شرکت جهانی طلای آن گلد آشانتی AngloGold Ashanti

شرکت جهانی طلای آن گلد آشانتی AngloGold Ashanti
دفتر اصلی شرکت AngloGold Ashanti در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی واقع شده است، شرکت AngloGold Ashanti یک شرکت ...

دفتر اصلی شرکت AngloGold Ashanti در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی واقع شدهاست، شرکتAngloGold Ashanti یک شرکت جهانی طلا با سرمایه گذاری طولانی مدت، انواع کانسارهای مختلف در نواحی طلاخیز دنیا می باشد. ۲۲ پروژهبهره برداری این شرکت شامل معادن روباز و زیرزمینی، بازسازی کارخانه های سطحی در ۱۰ کشور مختلف می باشد و بوسیله فعالیت های گسترده اکتشافی حمایتمی شوند. در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ مجموع میزان ذخایر قطعی و احتمالی شرکت ۷۹ میلیون انس بیان گردید.
-  تاریخچه شرکت طلای AshantiGoldfields
در اواخر ۱۸۹۷، شرکت Ashanti Goldfields به صورت اولیه شکل گرفت و ۴۰ تنتجهیزات به ۲۰۰ کیلومتری ساحل منتقل شد و استخراج در ماده معدنی جدید Obuasi درغنا (قبلاً با نام ساحل طلا شناخته می شد)آغاز گردید.
با گذشت سال ها، ۲۵ میلیون انس طلا و درنتیجه ۱۰بیلیون دلار با ارزش کنونی نصیب شرکت گردید. طلا هم به صورت آبرفتی و هم به صورت معدنکاری از ریف های کوارتزی بوسیله جستجوگران محلی طلا بدست آمد.
شرکت معدنی Ashanti Goldfields در سال ۱۸۹۷ تأسیس گردید وامتیاز معدنکاریرا در غنا در منطقه ای که امروزه به عنوان محل اصلی معدن Obuasi و پیت های اطراف آن هستند، بدست آورد. اینشرکت فعالیت های خود را در این معدن تا ۱۹۶۹، هنگامی که به عنوان یکی از شرکتهای later Lonmin Plc درآمد،ادامه داد. دولت غنا ۲۰% از درآمدهای شرکت Ashanti را برای توسعه شرکت در ناحیه بدست آورد و اینسهام تا سال ۱۹۷۲ به ۵۵% افزایش یافت.
در سال ۱۹۹۶ شرکت Ashanti در بازار سهام نیویورک به عنوان اولین شرکت آفریقاییعضو شد و با بدست آوردن سود سهام به عنوان یکی از مهمترین نواحی معدنیدر آفریقا مطرح شد.
این معادن و بهره برداری ها شامل Bibiani و Iduapriem در غنا، Siguiriدر گینه، Freda-Rebecca درزیمباوه و Geita درتانزانیا می باشند. در آپریل ۲۰۰۴ شرکت AngloGold Limited وAshantiGoldfields با هم یکی شدند و به نام شرکت AngloGold Ashanti Limitedمعرفی گردید، این شرکت جهانی طلا با ۲۰ پروژه بهره برداری درچهار قاره جهان و توسعه برنامه های اکتشافی مطرح گردید. شرکت AngloGold Ashanti Limitedدر لیست بازارهای سهام نیویورک، ژوهانسبورگ، غنا، لندن و استرالیااضافه گردید.
- وضعیت اقتصادی
شرکت AngloGold Ashanti به غیر از معادن جدید گزارشی در مورد بهره برداریهای خود ارائه داد. قیمت طلا با افزایش ۳۱ دلاری برای هر انس مواجه شد.تأثیر بهره برداری قوی در تمام کشورها باعث افزایش ارزش اولیه بهره برداریبه قیمتی بالاتر از نفت و معدنکاری گردید.
نرخ متوسط مبادله ارز در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴، R۶.۴۴:$۱ ،و این نرخ در سال ۲۰۰۳،R۷.۵۵:$۱ بوده است. نرخ برابری دلار استرالیا برای سال۲۰۰۴، A$۱.۳۶:$۱ درمقایسه با نرخ A$۱.۵۴:$۱ در سال۲۰۰۳ بوده است.
- نتایج یک ساله
- عناوین درآمدهایتنظیم شده با کاهش ۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۳ به ۲۶۳ میلیون دلار رسید.
- نرخ بازگشت سرمایه مورد استفاده از ۱۱% به ۷% کاهش یافت.
- نرخ سود سهام از ۱۲% به ۷% کاهش یافت.
- تولیدات طلا با ۸% افزایش به ۰۵/۶ میلیون انس رسید، که این به علت ادغام دو مؤسسه بوده است.
- کل ارزش نقدی به علت افزایش بهره برداری ها با افزایش ۲۵ درصدی، به۲۶۸ دلار برای هر انس رسید.
تولیدات طلا
تولیدات شرکت AngloGold Ashanti در سال۲۰۰۴، ۸% بیش از سال پیشیعنی ۰۵/۶ میلیون انس بوده است. اینافزایش با ادغام تجاری با Ashanti و تولیدات بیشتر در Sunrise Dam و Cripple Creek &Victor همراه بوده است. بسته شدن Union Reefs باعث کاهش تولیدات در Morila بهعلت عیار پایین تر و کاهش تولیدات از همه بهره برداری های زیرزمینی در آفریقای جنوبی گردید.
تولیدات بهره برداری های آفریقای جنوبی با کاهش ۶ درصدی به ۰۸/۳میلیون انس رسید.
در Namibia، معدن Navachab، ۶۷۰۰۰ انس با۸ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۰۳ و کاهش ۹ درصدی عیار به ۵۹/۱ گرم درتن رسید. کاهشمحصولات و تولیدات به علت محدودیت دسترسی عیار بالاتر در طول زون انتقالیبا معدنکاری اصلی بوده است.
تولیدات طلای استرالیا به ۲۲۰۰۰ انس در سال ۲۰۰۳ به علت بسته بودن Union Reefs رسید،که در سال پیش آن ۷۴۰۰۰ انس بوده است. تولیدات Sunrise Dam از ۵۲۰۰۰ انس به ۴۱۰۰۰۰ انس درنتیجه افزایش ۳ درصدی در عملکرد تولید، به پیشرفت ۱۱ درصدی در عیار به ۴۶/۳ گرم درتنرسید.
تولیدات برزیل با افزایش ۳ درصدی به ۳۳۴۰۰۰ انس رسید. در شرکت AngloGold AshantiMineracao ( در گذشته به نام Morro Velho شناخته می شد) میزان تولیدات با۵% افزایش به۲۴۰۰۰۰ انس درنتیجه افزایش عیار رسید. گرچه تولیدات قابل استناد در Serra Grande باکاهش یک درصدی به ۹۴۰۰۰ انس درنتیجه عیار پایین تر رسید.
بهره برداری های غنا با تولید ۴۸۵۰۰۰ انس برای ۸ ماه منتهی به ۳۱ دسامبر۲۰۰۴ تولید داشته است. تولید ۲۵۵۰۰۰ انس در Obuasi در بیشتر سال با کافی نبودن تجهیزات معدنکاری وفقدان ذخایر زیرزمینی حفاری شده، مختل شده بود. همچنین تولید ۱۰۵۰۰۰ انس در Bibiani درپیت های اصلی و جنوبی به تأخیر افتاده است. در Iduapriem تولیدات قابل استناد Iduapriem ازمی تا دسامبر۲۰۰۴، ۱۲۵۰۰۰ انس بوده است. در Siguiri گینه تولیدات طلای قابل استناد برای ۸ ماه منتهی به ۲۰۰۴ به ۸۳۰۰۰ انس با متوسط عیار ۱۰/۱ رسیده است.
تولیدات طلا در Mali با کاهش ۱۸ درصدی و یا ۱۰۲۰۰۰ انس به میزان ۴۷۵۰۰۰ انس رسید. این در نتیجه کاهش ۳۶ درصدی تولیدات در Morila به۲۰۴۰۰۰ انسبوده است. عیار متوسط به ۴۴/۴ گرم درتن کاهش یافت. تولید طلای قابل استناددر Yatela باافزایش ۱۱ درصدی به ۹۷۰۰۰ انس رسید. در Sadiola تولیدات با افزایش یک درصدی به ۱۷۴۰۰۰ انستوناژ معدنکاری شده افزایش یافت و روی هم رفته میزان افزایش ۴ % بوده است.
در Geita تانزانیا،میزان تولید طلای تولیدی با افزایش ۷۲ درصدی به ۵۷۰۰۰۰ انس، عمدتاً درنتیجه ادغام تجاری با Ashanti بودهاست. مقایسه سال به سال در Geita افزایش ۴ درصدی تولیدات به ۶۹۲۰۰۰ انس درنتیجه افزایش ۴ درصدی عیار بازیافتی به ۷۴/۳ گرم درتن را نشان میدهد.
تولیدات طلا در Cripple Creek & Victor آمریکابا افزایش ۱۶ درصدی به ۳۲۹۰۰۰ انس، به علت بازیافت بالاتر از تجهیزات خردکننده پیشرفته،استفاده از روش های مناسب تر شیمیایی در لیچینگ و بهبود عیار درکارخانه فرآوری بوده است.
تولیدات طلا در Freda-Rebecca زیمباوه برای چهار ماه منتهی بهسپتامبر ۲۰۰۴، ۹۰۰۰ انس بوده است.
معادن طلای Vaal Riverآفریقای جنوبی
معادنVaal River متعلق به شرکت AngloGold Ashanti در ناحیه معدنی Vaal Reefs حوضه Witwatersrand واقعشده و شامل ۳ معدن قابل بهره برداری Great Noligwa، Kopanang و Tau Lekoa و توسعه معدن Moab Khotsong میباشد.
همچنین کمپلکس Vaal River دارای چهارکارخانه فرآوری طلا،یک کارخانه اورانیوم و یک کارخانه اسید سولفویک است. کارخانه های فرآوری Vaal River شامل خردکنندهها، آسیاب ها، تجهیزات CIP و electro-winning هستند و قادر به آمادهسازی بین ۱۸۰۰۰۰ تا ۴۲۰۰۰۰ تن کانسنگ در ماه هستند.
با توجه به درجه اهمیت، ریف های مورد معدنکاری در معادن Vaal River درریف هایVaal ،VCR و "C" واقع شده اند. Vaal Reef تقریباًدارای ۸۵ درصد توناژ ذخیره ای، با عیار معدنکاری درحدود ۱۰ تا ۲۰ گرم درتنمیباشد. این ریف شامل کنگلومرای اولیگومیکتیت و کوارتزیت توسعه یافتهدر ناپیوستگی های متوالی است.
معادن West Wits آفریقای جنوبی
این بهره برداری ها شامل معادن Mponeng، Savuka و TauTona است. دو معدن TauTona و Savuka دارای یک کارخانه فرآوری و معدن Mponeng بهتنهایی دارای یککارخانه فرآوری میباشد. این کارخانه ها دارای خردکننده ها، آسیاب ها، CIP وتجهیزات ذوب کننده هستند. معادن West Wits در نزدیکی شهر Carletonville درایالت NorthWest و در جنوب غرب ژوهانسبورگ واقع شده است.
در منطقه West Wits از دو ریف افقی، اکتشاف انجاممیشود، ریفVentersdorp Contact (VCR) در قسمت بالای Central Rand Group و Carbon Leader Reef (CLR)ودر نزدیکی پایه آن واقع شده است. جدایش بین دو ریف از شرق به غرب از ۴۰۰ متر به ۹۰۰متر افزایش یافته، و دارای یک ناپیوستگی در VCR میباشد. استخراج TauTona و Savuka از ریف ها صورت می پذیرد، گرچه Mponeng تنهامعدن موجود در VCR است.ساختارهای موجود معمولاً ساده هستند و گسل ها به ندرت بزرگتر از ۷۰ متر میباشند.
معدن Ergo آفریقای جنوبی
۱۰۰% مالکیتاین معدن در اختیار شرکت AngloGold Ashanti می باشد. Ergo به طور مفید میزان عیار مؤثر خود را افزایشداد. بعد از گذشت ۲۷ سال از تولیدات، طرح های موجود در مورد بهره برداری هابسته شدند.
کارخانهErgo در خارج از Springs در ایالت Gauteng در سال ۱۹۷۷ به راه افتاد، و تولیداتطلا، اورانیوم و اسید سولفوریک در اوایل ۱۹۷۸ آغازشد. در ابتدا کارخانه Ergo دارایظرفیت بیش از ۵/۱ میلیون تن دوغاب در ماه بود، در ادامه به بیش از ۳ میلیون تن درماه افزایش یافت. در سال ۱۹۸۵، کارخانه جدید لیچینگ کربن (CIL) که یکی از بزرگترین آنها بود، کامل گردید.
تولیدات طلا با افزایش ۹ درصدی به ۲۲۲۰۰۰ انس رسید. کلارزش نقدی با افزایش ۱۱ درصدی به ۳۸۹ دلار برای هر انس رسید، گرچه با پولمحلی میزان ارزش نقدی با کاهش ۴ درصدی به R۸۰,۶۹۵ برای هرکیلوگرم رسید.
معدن Sunrise Dam استرالیا
مالکیت کل پروژه در اختیار شرکت AngloGold Ashanti است، پروژه Sunrise Dam در۲۲۰ کیلومتری شمال- شمال شرقی Kalgoorlie و ۵۵ کیلومتری جنوب Laverton درغرب استرالیا واقع شده است. ماده معدنی طلادار در Sunrise Dam به طور ساختاری و سنگ شناسیبوسیله زون برشی شدید و زون های برشی کم قدرت و شکننده با شیب کم کنترل میشوند.
بهره برداری های شامل معادن روباز و زیرزمینی بوده است. پیشرفتمناسب بوسیله پروژه زیرزمینی در سال ۲۰۰۴ فراهم شد، اولین طلا از معدنزیرزمینی در فصل چهارم سال تولید شد.
معدنکاری بوسیله پیمانکار شرکت با نظارت تکنیکی توسط شرکت AngloGold Ashanti انجام پذیرفت.کانسنگ بوسیله لیچینگ کربن که شامل روش ثقل سنجی تا حذف دانه های درشتبوده انجام پذیرفت. در سال ۲۰۰۴، معدن ۴۱۰۰۰۰ انس طلا با ارزش نقدی ۳۵۳ دلار استرالیا برای هرانس (۲۶۰ دلار آمریکا برایهر انس) تولید کرد.
معدن Boddington استرالیا
این معدن توسط Worsley Alumina موردبهره برداری قرار گرفت و در اواخر سال ۲۰۰۱ بسته شد، از سپتامبر ۲۰۰۲ معدن طلای Boddington توسطسرمایه گذاریمشترک شرکت هایAngloGold Ashanti (۳۳.۳۳%)، Newmont Boddington (۴۴.۴۴%) و Newcrest Operations (۲۲.۲۲%) مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت.
معدنBoddington تقریباً در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرق Perth واقع شدهاست. مطالعات سه قسمت باقیمانده به صورت اختصاصی انجام شد و پیشرفت اقتصادیشرکت در آن قابل توجه بوده است. هزینه افزایش سرمایه در طول سال ۲۰۰۴، ۳ میلیون دلار بوده است. در اواخر سال ۲۰۰۵ تصمیمبه توسعه معدن گرفته شد. مطالعات امکان سنجی در سال ۲۰۰۰ براساس میزان تولید ۲۵ میلیون تن در سال و تولید متوسط ۶۰۰۰۰۰ انس طلا و ۲۲۵۰۰تن مس در طول عمر ۱۵ ساله معدن برنامه ریزی گردید، هزینه سرمایه تخمینی معدن ۱۹۲ میلیون دلار بوده است. به روز کردن مطالعات باعث گسترده شدن معدنهمراه با خروجی بیشتر، تولیدات سالیانه طلای بالاتر و عمر طولانی ترمعدن گردید.
معدن Cerro Vanguardia آرژانتین
شرکتAngloGold Ashanti تنها بهره بردار Cerro Vanguardia در جنوب آرژانتین به شمار می رود، ودارای سرمایه گذاری مشترک با Formicruz می باشد. معدن Cerro Vanguardia دارایمساحت ۵۱۴ کیلومتر مربع بوده و از اولین تولیدات طلا در سپتامبر ۱۹۹۸ انجام پذیرفت،خروجی کارخانه به صورت یکنواخت از ظرفیت طراحی شده اولیه یعنی ۱۸۰۰ تندر روز به سطح امروزی یعنی ۲۷۰۰ تن درروز افزایش یافت.
بهره برداری معدن شامل چندین معدن کوچک با نسبت stripping بالا بوده است. توده ماده معدنیشامل سری کانسار رگه ای هیدروترمال حاوی مقادیر زیادی نقره بوده که بهعنوان محصول جانبی تولید می شوند.
روی هم رفته، تولید طلای قابل استناد درحدود ۲۱۱۰۰۰ انس در سال بوده کهاین نرخ در سال پیش ۲۰۹۰۰۰ انس طلا بوده است. عیار تولیدات با افزایش۶ درصدی به ۶/۷ گرم درتن رسیده است.
معدن Bibiani، غنا
معدن طلای Bibiani در ناحیه Western Region غنا، در ۹۰ کیلومتری غرب Kumasi واقعشده است.
کانسار طلای Bibiani بین سنگ های رسوبی دگرگونی Birimian وسنگ های وابسته که در کمربند Sefwi پروتروزوئیک در جنوب غنا واقع شده، قرارگرفته است. طلا و کانی زایی سولفیدی طلا در کوارتزهای رگه ای موجوددر زون برشی و سنگهای آلتره مجاور این زون ها وجود دارد. طول ساختار Bibiani بهحداقل ۴ کیلومتر می رسد.
درنتیجه کل میزان طلا درحدود ۱۰۵۰۰۰ انس از فرآوری ۱۶۸۳۰۰۰ تنکانسنگ با عیار ۹۳/۱ گرم درتن می باشد. میزان تولیدات معدن Bibiani، ۲۴۲۴۳۲ انس باارزش ۱۸۰ دلار برای هر انس در سال ۲۰۰۲ بوده که قابل مقایسه با ۲۵۳۰۵۲ انس با ارزش ۱۷۰ دلاربرای هر انس در سال قبل از آن بوده است. میزان خروجی آسیاب ها ۲۵۶۶۰۰۰ تن در سال۲۰۰۲ باخوراک دارای عیار ۷۲/۳ گرم درتن است که این رقم در سال قبل آن ۲۷۶۹۰۰۰ تن باعیار ۴۶/۳ گرم درتن بوده است.
 معادن Iduapriem، غنا
معادنIduapriem و Teberebie در Western Region غنا، در ۷۰ کیلومتری شمالشهر ساحلی Takoradiو ۱۰ کیلومتری جنوب غرب Tarkwa واقع شده است. شرکت AngloGold Ashanti، ۸۰% سهام معدن طلای Iduapriem و ۹۰% سهام معدن Teberebie رادر اختیار دارد. این دو معدن در نزدیکی یکدیگر قرار گرفته اند و قسمتی از محدوده معدنی Tarkwaian راپوشانده اند.
تولید طلا توسط شرکت AngloGold Ashan درطول ۸ ماه برای معدن Iduapriem، ۱۲۵۰۰۰ انس طلایفرآوری شده بوسیلهCIP و هیپ لیچینگ بوده است. میزان تولیدات در معادن Iduapriem و Teberebie درسال ۲۰۰۲، ۱۸۵۱۹۹ انس بوده، که این رقم در سال قبل از آن ۲۰۵۱۳۰ انس بودهاست. ارزش طلای تولید شده در سال ۲۰۰۲، ۲۳۲ دلار برای هر انس بوده که نسبتبه سال قبل از آن با ارزش ۲۱۴ دلار برای هر انس به علت کاهش تولیدات،افزایش نشان می دهد.
 معدن OBUASI غنا
معدنOBUASI در ۲۰۰ کیلومتری شمال غرب Accra در غنا واقع شده است، و بزرگترینسرمایه شرکت معدنی طلای Ashanti Goldfields به شمار میرود. معدنکاریزیرزمینی در معدن در سال ۱۹۰۷ آغاز شد و برنامه های مکانیزه سازی در سالهای ۱۹۹۹ -۱۹۹۸ کامل شد.
تولیدات طلا در آینده باید به ۵۵۰۰۰۰ تا ۶۵۰۰۰۰ انس در سال با ارزش۲۰۰ دلار برای هر انس برسد. شرکت AGC میزان تولیدات را از حدود ۱۰۰۰۰ درسال ۱۹۹۶ به کمتر از ۶۶۰۰ در سال ۲۰۰۳ کاهش داد. هزینه افزایش سرمایهمعدنکاری زیرزمینی و کارخانه درمجموع به ۶/۳۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۳ رسید.
در اواخرسال ۲۰۰۳، در مجموع ذخایر قطعی و احتمالی ۸/۵۶ میلیون تنبا عیار ۱۹/۶ گرم درتن طلا که ۷/۳۷ میلیون تن با عیار ۳/۸ گرم درتن بهصورت زیرزمینی، ۶/۲ میلیون تن با عیار ۷۱/۲ گرم در تن به صورت سطحی و ۴/۱۶میلیون تن با عیار ۹/۱ گرم درتن به صورت باطله می باشد.
در مجموع میزان ذخایر قطعی و احتمالی ۱/۱۱۷ میلیون تن با عیار ۷۱/۸گرم درتن میباشد.
معدن Morila مالی
شرکت های AngloGold Ashanti و Randgold Resources هر کدام ۴۰% سهام معدن Morila رادارا می باشند. ۲۰% باقیمانده این سهام در اختیار دولت غنا می باشد. معدن Morila در۲۸۰ کیلومتری جنوب شرق Bamako پایتخت مالی ( ۶۰۰ کیلومتری جنوب شرق (Sadiola واقعشده است.
Morila درون توالی Birimian آمفیبول های متامورفیک واقع شدهاست. کانی زایی بوسیله آلتراسیون سیلیسی- فلدسپار و کانی زایی سولفیدی شاملآرسنوپیریت، پیروهوتیت، پیریت و کالکوپیریت مشخص می شود. معدنکاری در سه مرحله بامعادن روباز اتفاق می افتد.
کارخانه معدن شامل روش فرآوری لیچینگ کربن همراه با ثقل سنجی تااستخراج طلای آزاد می باشد. ظرفیت خروجی کارخانه ۳۵۰۰۰۰ تن در ماه یا ۲/۴ میلیون تن در سال می باشد. کل طلای تولیدی برایسال از ۴۰% به ۳۶% یعنی ۲۰۴۰۰۰ انس با عیار متوسط ۴۴/۴ گرم درتن درسال ۲۰۰۵ کاهش یافت. کل ارزش نقدی با افزایش به ۱۸۴ دلار برای هر انسدرنتیجه عیار بازیافتی پایین، قیمت سوخت بالاتر و ارزش کم دلار رسید.
 معدن Sadiola مالی
شرکتAngloGold Ashanti مالک ۳۸% معدن Sadiola بوده و شرکای آن دولت مالی، IAMGOLDوInternational Finance Corporation بوده است. Sadiola در شمال غرب کشور مالی و تقریباًدر ۸۰ کیلومتری جنوب ناحیه Kayes واقع شده است. کانسار Sadiola بهصورت پنجره ای درون رخساره شیست سبز Birimian و با عنوان پنجره تکتونیکی Kenieba رخنمونپیدا می کند. به طور کلی کانسار Sadiola Hill شامل دو زون بوده، کلاهک بالاییو زون سولفیده زیرین می باشد. معدنکاری به صورت روباز در Sadiola اتفاقمی افتد. فرآوری ۴۳۵۰۰۰ تن در ماه در کارخانه فرآوری Sadiola انجام می شود. افزایش ناچیز تولید به ۱۷۴۰۰۰ انس باعث افزایش ۶/۲ درصدی فرآوری اولیه و افزایش۶/۳ درصدی در پایانمراحل فرآوری شده است.
 معدن Yatela مالی
سهام معدن Yatela به میزان ۴۰% در اختیار شرکت های AngloGold Ashanti و IAMGOLD و۲۰% باقیمانده سهام در اختیار دولت مالی بوده است. Yatela در ۲۵ کیلومتری شمال Sadiola وتقریباً در ۵۰ کیلومتری جنوب- جنوب غرب شهر Kayes واقع شده است.
کانی زایی Yatela به شکل جناغی مانند در کربناتهای دگرگونشده قرار گرفته است. کانی زایی به صورت لایه ای در طول حاشیه ها اتفاقافتاده است. شیب کانسار به صورت قائم در لبه غربی و با شیب ملایم در سمت لبهشرقی می باشد. تولیدات طلا در Yatela با افزایش ۱۱ درصدی به ۹۷۰۰۰ انس درطول یک سال رسیده است. کل ارزش نقدی ۲۲۵ دلار برای هر انس بوده که ۹% بیشتر از سال قبل درنتیجه ارزش ضعیف تر دلار وهزینه بالای سوخت بوده است. هزینه افزایش سرمایه ۳ میلیون دلار بوده کهسال به سال ۵۰% کاهش می یافت.
 معدن Mineracao برزیل
کل سهام این معدن در اختیار شرکت AngloGold Ashanti است. Mineracao دارای مساحت ۳۰۶۹۸ هکتار در Minas Gerais درجنوب شرقی برزیل می باشد. با بسته شدن معدن زیرزمینی معدن Mina Velha درسال ۲۰۰۳ و معدن روباز Engenho D Agua در سال ۲۰۰۴، کانسنگ از معدنزیرزمینی Cuiaba تأمینمی شود، کانسنگ در کارخانه Queiroz مورد فرآوری قرار گرفت.
زمین شناسی منطقه شامل رسوبات Iron Quadrangle پالئوزوئیک و توالی رسوبی،آتشفشانی آرکئن و کمپلکس های گرانیتی پرکامبرین می باشد. سنگمیزبان کانی زایی طلا، سنگ آتشفشانی- رسوبی Nova Lima می باشد.
روی هم رفته تولیدات طلا با افزایش ۵ درصدی به ۲۴۰۰۰۰ انسرسید. کل ارزش نقدی با کاهش ۶ درصدی به ۱۳۳ دلار برای هر انس رسید. هزینهافزایش سرمایه با افزایش ۲۸ درصدی به ۳۲ میلیون دلار برای این شرکت رسید.
 معدن Serra Grande برزیل
معدنSerra Grande حاصل سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های AngloGold Ashanti (۵۰%) و شرکت طلای Kinross ۵۰% می باشد. Serra Grande دارای مساحتی درحدود ۲۱۰۹۶ هکتار و دراطراف محدوده معدنیCrixas در ناحیه شمال غربی Goias State در قسمت مرکزی برزیل واقع شدهاست. بهره برداری هایSerra Grande در ۵ کیلومتری شهر Crixas قرار گرفته است.
این بهره برداری ها شامل دو معدن زیرزمینی Mina III و Mina Nova است.چرخه فرآوری شاملسیستم های خردایش، لیچینگ، فیلتراسیون، ذوب شدگی و ظرفیت درحدود ۷۴۰۰۰۰ تن کانسنگ در سال می باشد.
کانسار طلا میزبان توالی شیست، سنگ های آتشفشانی و کربنات ها درونکمربندهای گرینستونی است. سنگ های میزبان Pilar de Goias دارای سن آرکئن بالایی است.کانی زایی طلا همراه با سولفیدهای توده ای و کوارتز رگه ای همراه گرانیت،سریسیت شیست و دولومیت ها می باشند. تولید طلا با کاهش یک درصدی به۹۴۰۰۰ انس در یک سال درنتیجه عیار پایین تر دست یافت. کل ارزش نقدی با افزایش۲۳ درصدی به ۱۳۴ دلار در هر انس، تحت تأثیر تورم و ارزش بالای پول محلیرسید.
 معدن Siguiri، گینه
معدن طلای Siguiri در محدوده Siguiri در شمال شرق جمهوری گینه در غرب آفریقاو تقریباً در ۸۵۰ کیلومتری شهر Conakry پایتخت گینه واقع شده است.
دو نوع اصلی کانسار طلا در حوضه Siguiri موردمعدنکاری قرار گرفته اند. این کانسارها شامل لاتریت و کانی زایی CAP که دردامنه کوه ها و یا در کانال های قدیمی آبرفتی در مجاورت گراول ها و بلافاصلهدر بالای زون کانی زایی رگه ای کوارتز واقع شده اند و میزبان سنگ هایدگرگونی- رسوبی با کانی زایی بیشتر همراه با رگه های استوک ورکی بوده و درماسه سنگ و سیلت ستون های شکننده و دانه درشت ایجاد می شوند. سنگ های منطقهتا اعماق ده متری به شکل ساپرولیتی و کانی های SAP هوازده شده اند. کانسارهای نوع CAP و SAP مخلوط شده اندو در فرآوری آنها از روش هیپ لیچینگ استفاده می شود.
پیشرفت مناسب در تولیدات معدن با ایجاد کارخانه CIP در فصلاول سال ۲۰۰۵ ایجاد گردید. براثرکاهش تولیدات میزان ارزش هر انس طلابه ۴۴۳ دلار رسید. با افزایش هزینه حمل و نقل و انرژی، قیمت سوختافزایش یافت. در این مدت زیان بهره برداری ها درحدود ۱۴ میلیون دلار تخمین زدهشد و در این میان هزینه افزایش سرمایه بالغ بر ۴۸ میلیون دلار در کارخانه CIP Siguiri بودهاست.
  معدن Navachab نامیبیا
مالکیت کل معدن Navachab در اختیار شرکت AngloGold Ashanti است،این معدندر نزدیکی شهر Karibib نامیبیاو در حاشیه جنوب غربی ساحل آفریقا واقع شده است.
اولین رگه کوارتزی حاوی طلا در نامیبیا در محدوده Rehoboth دراوایل ۱۸۹۹ کشف گردید. گرچه بسیاری از کانسارها در سال های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ استخراج شدند، اما در مدت کوتاهی به علتعیار پایین و پراکندگیکانی زایی بسته شدند. کانسار طلای Navachab در سال ۱۹۸۴ توسط برنامههای اکتشافی ژئوشیمایی و درطول اکتشاف کانسارهای طلای میزبان کربناتها کشف گردید. تولیداتاین معدن از سال ۱۹۸۹ آغاز شد، و تنها معدن طلای کشور نامیبیا به شمار میرود.
سود شرکت AngloGold از معدن Navachab به ۱۹۹۸ هنگامی که ۷۰% سهامشرکت را خریداری نمود، باز می گردد. در سال ۱۹۹۹ این سهام از ۷۰% به ۱۰۰% افزایشیافت. تولیدات طلا در سال ۲۰۰۴،۶۷۰۰۰ انسبوده که نسبت به سال ۲۰۰۳، ۸% کاهش را نشان می دهد. کل ارزش نقدی تولیدات، ۳۴۸ دلاربرای هر انس بوده و ۲۷% بالاتر از سال قبل آن به علت ارزش بیشتر دلار و عیارپایین تر کانسنگ بوده است.
 معدن Geita تانزانیا
مالکیت ۱۰۰% معدن در اختیار شرکت AngloGold Ashanti است. معدن Geita در ۸۰ کیلومتری جنوب غرب شهر Mwanza واقع شده است. قبل از آپریل ۲۰۰۴، معدن Geita بهطور مشترک تحت اداره شرکت های Ashanti و AngloGold بود. از زمان ترکیبدو شرکت، Geita در اختیارتام این شرکتدرآمد. معدنکاری در آگوست ۱۹۹۹ از Nyankanga Pit آغازگردید. تا کنون ۵۱ میلیون متر مکعب از Nyankanga، Lone Cone و Kukuluma موردمعدنکاری قرار گرفته است، در مجموع ۲۳ میلیونمتر مکعب مورد بهره برداری قرار گرفت.
استخراجGeita از طریق روش های روباز استاندارد انجام شد، استفادهاز حفاری و روش های ذوب با استخراج ۱۰۰ تن بوسیله ۱۰ حفرکننده هیدرولیکیاستخراج گردید. بهره برداری در چند معدن درحدود ۶ میلیون تن در سال درکارخانه لیچینگ کربن فرآوری می شوند. در طول یک سال تولیدات سالانه باافزایش ۷۲ درصدی در سال ۲۰۰۴ به۵۷۰۰۰۰ انس رسید.
 معدن Cripple Creek & Victor ایالت متحده آمریکا
۶۷% سهام معدن CrippleCreek & Victor در اختیار شرکت AngloGold Ashanti است. معدن CC&V در جنوب غربی Colorado Springs درایالت کلرادو آمریکا واقع شده است.
محدوده معدنی Cripple Creek با سن ترشیری به صورت کمپلکس نفوذیمحدوده دایره مانندی با مساحت ۴/۱۸ کیلومتر مربع را پوشانده است، و ازاطراف با سنگ های پرکامبرین احاطه شده است. کانی زایی طلای عیار بالا به صورت اولیه همراه باآلتراسیون پتاسیک و پیریتیک بوده و در مجاورت زون های ساختاری ایجادمی شود. 
در آغاز به کار در دهه ۱۹۶۰ محدوده معدنی Cripple Creek به صورت زیرزمینی استخراج می شد. فعالیت های معدنی برای یک دهه متوقف گردید.معدن کاری سطحی با مقیاس کوچک به روش هیپ لیچینگ در سال ۱۹۷۱ آغاز گردید و در سال ۱۹۹۱ معدنکاری با مقیاس بزرگ شروع به کار نمود، تولید طلا از اینمعدن در سال ۱۹۹۴ آغاز گردید. امروزه بهره برداری های معدن با عیارپایین و به صورت روباز انجام می شود. در سال ۲۰۰۴، میزان تولیدات معدن ۳۲۹۰۰۰انس طلا با ارزش ۲۲۰ دلار برای هر انس بوده است. 
سود عملیاتی تطبیقی ۷میلیون دلار یعنی با ۱۳% کاهش نسبت به سال پیش از آن بوده است.هزینه افزایشسرمایه معدن ۱۶ میلیون دلار با کاهش ۳۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن بوده است.
منبع خبر: پایگاه ملی داده ها
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱:۳۵:۴۳ بعد از ظهر

شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد