شرکت طلای هارمونی Harmony

شرکت طلای هارمونی Harmony
شرکت طلای Harmony در سال ۱۹۵۰ تشکیل شد، در آن زمان معادن Rand فعالیت های اکتشافی شرکت را اداره می کردند ...

شرکت طلای Harmony در سال ۱۹۵۰ تشکیل شد، در آن زمان معادن Rand فعالیت هایاکتشافی شرکت را اداره می کردند. در سال ۱۹۹۵، به علت انتقال معادن Rand شرکت،فعالیت های خود را جداگانه ادامه داد. در آن زمان، شرکت درحدود ۶۵۰۳۱۰ انس طلا تولید می نمود و ۱۶۰۰۰ نفر هم در آنمشغول به کار بودند.
با افزایش پتانسیل های معدنی در آفریقای جنوبی واسترالیا، امروزه شرکت طلای Harmony ششمین تولید کننده بزرگ طلا در جهان به شمارمی رود. در فوریه سال ۲۰۰۵،این شرکت ۳ میلیون انس طلا، عمدتاً از معادن آفریقای جنوبی تولید نمود.
شرکتHarmony مالک بزرگترین ذخیره طلای جهان است. این ذخیره درحدود۶/۵۲۸ میلیون انس با عیار آستانه ۲۵۰ سانتی متر گرم درتن بوده و ۱/۵۴ میلیون انس از این میان در رده بندی ذخایر، دارایقمیتی درحدود ۹۲۰۰۰ راند آفریقای جنوبی به ازای هر کیلوگرم می باشد.
شرکت طلای Harmony، شرکت سهامی طلا و بهره برداری معدنی وابسته به آن درآفریقای جنوبی، استرالیا، گینه نو به شمار می رود، و فعالیت های اکتشافی،معدنی و مشارکت در پروژه های آفریقای جنوبی، پرو و مناطق دیگر در آفریقابه آن افزوده گردیده است.
استراتژی شرکت برای توسعه معدن موفقیت آمیز بوده و توانسته خودرا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در دنیا، و سومینتولیدکننده بزرگ در آفریقای جنوبی معرفی نماید.
Harmony یکی از شرکت های موفق بود که خود را از رکودو یا حتی بسته شدن ( در سال ۱۹۹۵) به شرکتمستقل در حال گسترش تغییر داد و سهام خود را در دوره هفت ساله با مدیریت جدید معرفی نمود.
شرکت از حالت شرکت اجاره ای در ایالت Free State به شرکت معدنی در حال بهرهبرداری تغییر وضعیت داد و در نواحی اصلی طلاخیز در آفریقای جنوبی فعالیت مینماید.
تاریخچه
در مارس ۲۰۰۱، شرکت Harmony توانست معادن Elandsrand و Deelkraal را از شرکت AngloGold با قیمت یک بیلیون راند آفریقایجنوبی ( با نرخ تبدیل ۱۳۰ میلیون دلار آمریکا در ۷۰/۷ راند) خریداری نماید.
در آپریل ۲۰۰۱، Harmony کنترل داخلی شرکت طلای استرالیایی New Hampton راپس تحویل گیری موفقیت آمیز به انجام رساند. پیش بینی شد که بهرهبرداری های NewHampton تولیدی درحدود ۲۲۰۰۰۰ انس در سال خواهد داشت.
در اواخر ژوئن ۲۰۰۱، شرکت Harmony با موفقیت وارد بازار سهام شد و درحدود۲۷۰۸۲۵۰۰ سهم برای شرکت Harmony صادر نمود و ۹۰۲۷۵۰۰ تضمین با ارزش ۲/۱بیلیون راند تهیه نمود. این سهام و تضمین ها وارد لیست بازار سهامژوهانسبورگ و NYSE شدند.
تغییرات قیمت سهام شرکت طلای Harmony
از ژانویه ۲۰۰۵ تا ژانویه۲۰۰۵ در بازار سهام FFM
 شرکت در آپریل ۲۰۰۲، اعلام کرد درحدود ۵/۸میلیون سهام عادی با قیمت ۲۰/۱۳ دلار بهازای هر سهم برای فروش عرضه گردید. عایدات این فعالیت ها درمجموع ۱۱۲ میلیون دلار بودهاست و برای کناره گیری شرکت هزینه ای درحدود ۹۵ میلیون دلار هزینه شده است.
در سال جدید شرکت Harmony و شریک آن Africa Vanguard Resources, در ۲۲می سال ۲۰۰۳ اعلام کردند که پروژه Doornkop South Reef در بهره برداری های Randfontein ادامهیافت. توسعه پروژهبا قیمتی درحدود ۱۲۷۰ بیلیون راند انجام خواهد شد.
در ۲۹ می ۲۰۰۳،شرکت Harmony اعلامنمود درحدود ۸ میلیون سهام عادی با قمیت ۵۰/۱۵ دلار به ازای هر سهم جایگزیننموده است. عواید حاصل از این جایگزینی برای گسترش فعالیت های در حال توسعهصرف گردید.
در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳ شرکت اعلام نمود که درحدود ۹/۱% دارایی ها را در Placer Dome ازدست داده است. ۷۵۸۶۴۲۲ سهم،بدون سرمایه گذاری به قیمت ۵۲/۱۱ دلار برای هر سهم و در مجموع ۸۷ میلیون دلار فروخته شد.
- نتایج اقتصادی
در دسامبر سال ۲۰۰۵ شرکت برای کاهش فشار بر بهره برداری ها تلاشزیادی انجامداد، اما این تلاش ها موفقیت آمیز نبود و تولید طلا با کاهش ۱۴ درصدیمواجه شد. همچنین عیار بازیافتی طلا کاهش یافت.
با کاهش قیمت کل بهره برداری، واحد قیمت در راند برای هر تن وراند برای هر کیلوگرم از ۳۴۸ به ۳۶۳راند برای هر تن و ۸۳,۱۵۴ به ۹۲,۹۱۴ راند به ازای هر کیلوگرم رسید. درآمد حاصل از قیمت طلابرای ماه مارس از ۱۰۲,۳۳۳ راند به ازای هر کیلوگرم در دسامبر ۲۰۰۵به۱۱۰,۳۹۹ راند برای هر کیلوگرم رسید و این به علت سقوط عایدات شرکت در حدود ۲/۷درصد بوده است.
در مارس ۲۰۰۶، سود ناخالص شرکت درحدود ۸/۸۳ میلیون دلار بوده که درمقایسه با دسامبر ۲۰۰۵ کاهش یافت. علت اصلی این کاهش در تولیدات طلا،کاهش حجم تولیدات شرکت و عیار بالای کانسنگ بوده است.
ضرر خالص در این فصل ۱۸۲ میلیون راند ( ۴۵ سنت به ازای هرسهم) بودهکه قابلمقایسه با سود خالص شرکت ۲۲ میلیون راند ( درآمد ۶ سنت برای هر سهم) برایفصل گذشته است. توجه به این نکته لازم است که سود خالص در دسامبر ۲۰۰۵ حاصل از سرمایه گذاری باقیمانده در مناطق طلاخیز۳۰۶ میلیون راند بوده است. این نتایج در دو ناحیه تأثیر منفیداشته است، سود ناخالص پایین همراه با تولید طلای کم و ثانیاً تأثیر منفی بربازار سهام استرالیا.
شرکتHarmony برای حل مشکلات Charter قدم هایی برداشت که شامل:
- فروش ۱۰ درصد معدن Elandskraal به Khumo Bathong Holdings، شرکت معدنی BEE
- خریداری سرمایه Harmony بوسیله Simane، شرکت مرکزی BEE
- فروش ۲۶ درصد از حقمعدنی معادن Doornkopبه شرکتAfrican Vanguard Resources
- ادغام شرکت با شرکت ARMgold، بوسیله شرکت طلای South African
- معامله Avmin/ARM درسال ۲۰۰۴
- ذخایر و منابع
علارقم معدنکاری ۱/۳ میلیون انسی در فوریه ۲۰۰۵ و گستره ساختاری وسیع ذخایردر آفریقای جنوبی، میزان ذخایر در طول سال با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شد. در۳۰ ژوئن ۲۰۰۵، میزان منابع Harmony درحدود ۶/۵۲۸ میلیون انس کانسنگ و میزانذخایر معدنی ۱/۵۴ میلیون انس اعلام گردید که از این میزان ۷/۹ میلیونانس تحت عملیات بهره برداری قرار گرفته اند. میزان ذخایر قطعی و احتمالیشرکت شامل چندین ذخیره معدنی تعدیل شده برای تولید ذخیره کانسنگ می باشد.
با استفاده از مدل های ژئواستاتیکی و زمین شناسی میزان ذخایر Target افزایشاندکی نشان داد و عیار ذخایر در معادن Masimong و Hidden Valley افزایش یافت.
-  میزان منابع در حوضه Witwatersrandآفریقای جنوبی
حوضهWitwatersrand با سنگ های رسوبی به ضخامت ۶ کیلومتر پر شده و بر رویکراتون Kaapvaalقرار گرفته اند، توسعه یافتگی عرضی این حوضه به صدها کیلومترمی رسد. اکثر این ذخایر بر روی یک یا دو سطح دگرشیبی و با حداقل گستردگیروی دیگر سطوح ناپیوستگی قرار گرفته اند.
معدنکاری در این مناطق اکثراً به صورت معدنکاری زیرزمینی کم عمق،بهره برداری باریک و ریف های صفحه ای کم شیب انجام می شود.
- کلیات بهره برداریها
بهره برداری های اصلی شرکت در Free State، Evander، Randfontein و ناحیه West Rand واقعدر حوضهWitwatersrand و در کمربند شیست سبز ایالت North West در جایی که معدن روباز Kalgold وجوددارد، قرار گرفته اند. بهرهبرداری های دور از ساحل Harmony شامل بهره برداری ها در استرالیا و سرمایهگذاری شرکت در GoldFields و African Rainbow Minerals بوده است. دیگرمعدن دور از ساحلHarmony معدن Hidden Valley در گینه نو است، که در جولای۲۰۰۵ با تأیید هیئت مدیره شرکت به انجام رسید.
بهره برداری های Free State به عنوان تولید کننده منحصر بهفرد در سال ۱۹۹۵ مطرح گردید، و فرآوری های انجام شده در ماده معدنی تعیین گردید،و کل تولیدات شرکت تا ۶۰۰۰۰۰ انس طلاادامه یافت. شرکتHarmony، معدن Evander رادر سال ۱۹۹۸ بدستآورد، این معدن از ادغام چهار معدن و مجوز دیگر معادن بوده و درحدود ۴۰۰۰۰۰ انس طلا در سال تولید می نماید.
در سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ شرکت Harmony معدن Bisset کانادا و معدن Kalgold آفریقای جنوبی را بدست آورد. سپس در ماهمارس ۲۰۰۴ معدن Bisset با قیمت۵/۷ دلار کانادا فروخته شد. معدن Kalgold و قسمتی از بهره برداری های استرالیاظرفیت معدنکاری روباز شرکت را نشان می دهد.
پروژهHidden Valley به عنوان یکی از معادن روباز برنامه ریزی گردید،به معادن روباز شرکت Harmony و ظرفیت تولیدات بین المللی شرکت خواهدافزود. درژانویه ۲۰۰۰، شرکتHarmony معدن Randfontein را با ظرفیت تولید سالیانه بیشاز ۵۶۰۰۰۰ انس بدست آورد. در دسامبر ۲۰۰۰، شرکت Harmony دو معامله به منظور توسعه شرکت یکی درآفریقای جنوبی و دیگری در استرالیا انجام داد.
- معادن طلای Free State آفریقای جنوبی
بهره برداری های Free State شامل معادن اصلی Harmony، معدن Unisel، تونل قائم شماره ۳ Saaiplaas، کمپلکس تونل قائم Masimong ( شاملتونل های قائمشماره ۴ و۵ Masimong)، تونل های قائم شماره۲، ۳ و۵ و ناحیه معدنی Vermeulenskraal North می باشند.
معدنکاری در معادن Free State در اعماق بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ مترانجام میشود.
بهره برداری ها در معادن Free State با معدن Harmony، که اختلاطی از معادن Harmony، Virginia و Merriespruit بوده است، آغاز گردید. درابتدای فعالیت در سال ۱۹۹۶، Harmonyتونل های قائم معادن اطراف را خریداری کرد.
معادن طلای Free State در منطقه معدنی Free State درلبه جنوب غربی حوضه Witwatersrand واقع شده است. بهره برداری هادر این منطقه، در قسمت جنوب غربی و جنوب شرقی ناودیس انجام میشود، تونلهای قائم Brand، Saaiplaas و Masimong با ساختار یکسان باعث توسعهقسمت شمالی منطقه گردیده است.
بهره برداری های Free State هم به صورت زیرزمینی و هم روبازدر سنگهای باطله انجام می پذیرد. مهمترین فعالیت در معادن طلای Free State دستیابی به حجم و عیار مناسببرای استخراج کانسنگ است.
از تونل قائم شماره ۲ Harmony در Free State، ۶۸۰ کیلوگرم طلا از ۱۳۵۰۰۰ تن کانسنگ ماده معدنی دراواخر سال ۲۰۰۳ بدست آمد.
بهره برداری های Freegold آفریقای جنوبی
معادنFreegold شامل Tshepong، Phakisa، Bambanani، West، Kudu، Sable،Nyala، Elandو StHelena می باشند و در شمال و غرب Welkom قرار دارند، معدن Joel در ۳۰ کیلومتری به سمت شمال واقع شده است.معدنکاری Joel به صورت کمعمق با شیب به سمت ریف Beatrix/VS۵ انجام می شود، دیگر معادن به صورتاولیه باعث استخراجBasal Reef می شوند. معدنکاری محدود در Leader Reef، A Reef و B Reef در گذشته انجام گردیده است.
کانسارهای Kudu، Sable، Nyala، Eland و St Helena باتأثیر شدید گسل ها به خصوص در ناحیه غربی تشخیص داده می شوند. Tshepong، Phakisa، West و Bambanani بوسیله گسل های ناحیهای با شیب شمالی- جنوبی قطع می شوند و اکثراً کم عمق و دارای شیب به سمت شرق هستند. B Reef درمعدن Tshepongمعدنکاری می شود و پتانسیل این محدوده اکتشافی در منطقه دیگری استخراج گردیده بود.
-  معدن Evander، آفریقای جنوبی
معدن طلای Evander در ناحیه طلاخیز Evander، West Rand، واقع در ناحیه Witwatersrand، در ایالت Mpumalanga آفریقای جنوبی واقع شده است.
بهره برداری معدن در این ناحیه طلادار با فعالیتهایشرکت دیگری توأم شده است. در این محل چهار معدن طلا که هنوز هم در حال بهرهبرداری هستند، وجود دارد. این معادن به نام معادن طلای Evander وبه نام هایWinkelhaak، Kinross، Leslie و Bracken شناختهمی شوند. از زمان کشف این کانسار در سال ۱۹۵۸، ۷۶۰ تن طلا در این منطقه معدنی کشف شد که درحدود دودرصد کل طلای بازیافتشده از حوضهWitwatersrand می باشد. تولیدات طلا تا سال ۱۹۹۷ کاهش یافت، وبه کمتر از ۲۰ تن طلای فرآوری شده رسید.
در سال ۱۹۹۸ بهره برداری های معدنی در منطقه ( به استثنای بهرهبرداری های ناچیز) اکثراً براساس تولید متوسط طلا در عمر ۱۶ ساله معدن مطرحشده بود. این تولیدات در سال ۱۹۹۷ درحدود ۱۷۶۱۲ کیلوگرم طلا بود. ارزشذخایر قابل اثبات به علت کاهش قیمت طلا و از بین رفتن کانسنگ عیار بالا،کاهش یافت.
- معدن طلای Lindum reefs)Randfontein)
این معدن در غرب ژوهانسبورگ و در ایالت Gauteng آفریقای جنوبی واقع شده است.
- معدنRandfontein
در ابتدا بوسیله شرکت معدنی Randfontein Estates در سال ۱۸۸۹ شروع به فعالیتنمود.
ساختار ناحیه طلادار West Rand غالباً دارای بلوک های هورستی Witpoortjie و Panvlakte بودهو بر روی چین خوردگی های همراه با ناودیس West Rand با پلانژ به سمت جنوب شرقی قرارگرفته است. در معادنCooke دو گسل اصلی وجود دارد. اولی موازی با گسل Panvlakte و روند شمال- شمال شرقی و پایین افتادگیکم و فاقد هرگونه حرکت جانبی می باشد.
 دومین گسل دارای روند شمال غرب-غرب پایین افتادگی کم، اما حرکت عرضی زیاد می باشد، که در نتیجه کانسنگپرعیاری در ElsburgA۵ Reefs ایجادمی کند. معدنCooke ۴ در ۱۰ افق ریفی مجزا معدنکاری می شود، کهشامل MondeorReefs، ElsburgReefs و VCR هستند، و همچنین در قسمت غربی Cooke ۳ ایجاد گردیده است. در معدن Doornkop، ریف های Kimberley و South معدنکاریگردیده اند.
انتظار میرود که با کاهش فعالیت های زیرزمینی معدنی و تکمیل بوسیله عیاربازیافتی پایین ارزش طلا از ۶۲۰۶۵ راند در هر کیلوگرم به ۷۸۰۶۲ راند در هرکیلو افزایش یابد. از ویژگی این کانسارها کم عمق بودن آنها و کم عیاربودن این کانسار نسبت به دیگر معادن اطراف که در محدوده فعالیت های CONOPS واقعشده اند، به شمار میرود. توناژ زیرزمینی با کاهش ۸ درصدی یا۲۲۰۰۰۰ تنی به ۲۶۴۶۰۰۰ تن رسید. کاهش بسیار کم عیار بازیافتی به ۶۳/۴ گرمدرتن در مقایسه با ۹۴/۴ گرم در تن درسال پیش، باعث شد تا طلای بازیافتیبا ۱۳ درصد کاهش به ۱۲۲۶۰ کیلوگرم برسد.
میزان سود حاصل از بهره برداری های سطحی از ۴۱ میلیون راند به ۵میلیون راند کاهش یافت. عیار بازیافتی به علت تغییر در مواد تغذیه کننده مادهمعدنی از LindumReefs کاهش قابل ملاحظه ای یافت.
- معدن Elandskraal آفریقای جنوبی
ساختارFar West Rand بوسیله سری گسل های نرمال با شیب به سمت شرق با پایینافتادگی بیش از ۴۰ متر تعیین گردیده اند، به علاوه سری هایی از گسل هاینرمال با امتداد شمال- شمال شرق معمولاً دارای جابجایی کمتری در سمت شمالغربی هستند. گسل ها در این منطقه معمولاً کمتر از دیگر نواحی طلاخیز Wits میباشند. ریف های اولیه استخراج شده VCR و Carbon Leader از شرق به غرب افزایش یافته اند. هدفثانویه درمنطقه ریفMiddlevlei و زون ریفی کنگلومرایی Mondeor بودهکه در زیر VCR در Deelkraal ودر ناحیه غربیElandsrand قرار گرفته اند.
- شفت Orkney آفریقای جنوبی
بهره برداری Orkney در ناحیه طلاخیز Klerksdorp و در حاشیه شمال غربی ناحیه Witwatersrand قرارگرفته است. ناحیه توسط گسل نرمال با امتداد شمال شرقی و پایین افتادگی چند صدمتری، هورست و گرابن هایی را در منطقه ایجاد نموده است. این تغییرات با قطعشدگی بوسیله گسل های هم جهت مقیاس کوچک با افتادگی دهها متری نمایان شدهاند و درنتیجه بلوک های ریفی با عرض بیش از ۱۰۰ متر را ایجاد نموده اند. کانسارهای اولیه طلا درمنطقه VCR و Vaal Reef، BlackReef، ZandpanMarker و Dennys Reef هستند اما هم اکنون فاقد ذخیرهاقتصادی می باشند.Elsburg Reefs هدف اصلی در معادن ۶ و ۷ Orkney به شمار می رود، و معمولاً همراهبا VCR ودرخلاف جهت روند شمال شرقی منطقه قرارگرفته است.
- بهره برداری Welkom آفریقای جنوبی
محدوده معدنی بهره برداری های Welkom در قسمت مرکز ناحیه طلاخیز Free State قرارگرفته است. این بهره برداری ها کامل شده و همه تونل های قائم تحت مراقبت قرار دارند. Basal Reef یکیاز ریف های اصلی اکتشاف شده در کل بهره برداری ها به شمار می رود، و دارای امتدادشمال تا شمال غربی و شیب ۲۰ تا ۴۰درجه به سمت شرق هستند. این منطقه بوسیله گسل Rheedersdam محدود شده و در شرق گسل De Bron قرارگرفته است. این منطقه همچنین بوسیله گسل های با روند شمالی- جنوبی قطعشده و Dagbreekو Ararat نامگذاریگردیده اند.
Leader Reef در معدن ۶ Welkom استخراج گردیده است، ضمن اینکه Saaiplaas Reef ( کانالضخیم عیار بالا رویBasal Reef قرار گرفته است) در Welkom معدنکاری شده است.
- معدن Target آفریقای جنوبی
بهره برداری Target در شمال منطقه طلادار Free State، ۲۰ کیلومتری شمال Welkom واقع شده است. ریف ها در کنگلومراهای Elsburg – Dreyerskuil بهشکل گوهای تشکیل شده اند، استخراج می شوند و شامل ۳۵ ریف افقی مجزابوده که اغلببوسیله لایه های کواتزیتی از یکدیگر جدا گشته اند. Elsburg Reefs بوسیله سطح ناپیوستگی در سطحلایهDreyerskuil قطع شده است.
 در زیر برونزد رویدگرشیبی ، Elsburgs دارای شیب ملایم به سمتشرق بوده و تدریجاً به سمت پایین کم عمق تر می شود. بسته شدن برونزد رویدگرشیبی، باعث کاهش کوارتزیت های متداخل شده و درنتیجه در Elsburg Reefs بهشکل ترکیب ریفی ادغام شده اند، استخراج بوسیله تکنیک های معدنی تودهای درمعدن Target انجاممی شود. همچنین Dreyerskuil شاملریف های کپه ای دارای شیب کمی به سمت شرق هستند. این ریف ها شیب کمی دارند، اما دارای گسترش جانبیبیشتری نسبت به ریفElsburg هستند. ریف های Big Pebble، B Reef و Basal Reef در تونل های قائم قدیمی Lorraine استخراجشده اند و پتانسیل موجود در آنها به سمت این مناطق قدیمی باز می شود.
- معدن طلایKalgold
این معدن در ۵۰ کیلومتری جنوب غرب Mafikeng در ایالت North-West آفریقای جنوبی و در ۳۰۰کیلومتری غرب ژوهانسبورگ واقع شده است. معدن Kalgold در عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۱۰ دقیقه جنوبیو طول جغرافیایی ۲۶ درجه و ۱۴ دقیقه شرقی در ناحیه بین Mafikeng و Vryburg قرارگرفته است. مساحتمنطقه مورد معدنکاری این معدن ۶۱۵ هکتار است.
معدنKalgold شامل معدن روباز Kalgold و قسمت های همراه می باشد. معدن Kalgold داراییک کارخانهفرآوری به نام کارخانه ذوب فلزات بوده که تمام مواد اولیه این قسمت از معدن روباز فراهم میشود.
درسال ۲۰۰۴ بهره برداری های معدن Kalgold، تقریباً ۳ درصد کل فروش شرکت Harmony را شامل میشود.
معدنKalgold روی کمربند شیست سبز Kraaipan که نوعی تشکیلات شیست سبز حاویطلا است، قرار گرفته است. در حین معدنکاری این ناحیه، ۶ زون ساختاری کانیزایی تشخیص داده شد. چندین زون کانی زایی اضافی که در این ناحیه قرار گرفتهاند، هم مورد ارزیابی واقع شدند.
کانی زایی طلا در این ناحیه همراه با پیریت و پیروتیت،جایگزینی کانی ها درون تشکیلات سنگ آهن نواری و رگه های کوارتز درون سنگ آهنانجام می شود.
در سال ۲۰۰۱، معادن Kalgold عمل CIL و لیچینگ را به انجام رساند. شرکت Harmony فعالیتheapleach را در جولای ۲۰۰۱ متوقف کرد و هیچ طلایی استحصال نشد. کانسنگمطابق بادرجه عیاربندی از معدن به محل ذخیره سازی حمل شد. پایین ترین عیارمعدن بهعنوان باطله نگهداری میشود.
در ادامه خردایش های اولیه، کانسنگ طی چهار مرحله خرد میشود. یکآسیاب گلوله ای و یک تانک لیچینگ به تجهیزات موجود اضافه گردید.
- بهره برداری های استرالیا
کراتونYilgarn یکی از بزرگترین زمین های آرکئن بوده و شامل زمینهای متامورفشده ( ایالت جنوب غربی) و سه منطقه گرانیتی- گرینستونی ( ناحیه طلادارشمال شرق، ایالت SouthernCross و Murchison ) می باشند. کانسارهای طلایبزرگ درKalgoorlie، Kambalda، MtMagnet، Boddingtonو Wiluna ایجاد شده اندکه میزبان کمربند شیست سبز هستند. این کمربند خطی آتشفشانی مافیک، اولترامافیکو فلسیک بوده و درون توالی رسوبی نفوذ کرده است، و این سنگ ها راتغییر شکل داده و دگرگون کرده است. کانی زایی طلا در محدوده Harmony دارای اندازه کوچک تا متوسط بوده و درساختارهای کنترل شده، رگه کوارتزی ایجاد کرده است.
-  معدن Bissett
ناحیهBissett دارای بیش از ۲۰۰ آنومالی قدیمی و تعدادی معدنطلا می باشد.اولین تولیدات طلا با مقیاس کوچک در محل Bissett در سال ۱۹۱۶ و اولین شمش طلا در سال ۱۹۲۳ از معدن Poundmaker تولیدگردید. مجموعاً ۱۳ معدن مورد بهره برداری در محلBissettدرحدود ۷/۱ میلیون انس طلا تولید نمودند. معدن San Antonio کههم اکنون معدن Bisset نامیدهمی شود، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در منطقه، با تولید۲/۱ میلیون انس طلا در طول عمر معدن می باشد.
در سال های ۱۹۳۲ و ۱۹۶۷ معدن San Antonio دارای تولیدی درحدود ۴/۱ میلیونانس طلا از ۹/۴ میلیون تن کانسنگ بوده است.به علت قیمت بالاتر طلا، وجود شباهت به کمربندشیست سبز Red Lakeو موفقیت شرکت Goldcorp در معدن Red Lake، منطقه معدنی Bisset مجدداً راه اندازی گردید.
شرکتPlacerDome و تعدادی شرکت معدنی رده پایین تر با نادیدهگرفتن فعالیت های گذشته، در منطقه فعال هستند، سرمایه گذار جدید، یعنیشرکت طلای RiceLake معدن Bisset را بازگشایی نمود. ذخیره NI ۴۳-۱۰۱ معدن درحدود ۵۰۰۰۰۰ تن با عیار متوسط ۸ گرم درتنبوده است. ذخایر طلایSan که قسمتی از سرمایه گذاری مشترک Rice Lake به شمار می رود، طی گمانه ۳/۷ متری باعیار ۳/۹ گرم درتن در زون اکتشافی ۳ کیلومتری از معدن Bisset بدست آمد.
- بهره برداری ها درگینه نو
کشور گینه نو در انتهای شمالی صفحه استرالیا و دارای سه تشکیل دهنده اصلی میباشد، پلاتفرم کراتونی قاره ای، جزیره آتشفشانی قوسی و کمربند چین برخوردیمرکزی، شامل رسوبات مزوزوئیک، توالی های اوفیولیت، رسوبات ترشیری و نفوذیهای دیوریتی است. در طول برخورد صفحات، Wau Graben بهمیزبان بزرگیبرای طلا و نقره تبدیل شد و کمربند چین خوردگی تشکیل گردیده است.
این همزمان با فعالیت های آتشفشانی اتفاق افتاده، در نتیجه کانسارهای فلزاتگرانبها و فلزات آهنی تشکیل شده اند. اینها شامل کانسارهای طلای اپی ترمالدر Hidden Valley، Hamata، Kerimengeو Wafi وکانسارهای مس پورفیری در Golpu هستند. تعدادی از دیگر کانسارهای طلا و طلا-مس در مراحل مختلف اکتشافی و ارزیابی گردیدند.
- اکتشافات
برای اولین بار، Harmony ازفعالیت های اکتشافی خود از اطراف جهان گزارش می دهد. استراتژی توسعه براساس منابع وذخایر نه تنها در بهره برداری های موجود بلکه در مناطق بیرونی قدیمی همدیده می شوند.
Harmony برای توسعه فعالیت ها تصمیمات استراتژی اخذکرد. دفاتر منطقه ای شرکت در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، Limaدر پرو، Perth دراسترالیا و Wau در PNG واقعشده است.
برنامه های اکتشافی Harmony دارای دو بخش است: اکتشافات معدن برای جستجوی ذخایر درون محدودهاقتصادی معدن، و معدن اکتشافی جدید، جستجوی سراسری از مراحل امیدبخش بهمراحل پیشرفته پروژه دست یابد. پروژه پتانسیل یابی به ارزیابی فیلترهایشرکت Harmony پرداختو معیارهارا برای سنجش پروژه بررسی کردند. این فیلترها برای هر منطقه و ناحیهای بهینه و تعیین گردیدند.
 - قاره استرالیا
برنامه های اکتشافی دور از ساحل در قاره استرالیا برای بدست آوردنپروژه ها در استرالیا و PNG ادامه یافت.
- استرالیا، NorthernTerritory
مرحله اول حفاری در محدوده معدنی Pine Creek واقع در ۲۰ کیلومتری کارخانه Union Reefs انجامشد، طبق اطلاعات بدست آمده این محدوده دارای ذخیره ۲/۵ میلیون تن با عیار۱/۲ گرم درتن حاوی ۳۴۶۰۰۰ انس طلا بوده است.
- پروژه Mt Magnet استرالیا
ایالتMurchison یکی از مهمترین قسمت های طلادار با ذخیره ایدرحدود ۲۳ میلیونانس در تولیدات گذشته و منابع باقیمانده می باشد. کانسار طلا با ذخیره ۴میلیون انس در محدودهMMG شامل Big Bell، Great Fingal،Hill ۵۰ و Star مشخص می شوند.
- پروژه South Kal استرالیا
بهره برداری South Kal در محدوده کامل شده Eastern Goldfields قرارگرفته است. ریشه کمربند Kalgoorlie Kambalda ( بیش از ۱۰۰ میلیون انسطلا در ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری) مناطق کانی زایی را در منطقه نشان داده است.تغییرات در مدل سه بعدی نشان داده شده و آزمایش مدل های عمیق تر پنهان درمنطقه نمایان گردید.
-  اکتشافات در گینه نو
اکتشافات PNG دارای آینده امیدبخش معدنی در ایالت Morobe، واقع در جنوب غرب Lae درپایتخت این کشور می باشد. این منطقه سخت دارای میزبان پیچیده بوده و زمین شناسی مناسب شاملبالازدگی رسوبات ژوراسیک پایینی و کرتاسه، گرانودیوریت های Morobe درونآنها نفوذ کرده اند. برنامههای اکتشافی در Harmony برایتعیین اهداف اکتشافی جدید ادامه یافت و تا انجام مرحله ۲ پروژه Hidden Valley هم ادامه خواهد یافت.
- پروژه Kesiago
کانسارKesiago در دو کیلومتری جنوب کانسار طلای Wafi درزمین های سخت کهبه سمت جنوب از رودخانه Wafi بالا آمده اند، قرار گرفته است. اکتشافات قبلیدرون آنومالی های کانی زایی طلا، عیار ۴/۱۴ گرم در تن طلا و بیش از ۱ گرمدرتن را در تراشه سنگی نشان داده شده است.
- پروژه Wafi
این کانسار در ۶۰ کیلومتری جنوب غرب Lae در ایالت Morobe واقع شده است. این پروژه در محدوده چهار پروژه اکتشافی، درمجموع ۹۹۶ کیلومتر مربع و شامل دو سیستم کانی زایی مجزا، واقع در نزدیکییکدیگر به نام های پروژه طلای Wafi و پروژه مس- طلای Golpu شناخته می شوند. در Wafi حجم کانی زایی درون کنگلومراهای Owen Stanley، ماسه سنگ و شیل هایی کههسته بزرگ دیاترمی را احاطه کرده اند، قرار دارد.
- پروژه Moa Creek
کانسارMoa Creek در زمین های سخت ۱۶ کیلومتری غرب پروژه Hidden Valley متعلقبه شرکت Harmony قرارگرفته، موقعیت مناسبی برای کشف معدن طلا در PNG را نشان می دهد. فعالیت های اکتشافی اولیهنتایج امیدبخش زیر را داد: در گمانه ۱۶ متری عیار ۲۶/۸ گرم درتن طلا و ۲ گرمدر تن طلا از گمانه ۱۹ متری بدست می آید.
- پروژه Kerimenge
کانسارKerimenge تقریباً در ۱۰ کیلومتری شمال شرق کانسار HiddenValley درحاشیه غربی KwembuCreek واقع شده است. Kerimenge یک کانسار سولفید پایین،اپی ترمال- مزوترمال بوده و در محل تماس گسله بین کمپلکس دیاترم پورفیریو سنگ های متامورفیکKaindi متعلق به ژوراسیک- کرتاسه واقع شده است. میزان ذخایر ممکن کانساردرحدود ۱۷ میلیون تن با عیار ۹/۱ گرم درتن طلا و عیار آستانه یک گرم درتنتخمین زده شد.
- پروژه Bawaga
منطقهBawaga بین ۴ تا ۹ کیلومتری شمال Wafi واقع شده است. این منطقه به سمتشرق بوسیله ساختارWafi Transfer با شیب شمال- شمال غرب محدود گردیدهاست. اکتشافات بسیار کوچک در این منطقه انجام شد. در طول سال بعد آن،بررسی های مغناطیس هوایی با قدرت تفکیک بالا و نمونه های آبرفتی تهیه گردید.
- اکتشافات آفریقای جنوبی
یکی از مهمترین ریسک های اکتشافی در آفریقای جنوبی در رابطه با اکتشافاتانجام شده در معدنTarget می باشد. قبلاً این معدن به ذخایر و منابع مهم شرکت اضافهگردید و فعالیت ها در آنومالی های Target North و Sun اضافهگردیده است.
- پروژه Target North
ذخیرهTarget North در گروه Central Rand توالی Witwatersrand و به صورت توده ای در زیرگروه Turfontein قرارگرفته است. کانی زایی مهمی در Big Pebble Reefs یا A Reefs و براساس Earls Court Member و درون Aandenk Member انجام می شود. علاوه بر این، MariasdalReef یا B Reef بر روی Spes Bona Member روی کوارتزیت های Doornkop قراردارد.
- پروژه Poplar
پروژهPoplar در ۳۰ کیلومتری شمال غرب بهره برداری های کنونی تونل قائم شماره ۸قرار گرفته است. محدوده این پروژه در ۱۲۰ کیلومتری شرق- جنوب شرق ژوهانسبورگقرار گرفته است.
کل ذخایر معدنی درحدود ۲/۲۸ میلیون تن با عیار ۸۹/۶ گرم در تن، ۱۹۴ تن یا۲/۶ میلیون تن طلا تخمین زده شده است. ذخیره کانسنگ درحدود ۵/۱۳ میلیون تن با عیارآستانه ۹۹/۶ گرم درتن و درمجموع ۳/۹۴ تن یا ۳ میلیون انس طلا ارزیابیگردیده است.
- پروژه Rolspruit
پروژهRolspruit با هدف اکتشاف قسمت های عمیق تر ( تا ۲۶۷۰ متریزیر سطحزمین) درKimberley Reef ( کانسارارزشمند Kinross)در مجاورت چاه Evander ۸ برنامه ریزی گردید و همچنین سیستم شفت دوقلو ازسطح و سیستم چاه نیمه قائم دوقلو درون چاه Evander ۸ ارزیابی گردید.
کل میزان ذخایر معدنی برای این پروژه ۹۰/۸۱ میلیون تن با عیار۸۷/۵ گرم درتن و نتایج محل را ۳۰/۴۸۰ تن یا ۴/۱۵ میلیون انس طلا تخمین زدهشد. تخمین کل ذخایر کانسنگ ۲۷ میلیونتن با عیار ۷۸/۷ گرم درتن و ۸/۲۰۹ تن یا ۷/۶ میلیون انس طلا اعلام گردید.
منبع خبر: پایگاه ملی داده ها
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۵:۱۴ بعد از ظهر

شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد