شرکت طلای نیوکرست (Newcrest)

شرکت طلای نیوکرست (Newcrest)
شرکت معدنی Newmont در سال ۱۹۲۱ در نیویورک بوسیله Colonel William Boyce Thompson تأسیس گردید و بر روی ذخایر ...

شرکت معدنی Newcrest یک شرکت استرالیایی است و نام آن در بازار سهام استرالیا موجود است. در۳۱ آگوست ۲۰۰۵، ۲۶۲۹۳ نفر سهامدار شرکت Newcrest بودند. عمده فعالیت شرکت Newcrest برروی صنعت معدنکاری طلا متمرکز شده و سود خود را از فروش شمش طلا و کنسانتره طلا- مس بدست میآ ورد. شرکت Newcrest اکثر شمش های طلای خود را برای فروش به بازارهای استرالیا و آسیا وکنسانتره های طلا- مس را به ژاپن و کره می فرستد. بنابراین شرکت Newcrest هماکنون به عنوان یک تولید کننده بزرگ طلا در جهان مطرح است و این به علت تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران این شرکت است.
- تاریخچه
شرکت Newcrest درسال ۱۹۹۰ از ادغام شرکت استرالیایی Newmont و BHP ایجاد گردید. Newcrest و مؤسسان آن دارای پیشینه قوی درزمینه اکتشاف، توسعه و بهره برداری معادن عمدتاً در استرالیا می باشد.
پیشینیان Newcrest یعنیشرکت معدنی Newmont در۱۹۶۶ در استرالیابا استفاده از روش های علمی استاندارد و معدنکاری پیشرفته و مدیریت مناسب باعث سوددهیمناسبی به سهامداران شرکت گردید.
در سال۱۹۷۲ کانسار Telfer درشمال غرب استرالیا کشف گردید.
در ۱۹۷۵معدنکاری به روش روباز در معدن Telfer آغاز گردید. ( شرکت BHP به Newmont به منظور توسعه Telfer پیوست.
در سال۱۹۸۷ شرکت Newmont بهبازار سهام استرالیا راه یافت. فقط ۲۵% سهام به صورت معلق درآمد و ۷۵%باقیمانده آن در اختیار شرکت آمریکایی Newmont باقی ماند. در این سال دارایی شرکت۷۰% سهام Telfer، ۶۰% New Celebration، ۱۰۰% Wattle Gully و طرح های اکتشافی معادن Kalgoorlie و Queensland بودهاست.
- نتایج اقتصادی
در سال ۲۰۰۵ میزان سود خالص شرکت Newcrest پس از کسر مالیات ۲/۷۴ میلیوندلار بوده است. دلیل افزایش سود شرکت افزایش میزان بهره برداری ها بودهاست.
• افزایش فروش طلا درحدود ۷۶۸,۲۸۰ انس با متوسط قیمت ۶۲۹ دلار برای هر انس بوده است.
• میزان خسارت از بازیافت طلا ۴/۴۶ میلیون دلار و سود ۱/۱ میلیون دلار بود و باعث کاهشقیمت ها به ۵۶۹ دلار به ازای هر انس گردید.
• میزان تولیدات ۷۸۸۲ انس طلا و ۵۵۳۲ تن فلز مس بوده است.
• سود حاصل از فروش طلا با افزایش ۷۶% به ۶۹۶ میلیون دلار به علت فروش بالاتر طلا ازمعدن Telfer بود،رسید.
• درنیمه سال فروش طلا ۹۲% و فروش طلا ۸۵% میزان تولید بوده است و بنابراین قیمت بازارمعاملات را محدود نموده است.
• سود قبل از پرداخت مالیات برای نیمی از سال از قیمت عادلانه شرکت درحدود ۱۲ میلیون دلار و قیمت گذاری دقیق برای فروش سال قبل۶/۲۷ میلیون دلار بوده است.
• میزان گردش وجود از بهره برداری ها به ۲/۴۴ میلیون دلار کاهش نشان می دهد و این به علتبدهی بالا و افزایش قیمت وام و پرداخت مالیات بوده است.
بهره برداری ها
کانسار Ridgeway درنوامبر ۱۹۹۶ در ۵۰۰ متری زیرسطح ۳ کیلومتری شمال غرب معدن روباز Cadia Hill کشف گردید. بهره برداری در Ridgeway درفوریه ۲۰۰۱ آغاز شد و کانسنگ اولیه در کارخانه Cadia Hill موردبهره برداری قرار گرفت. معدن Ridgeway بزرگترین معدن زیرزمینی در میانمعادن زیرزمینی استرالیا و مؤثرترین معدن طلای زیرزمینی در جهان به شمار میرود.
Ridgewayدر کانسارهای واقع در غرب استرالیا در تونل کانی زایی Cadia Valleyتشخیص داده شد.
این کانسار نیمه عمودی بوده و در اطراف توده مونزونیتی گسترش یافته و درتوالی آتشفشانی ها و رسوبی های اردوویسین نفوذ کرده است. کانی زایی طلا- مسدر Ridgeway همراهبا نفوذی های مونزونیت و رگه های کوارتزی، رگه های کوارتز سولفیدی صفحه ای،استوک ورکی به خصوص در مونزونیت ها اتفاق افتاده است.
کارخانه Ridgeway دارایظرفیت اسمی ۴ میلیون تن در سال بوده اما این میزان در عمل افزایش نشان می دهد.در سال ۲۰۰۴ سرعت بهینه بهره برداری ۶/۵ میلیون تن در سال با توجه بهدستگاه های خردکننده و بازیافتی می باشد.
معدن Cadia Valley استرالیا
بهره برداری های CadiaValley به عنوان بزرگترین تولیدکننده طلا و مس در New South Wales ویکی ازبزرگترین تولیدکنندگان طلا در استرالیا به شمار می رود. بهره برداری ها شاملمعدن روباز عیار پایین Cadia Hill و معدن زیرزمینی عیار بالاتر Ridgeway میباشد.
ماده معدنی CadiaHill در سال ۱۹۹۲ کشف گردید. ایجاد ساختمان معدن در اکتبر ۱۹۹۶ آغاز گردید وبهره برداری ها در آگوست ۱۹۹۸ باتخصیص بودجه به این پروژه کامل گردید.
کانی زایی در CadiaHill در امتداد شمال غربی به طول ۶ کیلومتر و عرض ۲ کیلومتر قرارگرفته و عمدتاًهمراه با مونزونیت های اواخر اردوویسین بوده که درون توالی از سنگ هایرسوبی و آتشفشانی اردوویسین نفوذ کرده اند.
بیشتر طلای بازیافتی از طریق فرآیند متمرکز سازی بدست می آید. طلاهمچنین از طریق مدار ثقل سنجی که شمش های طلا را تولید می نماید، بازیافتمی شود.
معدن Telfer استرالیا
معدن Telfer درسال ۱۹۷۱ کشف شد و بوسیله شرکت استرالیایی Newmont مورد بهره برداری قرار گرفت و بعد ازتأسیس شرکت Newcrestدر سال ۱۹۹۱ به مالکیت این شرکت درآمد. معدن اصلی از ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰مورد بهره برداری قرار گرفت و بیش از ۶ میلیون انس طلا تولید گردید.
درکارخانه فرآوری معدن در مارس ۲۰۰۲ درحدود ۱۹ میلیون انس طلا و ۷۴۰کیلوتن مس بدست آمد. در پی آن اکتشافات عظیم شامل بیش از ۱۴۰ کیلومتر حفاریو ۱۵۰۰۰۰ تن نمونه با حجم زیاد گرفته شد. Telfer به یکی از بزرگترین معادن طلای استرالیا با تولیدمتوسط ۸۰۰۰۰۰ انس طلا و ۳۰۰۰۰ تن مس در سال در یک دوره ۲۴ ساله تبدیلخواهد شد.
کانیزایی طلا و مس میزبان حوزه استوک ورکی و ریفی در رسوبات پروتروزوئیک هستند.کانی زایی در MainDome تا اعماق ۳/۱ کیلومتری زیرسطح و در West Dome تا ۶۰۰ متری زیرسطح زمین ادامه دارد. هر دویاین کانسارها به صورت روباز معدنکاری می شوند. معدنکاری روباز در Telfer بوسیله دستگاه های حفار هیدرولیک انجام می شود.
- معدن Toguraci ، اندونزی
کانساراپی ترمال عیار بالایGosowong در سال ۱۹۹۵ کشف گردید. ساختار پروژهدر اکتبر ۱۹۹۸ آغاز گردید و اولین طلای تولیدی در جولای ۱۹۹۹ تولید شد.معدنکاری در معدن روباز در ماه می ۲۰۰۲ کامل شد اما فرآوری کانسار تا آپریل۲۰۰۳ ادامه یافت. در طول عمر چهار ساله معدن از کانسار عیار بالای Gosowong، ۷۷۲۰۰۰ انس طلابا متوسط قیمت نقدی ۲۲۶ دلار به ازای هر انس تولید شد.
کانسار Toguraci درقسمت جنوب غربی معدن تهی شده Gosowong قرار گرفته است. کانی زایی طلایعیار بالای اپی ترمال به صورت رگه ای شیب دار انجام شده است. توسعه اینکانسار در جولای ۲۰۰۳، بعد از اعطای مجوز بوسیله دولت اندونزی انجامپذیرفت. آماده سازی سایت، آماده سازی جاده ارتباطی معدن و فعالیت هایبرداشت در دوره شش ماهه با تولید اولین طلا در فوریه ۲۰۰۴ انجام پذیرفت. تولیدشمش طلا و نقره از محلول باردار از طریق فرآوری Merril-Crowe ( ته نشست روی) انجام می شود.
- معدن Cracow ، استرالیا
بهره برداری های Cracow شاملمعدن عیار بالای کوچک بوده و همچنین شامل پروژه های حاشیه ای کوچک میباشد. طرح معدن کنونی شامل سه معدن از نه معدن تعیین شده از لحاظ ساختاری درمنطقه بوده است. معدنکاری در این معدن در دسامبر ۲۰۰۳ آغاز گردید و اولینتولید طلا در نوامبر ۲۰۰۴ انجام پذیرفت. شرکت Newcrest بهره برداری های معدنی واکتشافی را در منطقه مدیریت کرد.
کانسار طلای Cracow کانیزایی اپی ترمال سولفید پایین همراه با رگه های کوارتزی می باشد. کانی زایی طلای عیاربالا در سه قسمت معدن(Royal، Crownو Sovereign)ایجاد شده اند و در ارتفاع ۱۰۰ تا ۶۰۰ متری زیرسطح زمین و ۵/۱ کیلومتریغرب کارخانه فرآوری قرار گرفته است. توسعه یافتگی این کانسار تقریباً ۳۵۰ متر بوده است،کانسار Crown دارایطول تقریبی ۳۰۰ متر و طول کانسار Sovereign تقریباً ۳۰۰ متر بوده است.
عرض ماده معدنی به طور متوسط ۵ متر بوده و تغییراتی را در ضخامت افقی نشان می دهد اماعیار آن تغییرات کمی را متحمل شده است.
- پروژه ها
- پروژه Telfer
درنوامبر ۲۰۰۲ مطالعات امکان سنجی به منظور توسعه مجدد Telfer و بررسی امکان سوددهی پروژه انجامپذیرفت. مراحل توسعه پروژه در دو مرحله انجام پذیرفت، مرحله اول شامل توسعهمجدد بهره برداری های روباز و ایجاد ساختمان فرآوری جدید معدن می باشد.مرحله دوم شامل توسعه بهره برداری های زیرزمینی است.
درمرحله اول توسعه مجدد معدن Telfer را در۲۰۰۴-۲۰۰۵ کامل کرد و درفوریه ۲۰۰۵ تولید محصولات اقتصادی از معدن روباز آغاز گردید. معدن زیرزمینیدر مرحله توسعه باقی مانده است. ماده معدنی به صورت نیمه سطحی توسعهیافت، روش بهینه سازی معدن برای کانسار Telfer Deeps انجام پذیرفت و باعثکاهش قیمت ها گردید و میزان تولیدات معدن افزایش یافت. سرعت تولیدات معدن باظرفیت کامل ۴ میلیون تن کانسنگ در سال با حمل کانسنگ از معدن از طریقتونل قائم اختصاصی صورت می گرفت. در اواخر ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ سرعت تولیدات معدنزیرزمینی اجازه تولید اولین کانسنگ معدن را داد و این میزان در دسامبر۲۰۰۶ به ۴ میلیون تن در سال خواهد رسید. کل میزان سرمایه برای دو مرحلهتقریباً ۴/۱ بیلیون دلار خواهد بود.
 -پروژه Cadia East
پروژه Cadia East درحاشیه شرقی معدن Cadia Hill درونتونل کانی زاییCadia ، در جایی که معدن روباز بزرگ و معدن زیرزمینی طلا- مس توسعهیافته است. در طول ۲۰۰۵ مطالعات امکان سنجی در این پروژه اصلاح گردید.
کانسار Cadia East یکزون پورفیری کانی زایی طلا- مس در مجاورت حاشیه شرقی توده ماده معدنی Cadia Hill وبه طول بیشاز ۵/۲ کیلومتر در شرق توسعه یافته است. ذخایر معدنی Cadia East درحدود ۱۸ میلیون انس طلا و ۹/۲میلیون تن مس است. این ذخایر شامل دو زون یک معدن روباز و یک معدنزیرزمینی می باشند. تخمین ذخایر کانسنگ اولیه برای زون زیرزمینی ۶ میلیون انسطلا و ۶۳/۰ میلیون تن مس در ژوئن ۲۰۰۵ بوده است. این تخمین با بیش از ۱۶۵ کیلومتر حفاریدر بیش از ۱۶۸ گمانه تأیید شده است. زون زیرزمینی Cadia East بهسمت غرب، شرق و اعماق توسعه یافته است. مطالعات معدنی، میزان پتانسیل معدنروباز را وسیع و عیار پایین در نزدیکی سطح و معدن زیرزمینی از ۷۰۰ تا ۱۵۰۰متر برای کانسار باقیمانده اعلام می نماید، هسته بزرگ و دارای عیار بالا وهاله اطراف آن عیار پایین می باشد.
- پروژه Kencana
پروژه Kencana بوسیله شرکت سرمایه مشترک PTNusa Halmahera Minerals در یک کیلومتری جنوب معدن اصلی Gosowong واقعشده است. توسعه این کانسار سومین معدن را در منطقه Gosowong نشان می دهد. مطالعات انجام شدهقابلیت سوددهیمعدن زیرزمینی را هم بررسی نموده است.
پروژه Kencana شامل توسعه معادن زیرزمینی عیار بالا، کانسار طلای اپی ترمال در ۱۲۵ متری زیرسطحزمین قرار گرفته است. کانی زایی معدن ۲/۲ میلیون انس منبع و ۸۶/۰ میلیونانس ذخیره می باشد.
روش معدنکاری cut-and-fill به عنوان روش مناسب تر دراین معدن برگزیده شد، و این به علت شرایط زمینی فقیر و سرعت بازیافت بالا بوده است. طرحاولیه معدن، بازیافت ۶/۱ میلیون انس طلا در طی ۶ سال بوده است. کل هزینه سرمایه در اولین تولیداتدرحدود ۴۴ میلیون دلار آمریکا تخمین زده شد و شامل توسعه زیرزمینی، تجهیزات معدن کاری و تجهیزات اضافه شده به معدن می باشد. تخمین زده می شود،اولین تولیدات طلا در فصل چهارم سال ۲۰۰۶ تولید شود.
- پروژه Ridgeway Deeps
پروژه Ridgeway Deeps شاملتوسعه ذخایر کانی زایی در معدن Ridgeway است. در دسامبر ۲۰۰۴ توسعهتصاعدی در پروژه انجام پذیرفت و ساختمان فرآوری در اوایل ۲۰۰۵ ایجاد گردید.
این پروژه در معدن اصلی از عمق ۳۰۰ متری تا ۱۳۰۰ متری زیرسطح زمین توسعه یافته است. پیشبینی شده عمر معدنRidgeway تا ۲۰۱۸ ادامه یابد.
کارهایتوسعه ای با کاهش مواجه شد و سیستم تهویه ای بهبود یافت. معدنکاری زیرزمینی بهمنظور توسعه پروژه انجام شد. در مسیر توسعه معدنکاری، زمان بندی و تجهیزاتفرآوری مورد نیاز معدن تأمین گردید. در طول سال های ۲۰۰۵_۲۰۰۶ مطالعاتمقدماتی امکان سنجی و در سال های ۲۰۰۶_۲۰۰۷ مطالعات امکان سنجی گسترده وقطعی کامل خواهد گردید.
- اکتشافات
- ناحیه Cadia Cadia East
در Cadia East حفاریهای عمیق و مطالعات امکان سنجی اولیه، تخمین میزان ذخایر اولیه را در فوریه ۲۰۰۴ و توسعهآن را در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ امکان پذیر نموده بود. تخمین جدید با افزایش ۴/۸میلیون انس در ذخایر طلا و ۲/۱ میلیون تنی مس بوده در نتیجه میزان کلذخایر معدن ۱۸ میلیون انس طلا و ۹/۲ میلیون تن مس تعیین گردید. این ذخایرشامل: ذخایر ممکن معدن روباز درحدود ۳۰۰ میلیون تن با عیار ۴۶/۰ گرم درتن طلا و۳۷/۰ درصد مس، ذخایر احتمالی و ممکن معدن زیرزمینی درحدود ۵۳۰ میلیون تنبا عیار ۸۱/۰ گرم درتن طلا و ۳۳/۰ درصد مس می باشد. Cadia East یک نوع کانسار پورفیری مس- طلابوده و تا عمق بیش از ۱۵۰۰ متری زیرسطح زمین امتداد می یابد.ذخایر زیرزمینی عمیق تر به سمت شرق و غرب و اعماق توسعه یافته است. حفاریهای سطحی در کانی زایی زیرزمینی ادامه یافته و توسعه کانی زایی را درغرب منطقه در زون عیار بالا و در اطراف کانی زایی عیار پایین ارزیابی مینماید. پیش بینی می شود، حفاری های اضافی در ذخایر زیرزمینی افزایش یابد.
Ridgeway
درRidgeway حفاری های عمیق ذخایر قبل ازمعدنکاری تا ۲۷۰۰۰۰ انس طلا و ۱۷۰۰۰ تن مس افزایش یافته است، که این میزانبا نتایج ۲۰۰۲-۲۰۰۳ مقایسه شد، اما پس از تهی سازی معدن، میزان ذخایرموجود در معدن با کاهش به ۲۳۰۰۰۰ انس طلا و ۳۴۰۰۰ تن مس رسیده است.
کانی زایی جدید بلافاصله در زیر کانسار موجودRidgeway واقعشده است و این کانسار تا ۱۳۰۰ متری زیر سطح زمین توسعه یافتهاست. حفاری های عمیق به عنوان کانسارهای باقیمانده در اعماق ادامه یافته است.
در ناحیه سرمایه گذاری مشترکJunction Reefs در طول ناحیه اکتشافی Cadia، حفاری ها در ناحیه Warrengong توسعه یافته است. بیشترین فاصلهها برای کانیزایی ثبت گردید. حفاری های اضافه در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ برنامه ریزی گردید.
- اکتشافات Gosowong
کانسار Kencana تودهکانی زایی طلای اپی ترمال بوده که در یک کیلومتری جنوب معدن Gosowong واقع شده است. اولین بررسی هایذخایر در فوریه ۲۰۰۴ آغاز گردید. میزان ذخایر احتمالی و ممکن معدن ۶۹/۰ میلیون تنبا عیار ۴۱ گرم درتن طلا تعیین شد و میزان ۹۲/۰ میلیون انس سهام، متعلق به Newcrest درشمال غرب، کهبیشتر مربوط به کانسارهای حفاری شده می باشد، تخمین زده شد.
کانی زایی درقسمت جنوب شرق و اعماق توسعه یافته است. حفاری ها با توجه به بررسی های انجام شده در قسمتجنوب شرقی کانی زایی متمرکز شده است و محدوده های پایینی و بالایی آن را مشخصمی نماید. ذخایر عیار بالا در ۲۰۰ متری جنوب شرق ذخیره موجود ثبت شده است.
Toguraci
ذخایرجدید Toguraciدر منطقه تعیین گردید. این ذخایر شامل کانی زایی طلا در ساختارهای Kayu Manis و Damar میباشد.
محدوده Telfer  ناحیه اکتشافی Telfer
ناحیه اکتشافی Telfer برروی تپه Trotman واقعشده است، بیشتر شواهد کانی زایی طلا در خارج تپه قابل مشاهده می باشد. تپه Trotman در۳۰ کیلومتری جنوب شرق Telfer واقع شده است.
حفاریها در نیمه اول ۲۰۰۳-۲۰۰۴ بر روی کانسار Backdoor متمرکز شد و نشان می دهد کهکانی زایی برشی نازک لایه به سمت غرب انجام شده اما در قسمت شرقی جایی کهتوسعه یافتگی را بهتر نشان می دهد، باز باقی مانده است. حفاری ها در قسمت نهاییسال ۲۰۰۳-۲۰۰۴ برنامه ریزی گردید اما به علت شرایط نامناسب جوی انجامنشد. نتایج این بررسی ها در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ با اکتشاف Backdoor کامل گردید، گرچه حفاری مغزه ایعمیق درقسمت شرقی زون برشی هم بررسی گردید.
حفاریهای اکتشافی در سال های ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در تپه های Connaughton و Tim در نواحی Grace و Parallel متمرکز شده بود.
- اکتشافات Cracow
ساختارهایکانی زایی تعیین شده در خلال توسعه معدن، بوسیله حفاری های اکتشافی با فواصل زیاد، اکتشافکانی زایی در ساختارهای Sterling را نشان می دهد. کانی زایی طلا برایتعیین محدوده ذخایر باعث کشف ساختارهای Sterling، Klondyke North، Roses Pride، Sovereign، Empire و Phoenix و همچنین رگه های کانی زایی Royal و Crown گردید.ساختار Sterlingدر ۳۰۰ متری غرب ساختار Empire واقع شده است. حفاری های اضافی در ساختار Sterling ادامهیافت و ساختار کانی زایی گسترده آن کشف شد. نتایج حفاری ها از ساختار Sovereign امکانافزایش کانی زایی را نشان داد. حفاری های اکتشافی برای ساختارهای کانی زایی طلادر ۲۰۰۴-۲۰۰۵ در ناحیه اطراف رگه های کانی زایی Crown و Royal ادامه یافت و اهداف تعیین شده در قسمت شرقیناحیه طلادار Cracow راتعیین نمود.
- اکتشافات Ashburton, WA
در محدوده Ashburton کانی زایی طلا از نوع کارلین، میزبان سنگ رسوبی بودهاست. با گذشت پنج سال از حفاری های اکتشافی تعدادی آنومالی طلا در رسوباتاکسیده که به مساحت ۲۰۰ کیلومتری گسترده شده اند، تعیین گردید. در طول اینسال Newcrest همکاریهای خود را با شرکتSipa Resources Limited از ۷۰% به ۸۰% افزایش داد.
کارهای صحرایی در نیمه ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با شروع گردبادهای Fay و Monty قطع شد و تعیین طلا از رسوبات اکسیده براساس حفاریها در ElectricDingo، CleopatraNorth، Romulusو Merlin تثببت گردید.این نتایج شامل ۱۸ متر با عیار ۳ گرم درتن طلا از گمانه ۷۰ متری در Cleopatra North و۱۷ متر با عیار ۲/۳ گرم درتن از گمانه ۶۴ متری در Romulus می باشد. عیار طلا Moderate در رسوبات اکسیده نشده درکانسار AnthibyWell ثبت شد و این دلیلی برای جستجوی اولیه کانی زایی طلا بوده است.نتایج این بررسی ها شامل ۸ متر با عیار ۱/۳ گرم درتن و ۵ متر با عیار ۳/۴ گرم درتن طلا از عمق کمتر از ۱۰۰ متری زیرسطحزمین بوده است.
حفاریهای عمیق تر در AnthibyWell و دیگر کانسارها، شامل معدن Mt Olympus برای سال ۲۰۰۴-۲۰۰۵ برنامه ریزیگردید.
منبع خبر: پایگاه ملی داده ها
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۱:۵۸ بعد از ظهر

شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد