سود نگهداری سکه در مقابل زیان دلار

نرخ سکه در طول یک‌سال منتهی به پایان مهرماه 95 معادل 18.4 درصد رشد کرده که در مقایسه با رشد بهای کالاهای مصرفی بارشد 9.3درصد به معنای 9.1درصد رشد بیشتر است.
نرخ سکه در طول یک‌سال منتهی به پایان مهرماه 95 معادل 18.4 درصد رشد کرده که در مقایسه با رشد بهای کالاهای مصرفی بارشد 9.3درصد به معنای 9.1درصد رشد بیشتر است.

شاخص‌های ماهانه اقتصادی مهرماه 95 که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که درطول یک‌سال اخیر نرخ دلار تنها 3.6درصد رشد داشته است که در مقایسه با تورم و شاخص بهای کالاهای مصرفی با رشد 9.3درصد به میزان 5.7درصد کمتر افزایش داشته است ؛

 همچنین نرخ سکه در طول یک‌سال منتهی به پایان مهرماه 95 معادل 18.4 درصد رشد کرده که در مقایسه با رشد بهای کالاهای مصرفی بارشد 9.3درصد به معنای 9.1درصد رشد بیشتر است. براین اساس در حالی که نگهداری سکه 9درصد سود داشته اما نگهداری دلار در این یک‌سال با 5.7 درصد زیان همراه بوده است.

در مهرماه ١٣٩٥ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا در بازار آزاد شهر تهـران 3591.5 تومان بوده که نسبت به ماه قبل یک‌درصد و در مقایســـه بـــا مـــاه مشـــابه ســـال 94 به میزان3.6درصـــد افزایش داشته است. در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ نیز متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا 3516.2تومان بوده که نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 4.7درصد افزایش نشان می‌دهد.

تحولات نرخ‌های ارز نشان می‌دهد که قیمت یورو نیز مهرماه امسال 4022.4تومان بود که نسبت به ماه قبل 0.4درصد و در مقایســـه بـــا مـــاه مشـــابه ســـال 94 به میزان 2.2درصـــد افزایش نشان می‌دهد. نرخ یورو در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ نیز متوسط 3958.8تومان بوده که نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل 5.6درصد افزایش داشته است.

رشد 18.4درصدی نرخ سکه در یک‌سال
در مهرماه ١٣٩٥ نیز متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم یک‌میلیون و 101هزار و 300تومان و بـا طـرح جدیـد بـه یک‌میلیون و 104هزار و 800تومان رسـید کـه در مقایسـه بـا مـاه قبـل به ترتیب 1.2 درصد و 1.1درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٤ بـه ترتیـب 18.2درصـد و18.4درصد افزایش نشان می‌دهد.در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ نیز متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهـار آزادی در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قدیم یک‌میلیون و 69هزار و 600 تومان و با طرح جدید یک‌میلیون و 71هزار و 800 تومان بـود کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سال ١٣٩٤به ترتیب 16.2درصد و 16.3درصد افزایش یافته است.

کاهش 73درصدی فروش سفته و برات

در مهرماه ١٣٩٥ بالغ بر 3.31میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل 14.4درصد و نسبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل 73 درصـد کـاهش نشـان می‌دهد.  در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ بالغ بر 24.03میلیارد تومان سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل 71.3 درصد کـاهش نشـان می‌دهد. برخی کارشناسان کاهش فروش سفته و برات را حاصل رکود اقتصادی و همچنین تغییر ضوابط و شرایط قراردادهای اقتصادی و بانکی ارزیابی کرده‌اند.

کاهش واخواستی‌ها
در مهرماه ١٣٩٥ طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در مهرمـاه ١٣٩٥ حـدود 0.8هزاربـرگ سفته و برات به مبلغی بالغ بر 11.94 میلیارد تومان در شهر تهـران واخواسـت شد. در ایـن مـاه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده به ترتیب بـه اعـداد 53.3 و 34 رسـید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 34.6درصد و 38.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سـال ١٣٩٤ بـه ترتیب 14.7درصد و 0.6درصد کاهش داشته است. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در مهرمـاه ١٣٩٥ بـه عـدد 63.8 رسید. عدد شاخص مذکور در مهرماه ١٣٩٤ معادل 54.8 بوده است.

 در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ تعداد 5.8هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 112.12میلیــارد تومان در شــهر تهــران واخواســت شـد. در ایــن دوره متوســط شــاخص‌هــای تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 54.1 و 45.6 رسید که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل به ترتیب 8درصد و 36.1درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ به عدد 83.5رسید. عدد شاخص مذکور در هفت مـاه اول سـال ١٣٩٤ معـادل 72.6 بـوده اسـت.

کاهش 6درصدی بهای کالاهای صادراتی

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ١٣٩٥ به عـدد 248 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ١٣٩٤ به ترتیب 0.4درصد و 9.3درصـد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ به عدد 242.6 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل 8.3درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی برای استان تهران در مهـرمـاه ١٣٩٥ بـه عـدد 235.5 رسید که نسبت به مـاه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 0.6درصـد و 9.4درصـد افزایش یافته است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهران در هفـت مـاه اول سـال ١٣٩٥ به عدد 229.7 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای تولید‌کننده در ایران در مهرماه ١٣٩٥ به عدد ٢٢٤.5 رسید که نسـبت بـه ماه قبل و ماه مشابه سال ١٣٩٤ به ترتیب 0.5درصد و 3.9درصد افزایش یافته است.

متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ بـه عـدد 220.2 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در مهرماه ١٣٩٥ بـه عـدد 214.1 رسـید کـه نسـبت بـه مـاه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 0.2 درصـد و 6.2درصـد کـاهش یافته است. متوسـط شـاخص بهـای کالاهـای صـادراتی در ایـران در هفـت مـاه اول سـال ١٣٩٥ به عدد 212.1 رسید که نسبت به دوره مشابه سـال قبـل 9.6درصـد کـاهش نشـان می‌دهد.

افزایش 6درصدی دستمزد کارگر ساختمانی

 شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مهرماه ١٣٩٥ به عدد ٢٧١.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ١٣٩٤ به ترتیب ٦.٠درصد و 2.9 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب بـه اعـداد 1.242 و 2.258 رسـید کـه نسبت به ماه قبل دستمزد بنا 1.0درصد کاهش و دسـتمزد کـارگر سـاده سـاختمانی 2.0درصـد افزایش و در مقایسـه بـا مـاه مشـابه سـال ١٣٩٤ بـه ترتیـب 3.7درصـد و 1.6درصـد افـزایش داشته است.

متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ به عـدد 7.256 رسید که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل 4.9درصد افزایش نشان می‌دهد. در هفـت مـاه اول سال ١٣٩٥ متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب بـه اعـداد 7.238 و 7.254رسید که نسبت به دوره مشابه سـال ١٣٩٤ بـه ترتیـب 7.7درصـد و 9.5درصـد افـزایش داشته است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهران در هفـت مـاه اول سـال ١٣٩٥ به عدد 229.7 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای تولید‌کننده در ایران در مهرماه ١٣٩٥ به عدد ٢٢٤.5 رسید که نسـبت بـه ماه قبل و ماه مشابه سال ١٣٩٤ به ترتیب 0.5درصد و 3.9درصد افزایش یافته است.

متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ بـه عـدد 220.2 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در مهرماه ١٣٩٥ بـه عـدد 214.1 رسـید کـه نسـبت بـه مـاه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب 0.2 درصـد و 6.2درصـد کـاهش یافته است. متوسـط شـاخص بهـای کالاهـای صـادراتی در ایـران در هفـت مـاه اول سـال ١٣٩٥ به عدد 212.1 رسید که نسبت به دوره مشابه سـال قبـل 9.6درصـد کـاهش نشـان می‌دهد.

افزایش 6درصدی دستمزد کارگر ساختمانی

 شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مهرماه ١٣٩٥ به عدد ٢٧١.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ١٣٩٤ به ترتیب ٦.٠درصد و 2.9 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب بـه اعـداد 1.242 و 2.258 رسـید کـه نسبت به ماه قبل دستمزد بنا 1.0درصد کاهش و دسـتمزد کـارگر سـاده سـاختمانی 2.0درصـد افزایش و در مقایسـه بـا مـاه مشـابه سـال ١٣٩٤ بـه ترتیـب 3.7درصـد و 1.6درصـد افـزایش داشته است.

متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در هفت ماه اول سال ١٣٩٥ به عـدد 7.256 رسید که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل 4.9درصد افزایش نشان می‌دهد. در هفـت مـاه اول سال ١٣٩٥ متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب بـه اعـداد 7.238 و 7.254رسید که نسبت به دوره مشابه سـال ١٣٩٤ بـه ترتیـب 7.7درصـد و 9.5درصـد افـزایش داشته است.

منبع خبر: اقتصاد آنلاین
  ۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۸:۵۰:۲۷ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید: