪ اﻗﺪام کنند. (اوﻟﻮﻳﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺳـﻜﻪ ﺑـﺎ دارﻧـﺪﮔﺎن وﻗـﺖ ﻗﺒﻠـﻲ است.) در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر، ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﺑﻄﺎل شده و ﺗﺤﻮﻳﻞ به اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داراي ﻧﻮﺑﺖ، ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ: ﺧﺮﻳﺪار یا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮنی وی (وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي) ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ (ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ) ﺑﻮده و درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻜﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن است.
درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻜﻪ و اﺧﺬ رﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ: ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﺮﻳﺪار، ﺳﻜﻪ ﺧﻮد را از ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ رﺳﻴﺪ اﻗﺪام می‌کند. وی (رﺳﻴﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻀﺎی ﺧﺮیدار ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ شود.)
همه ﺧﺮﻳﺪاران (ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺲﮔﻴﺮي‌ﻫﺎ ﺳﻜﻪ‌هاﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﺑﺎﻳد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻜﻪ ﺧﻮد در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ هفته جاری اﻗﺪام کنند در ﻏﻴﺮ‌این صورت به ازای ﻫﺮ ﺳﻜﻪ در ﻫﺮ روز ﻣﺒﻠﻎ 5 هزار ریال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﻳﻤﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎرﮔﺰار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺘﺮي (و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ) در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن اﻟﺰاﻣﻲ است.) 
منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۲۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۸:۵۳:۴۸ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: