دولت الکترونیک راهی برای ارائه با کیفیت تر خدمات

دولت الکترونیک راهی برای ارائه با کیفیت تر خدمات
مقاله پیرامون دولت الکترونیک و مزایای آن بحث شده است .
امروزه بسیاری از کشور های در حال توسعه و در حال گذار در تلاش هستند تابا تدوین و اجرای پروژه های دولت الکترونیک خود را با واقعیات و محیط جدیدمنطبق ساخته و از مزایای آن بهره گیرند ، در حال حاضر کشور آمریکا در کلجهان پیشرفته ترین کشور در زمینه فناوری اطلاعات به شمار می رود ، که درقاره آسیا نیز کشور سنگاپور دارای این مقام است۱ در کشور ما نیز در تاریخ۲۲/۴/۸۱ طی مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳ . ط دولت جمهوری اسلامی ایران این حرکتآغاز شده که امید است با این بارقه شاهد حضور فعال کلیه دوایر دولتی برروی اینترنت برای ارائه خدمات باشیم ، تا با امکان ایجاد تعامل و ایجادسازمان های مجازی دولتی ضمن ایجاد سهولت و سرعت هر چه بیشتر در ارائهخدمات دولتی به مردم ، آنها بتوانند خدمت خاصی را که باید از چند نهاددولتی انجام شود به صورت یک جا از طریق اینترنت دریافت نمایند .
درعصر اطلاعات ، ایجاد دولت الکترونیک مدت هاست که دیگر یک انتخاب نیست بلکهیک الزام است ، لذا در کشور ما نیز در برخی از سازمان های دولتی و بخشخصوصی با پرداخت هزینه های سنگین و ایجاد و نگهداری و توسعه شبکه اطلاعرسانی و پایگاه های اطلاعاتی و استفاده از سامانه و متخصصان فناوریاطلاعات به منظور دسترسی آسان مشتریان به اطلاعات مورد لزوم در جهت تحققدولت الکترونیک گام هایی برداشته شده است که با ورود به سایت های مرجع ۲آنها می توان به بخشی از خدمات فروش و اطلاعات خاص دست یافت و یا پیشنهادانتقاد و شکایت خود را مطرح نمود و یا از طریق صندوق پست الکترونیکی بامسئولین سازمان ها ارتباط برقرار نمود ، همچنین این سازمان ها با ایجادسایت منابع انسانی در خصوص استخدام ، ارائه اطلاعات پرسنلی ، مشاهده ساعاتکار و خدمات پرسنلی امکاناتی را برای استفاده کارکنان خود فراهم می نمایند.
● تعاریفی از دولت الکترونیک
دولت الکترونیک نوعی نوآوری در خدمات عمومی با استفاده از فناوری اطلاعاتاست ، بدین صورت که در یک دولت الکترونیک تسهیلات لازم و خدمات دولتی بهافراد نه تنها با کیفیت و به راحتی و بدون محدودیت های زمان و مکان ارائهمی شود ، بلکه موجب ارتقاء رقابت پذیری ملی خواهد گردید .
دولت الکترونیک به معنای فراهم نمودن شرایطی است که دولت بتواند خدمات خودرا به صورت شبانه روزی ( ۲۴ ساعته ) و در تمامی روز های هفته به شهروندانارائه کند ، امری که در سال های اخیر در دستور کار دولت ها قرار گرفته وبه وسیله آن در صدد برآمده اند تا فرایند سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را بهکمک فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات اصلاح کرده و از طریق آن به شیوهکارآمد تری به ارائه اطلاعات سریع ، مستقیم و توزیع خدمات به شهروندانبپردازند ، تا ضمن حذف فرایند تمرکز زدایی ، با استفاده از توانمندی ها ومهارت های سازمان ها و کارکنان موجبات در دسترس تر بودن خدمات ، بهبودکارآیی ، افزایش کیفیت و ارتقاء سطح مشتری مداری ، پاسخگو تر بودن ،اثربخشی و انعطاف پذیری بیشتر ، تغییر و پویایی محیط فراهم گردد .
دولت الکترونیک استفاده از فناوری ، بویژه کاربرد مبتنی بر وب سایت هایاینترنتی برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان ، شرکاءتجاری ، کارکنان و سایر موسسات است .
برخی دولت الکترونیک را آغاز عصر مجازی یا موج چهارم نامیده اند ، که بااستفاده از آن همه شهروندان به گونه ای یکسان می توانند از فرصت مشارکت درتصمیمات برخوردار شده و به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی خود تاثیر بگذارند.
دولت الکترونیک یک دولت دیجیتال ، بدون دیوار و دارای سازمانی مجازی استکه خدمات دولتی خود را به این صورت بر خط ۳ ارائه می کند و موجب مشارکتمردم در فعالیت های مختلف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی می شود .
در یک جمع بندی از تعاریف ذکر شده فوق ، به طور کلی دولت الکترونیک در برگیرنده موارد زیر است :
- ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی
- بهبود مشارکت مردمی از طریق تعامل عمومی مردم با مقامات دولتی
- شفاف کردن فعالیت ها
- پاسخگویی به عملکرد ها
- ایجاد فرصت های توسعه در مناطق محروم
- کاهش فرصت های فساد
مزایای دولت الکترونیک
- بهبود ساختار ها و و فرایند های دولتی و ایجاد تحول شگرف در فرهنگ ادارات
- ایجاد زمینه مناسب برای دسترسی برخط به اطلاعات و خدمات مورد نیاز کاربران و خدمات گیرندگان
- ارائه خدمات در زمان و مکان دلخواه به شهروندان
- امکان استفاده از فناوری اطلاعات برای مهندسی مجدد سازمان ها جهت کارآمدتر و پاسخگو تر ساختن آنها در برابر انتظارات مشتریان
- افزایش ساعات کاری سازمان ها به ۲۴ ساعت ، در طول تمامی روز های تعطیل و غیر تعطیل هفته
- معطل نشدن مشتریان در صف ارائه خدمات و اطلاعات
- ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز مشتریان با کیفیت بهتر و ارزان تر ، ظرف چند دقیقه یا چند ساعت
- کارمندان دولت نیز می توانند به سادگی و به صورت کارآمد تر مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند .
- کوچک سازی سازمان ها، کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف سامانه های اضافی و موازی
- حذف یا کاهش استفاده از هزاران اسناد کاغذی با دیجیتال کردن آنها
- ارتباط بخش ها و افراد به یکدیگر که شامل : الف - تعامل دولت و شهروندان۴ ب - تعامل میان سازمان های دولتی ( دسترسی سازمان ها به اطلاعات یکدیگر) ۵ ج - تعامل میان سازمان های دولتی و بخش خصوصی ( پرداخت مالیات ، مجوزها ، ... ) ۶ د - تعامل میان دولت و کارمندان دولت ( اطلاعات پرسنلیکارکنان ، دریافت خدمات پرسنلی ، ... )
چهار گام را برای اطمینان یافتن از توفیق دولت الکترونیک پیشنهاد می کنند :
ـ گام نخست شناختن مشتریان ، که آنان چه کسانی هستند ؟
ـ گام دوم سوق دادن مشتریان به سمت استفاده از خدمات
اینترنت بهترین شیوه برای جذب مشتریان است که با تشکیل یک سایت مرجع برایتعاملات کلیه مشتریان صورت می پذیرد ، زیرا مشتریان کمتر دوست دارند بهدفاتر و کیوسک ها جهت گرفتن خدمات مراجعه کرده و در صف بایستند ، اگرتسهیلاتی ایجاد شود که آنها در منزل خدمات خود را دریافت کنند به رضایتآنان منجر می شود و دردسر های کارکنان نیز کاهش می یابد .
ـ گام سوم شناختن نیاز های مشتریان و اینکه آنها چه می خواهند ؟ ( درخواستهایی چون : تسهیلات ، در دسترس بودن ، قابل اعتماد بودن خدمات و ارائهسریع و کم هزینه خدمات )
ـ گام چهارم ادامه دادن ارتباط مناسب با مشتریان و وفادار نمودن آنها به خود به منظور بهبود شرایط اقتصادی
در پایان باید افزود تغییر فکری و فرهنگی مورد نیاز برای دولت الکترونیکمهمتر از منابع مالی اختصاص داده شده است و بهبود کیفی بر بهبود کمی وحرکت به سمت رهبری و نوآوری به جای تقلید و پیروی از کشور های دیگر برتریدارد .
بدین طریق ، توسط دولت الکترونیک همه نوع فعالیت های تجاری و خدمات عمومیدستگاه های دولتی در محیط اینترنت به صورت بر خط در دسترس مردم بوده وخدمات مشتری محور ، یکپارچه ارائه خواهد شد ، افزون بر اینکه فرایند هایتکراری و همپوشان و همچنین غیر لازم حذف و محدود خواهد شد .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
یادداشت :
۱ - ایران در بین کشور های جهان رتبة ۱۱۵ را کسب کرده است .
معادل فارسی آن سایت مرجعPORTAL۲ -
معادل فارسی آن برخطON LINE۳ -
G۲C GOVERNMENT TO CITIZEN۴ -
G۲G GOVERNMENT TO GOVERNMENT۵ -
B۲G BUSINESS TO GOVERNMENT۶ -
G۲E GOVERNMENT TO EMPLOYEE۷ -
منابع :
دولت الکترونیک و حکومت داری خوب محسن فرهادی نژاد ماهنامه تدبیر شماره ۱۶۹ خرداد ۸۵
دولت الکترونیک علی حسین زاده مقاله اینترنتی خرداد ۱۳۸۴
دولت الکترونیک ، خبرگزاری سلام یکشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۸۵
تجارت الکترونیکی مهدی رفتاری نشریه هموطن سلام اسفند ۱۳۸۳
دولت الکترونیک حبیب عباس زاده مقاله اینترنتی مرداد ۱۳۸۳
گردآورنده :
بهروز سروش نیا
منبع خبر: آفتاب
  ۱۹ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۵۵:۴۰ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد