بیمه حوادث

بیمه حوادث
هرگاه‌ پیشامدی‌ ناگهانی‌ ناشی‌ از یك‌ عامل‌ خارجی‌، بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ وی‌ شود،بیمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ جبران‌ كند.
یكی‌ از انواع‌ مختلف‌ پوششهای‌ گروهی‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌، پوشش‌ فوت‌ ناشی‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ ونیازهای‌ اقتصادی‌ جوامع‌ انسانی‌، بویژه‌ جوامع‌ صنعتی‌ باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ این‌ رشته‌ بیمه‌ شده‌ است‌.انقلاب‌ صنعتی‌ اروپا در قرن‌ نوزدهم‌ موجب‌ گسترش‌ و رشد سریع‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ انفرادی‌ و گروهی‌ شد. این‌پوشش‌ بیمه‌ای‌ به‌ مرور متحول‌ گردید تا این‌ كه‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلی‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ شامل‌، فوت‌، نقص‌ عضو جزئی‌و كلی‌ و از كارافتادگی‌ دائم‌ كلی‌ شده‌ است‌. با توافق‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشكی‌ ناشی‌ از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگی‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.
نرخ‌گذاری‌ بیمه‌ حادثه‌ اعم‌ از گروهی‌ و انفرادی‌ براساس‌ شغل‌ بیمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همین‌ سبب‌ دركشورهای‌مختلف‌جهان‌كلیه‌مشاغل‌طبقه‌بندی‌شده‌وهر طبقه‌ شغلی‌نرخ‌خاص‌ومشخصی‌پیداكرده‌ است‌.
● خسارات‌ قابل‌ تأمین‌ توسط بیمه‌گر
هرگاه‌ پیشامدی‌ ناگهانی‌ ناشی‌ از یك‌ عامل‌ خارجی‌، بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ وی‌ شود،بیمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ جبران‌ كند. در بیمه‌نامه‌های‌ حوادث‌ خطراتی‌ از قبیل‌خفگی‌، غرق‌، مسمومیت‌، برق‌ گرفتگی‌ و صدمات‌ بدنی‌ ناشی‌ از تأثیر اسید و یا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ دیگر، پیچیدگی‌یا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها، امراض‌ هاری‌، كزاز و سیاه‌ زخم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌. در مقابل‌ خطرات‌ ناشی‌ اززمین‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزشهای‌ سنگین‌ و رزمی‌ افراد را می‌توان‌ با توافق‌بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طوركلی‌ در مورد افراد نابینا و ناشنوا یا بیشتر از ۷۰ سال‌ را بیمه‌گر با دریافت‌حق‌بیمه‌ اضافی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.
دربیمه‌نامه‌هاحوادث‌فوت‌ و یا صدمه‌بدنی‌ناشی‌از مواردزیرمشمول‌بیمه‌ نیست‌:
▪ ارتكاب‌ بیمه‌ شده‌ به‌ جنایت‌، جنحه‌ یا مشاركت‌ در آنها
▪ خودكشی‌، اقدام‌به‌خودكشی‌، یاهرگونه‌ صدمه‌بدنی‌ كه‌ازروی‌ عمد انجام‌ گیرد.
▪ استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجویز پزشك‌
▪ مستی‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الكلی‌
▪ بیماری‌
▪ اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌
▪ هرگونه‌ خطر ناشی‌ از تشعشع‌ مواد رادیو اكتیویته‌ و انفجاراتمی‌، هیدروژنی‌ و نوترونی‌ جنگ‌ داخلی‌، خارجی‌، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.
▪ مواردی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلی‌ محسوب‌ می‌گردد.
موارد زیر به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلی‌ در بیمه‌های‌ حوادث‌ محسوب‌ می‌شود و بیمه‌گر سرمایه‌ كامل‌ رادر مورد آنها پرداخت‌ می‌كند
▪ نابینایی‌ كامل‌ دو چشم‌
▪ قطع‌ یا از كارافتادگی‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌
▪ اختلالهای‌ روانی‌ و ضایعه‌های‌ مغزی‌ و نخاعی‌ علاج‌ناپذیر
▪ قطع‌ یا از كارافتادگی‌ دائم‌ دو پا، حداقل‌ از مچ‌
غرامتهای‌ مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئی‌ به‌ میزان‌ درصدی‌ از كل‌سرمایه‌ پرداخت‌ می‌شود.
بیمه‌های‌ حوادث‌ گروهی‌ در خصوص‌ كاركنان‌، به‌ وسیله‌ كارفرمایان‌ و به‌ منظور تأمین‌ آینده‌ افرادوابسته‌ به‌ آنها، طبق‌ سرمایه‌ ثابت‌ یا ضریبی از حقوق‌ و مزایای‌ آنها منعقد می‌گردد. در بیمه‌های‌ حوادث‌با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشكی‌ و غرامتهای‌ روزانه‌ وهفتگی را هم تحت پوشش قرار داد.
منبع خبر: بیمه مرکزی ایران
  ۲۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۵:۵ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

  •  آخرین مطالب همین گروه

نتایج یافت شده: 0 مورد