شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (DRDGOLD) و اکتشاف غنی ترین کانسار طلای جهان

شرکت طلای دوربان رودپرت دیپ (DRDGOLD) و اکتشاف غنی ترین کانسار طلای جهان
شرکت Durban Roodepoort Deep با نام اختصاری DRDGOLD در سال ۱۸۹۵ تأسیس گردید، این شرکت برای اکتشاف غنی ترین ...
شرکت Durban Roodepoort Deep با نام اختصاری DRDGOLD در سال ۱۸۹۵ تأسیس گردید، این شرکت برای اکتشاف غنی ترین کانسار طلای جهان، یعنی حوضه Witwatersrand آفریقای جنوبی انتخاب شده بود، همچنین این شرکت در برابر بسیاری از تغییرات و آزمایشات مقاومت کرد و موفق گردید.
شرکتDRDGOLD در آفریقا محکم شد، اخیراً Memorandum ofUnderstanding در مورد دومین Black Economic Empowerment با شریک خود BEE درسه سال در محدودهKhumo Bathong Holdings شد. بر این اساس، KBH درحدود۱۵ درصد سهام آفریقای جنوبی شرکت DRDGOLD را بدست آورد، علاوه براین شرکت BEE توانستبیش از ۱۱ درصد از سهام شرکت را بدست آورد.
بهره برداری های آفریقای جنوبی شامل شرکت سهامی طلای Blyvooruitzicht (Blyvoor)بازیافت طلای Crown و معادن اختصاصی East Rand (ERPM ) می باشند. دارایی های DRDGOLD درمعادن طلایBuffelsfontein ( یعنی بهره برداری های North West یا NWO ) پساز جایگرینی NWO در۲۲ مارس ۲۰۰۵، پس از زمین لرزه ۹ مارس ۲۰۰۵ فروخته شد. دارایی های شرکت DRDGOLD درگینه نو شامل معدن طلای Tolukumaو ۲۰ درصد در بهره برداری سرمایه گذاری مشترک Porgera بوده است. در فیجی، شرکت دارای سهام در محدوده معدنی Emperor و همچنین مالک و بهره برداری معدن Vatukoula است.
- تاریخچه
بهره برداری های جاری DRDGOLD به یکدیگر ملحق شدند و شرکت از سال ۱۹۹۷آنها را بدست آورد. تولیدات نسبت دادنی در پایان سال مالی ۲۰۰۵ از زیر۱۰۰۰۰۰ انس در سال به ۷۷۰۰۰۰۰ انس تبدیل گردید. در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵، ذخایرمعدنی قابل استناد به منابعی بیش از ۶/۳۶ میلیون انس و ذخایر مستند ۶/۶میلیون انس تعیین گردید.
DRDGOLD در بازار طلا به اطمینان قابلتوجهی دست یافته بود. این شرکت دارای سابقه طولانی در زمینه سرمایه گذاریهای بزرگ بوده است بنابراین انجمن سرمایه گذاری ایجاد نمود، و به عنوانتنها تولید کننده طلا باعث تغییرات فاحشی در قیمت طلا شد.
DRDGOLD درحدود ۲/۵۰ درصد سهم به صورت کمکی از شرکتسرمایه گذاری طلا بر اساس اینترنت و تحقیقات ارزیابی طلا بدست آوردو این تحقیقات برای افزایش ظرفیت سودآوری معادن طلا ادامه یافت.
DRDGOLD شرکت عمومی دارای لیست اولیه ای در بازاربورس ژوهانسبورگ و استرالیا و لیست ثانویه ای در NASDAQ در بازار SmallCap، لندن و بازار سهام Port Moresbyاست.
نتایج اقتصادی
- سود ناخالص نقدی با افزایش بیش از ۷ درصد به ارزش ۱/۱۵۷ میلیونراند.
- افزایش سرمایهدرحدود ۱۸۰ میلیون راند.
- باز پس گیری KPMG Inc Emphasis of Matter.
 -درحدود۱۰ میلیون دلار آمریکا وام قابل تبدیل به طلا و حمایت عملیاتی برای Emperor.
- سرمایه ثبت شده برای Emperor تاحدود ۲۸ سنت برای هر سهم
- نسبت جاری ۴۵/۱ برای
 Improved Balance Sheet-
- به میزان ۷/۷ میلیون انس میزان ذخایر ( ۱۰۰%متعلق به ERPM و Crown  .)
- دومین تولیدکننده ارزان طلا در آفریقای جنوبی.
• Margin-  تعمیرگردید .
- هدف Pacific Rim Hub تولید ۵۰۰۰۰۰ انس طلا در سالبوده است.
- فعالیت های اکتشافی هزینه ای درحدود ۳ میلیوندلار دربرداشت.
- مجوز ترازنامه مجدداً تمدید گردید.
- دو فعالیت تجاری: انجام دو پروژه استراتژی نیمهکاره.
- دسته بندی Big Rand در آفریقای جنوبی: هدف زمین شناسی بزرگ در PacificRim.
- ذخایر طلا ۴/۴۱میلیون انس، ۸/۱۳ انس به ازای هر ۱۰۰ سهم.
- منابع وذخایر
در سال ۲۰۰۵، ذخایر معدنی منسوب به DRDGOLD از ۷/۵۷ میلیون انس به ۶/۳۶ میلیون انس،یعنی با کاهش ۲/۱۲ میلیون انسی مواجه شد، که ۲/۱۲ میلیون انسی به علت بسته شدن معدنNorth West و ۹/۸ میلیونانس آن در نتیجه حقوق معدنی Argonaut در اول می سال ۲۰۰۵ بوده است. ذخایرمعدنی قابل استناد با کاهش از ۷/۱۱ میلیون انس به ۶/۶ میلیون انس رسید. اصولاً کاهش سال به سال ذخایر درحدود ۱/۵ میلیون انسی به علت بسته شدن بهره برداری ها درNorth West بود.
- معادن
- مقطع Blyvooruitzicht
شرکت معدنی طلای Blyvooruitzicht یا Blyvoor در محدوده طلادار Carletonville در لبه شمال غرب حوضه Witwatersrand واقعشده است. این معدن از سال ۱۹۳۷ دایر شد و در سال ۱۹۴۲ تولیدات آن آغاز گردید، Blyvoorیکی از اولین معادن در امتداد خط West Wits به شمار می رود. در دسامبر ۱۹۹۵شرکت مالکیت کل معدنDoornfontein را بدست آورد.
مقطعBlyvoor دارای دو افق اصلی حاوی طلا می باشد: یکی افق Carbon Leader Reef (CLR) که یکی از توده های اصلی ماده معدنی در منطقه طلاخیز می باشد، و دیگری Middelvlei Reef که۷۵ متر بالاتر از افق CLR قرار گرفته است.
مقایسه میزان منابع و ذخایر در معادن استرالیا، Blyvoorو ERPM
همچنینBlyvoor به عنوان یکی از باطله های سنگی سطحی معدنکاری میشد اما تولیدات از این منابع با کاهش تدریجی مواجه گردید، تا ذخیره کانسنگ زیر زمینیبه ۱۰۰۰۰۰ تن در ماه رسید. ظرفیت کارخانه فرآوری تقریباً ۲۰۰۰۰۰ تندرماه است.
توسعه پروژه Blyvoor، شدت یافت و باعث افزایش عمر معدن به بیش از ۱۵ سال گردید. این پروژه ذخیرهMiddelvlei Reef با عیار پایین تر، برای اصلاح استخراج طلای قدیمی بر روی CLR درناحیه انجام پذیرفت. معدن کاری قیمت پایین درMiddlevlei Reef به علت توسعه پروژه دست یافتنی گردید.
-مقطع North West
مقطعNorth West شامل معادن Buffelsfontein یا Buffels و Hartebeestfontein یا Harties است و شامل ساختار مدیریتی مستقل بوده کهبه نام بهره برداری های North West شناخته می شوند. تولیدات از هر دو معدنزیرزمینی و احیا فراهم می شود. Buffels در سال ۱۹۵۴ و Harties یکسال بعد از شروع به کار نمود.
پروژهMedium Grade در Harties در طول سال ۲۰۰۲ آغاز گردید، و باعث افزایشعمر معدن از ۴ سال به ۱۰ سال گردید. و شاملمعدنکاری انجام نشده قبلی ، که به نام منطقه " عیار متوسط" شناخته می شود ودارای عیار آستانه ۸/۶ گرم درتن می باشد، و می تواند سهم متوسطی را برای شرکت فراهمنماید.
- مقطع Crown
مقطعCrown، کاملاًبوسیله DRD درطول Crown GoldRecoveries تا سال ۲۰۰۲، بازیافت شده و عمل آوردن دوغاب و باطلههای دوغاب در قسمت مرکزی ژوهانسبورگ به تولید طلا می پردازد، در این پروژهتجزیه مواد مجدداً توسعه یافته است. معدن Crown دارای چهار کارخانه بهره برداری بوده و در معادن Crown، CityDeep، Knightsو WestWits دارای ظرفیت ۱۳ میلیون تن ماسه و باطله بوده است.
بهره برداری دارای سابقه شش ساله می باشد. ۹۷۵ نفر در این معدن مشغول بهکار هستند. در معاملات با پروانه اقتصادی در طول سال ۲۰۰۲ شرکت DRD sold حدود۶۰ درصد CGR رابه Khuma BathongHoldings واگذار نمود.
- معادن East Rand Proprietary)ERPM)
۱۰۰ سال معدنکاری زیرزمینی در معادن East Rand Proprietary در حوضه Witwatersrand در Boksburg درشرق ژوهانسبورگ انجام شده است. Crown Gold Recoveries درحدود ۴۰% سهام این معدنرا در اکتبر ۲۰۰۲ خریداری نمود.
DRD معدن را بهره برداری نمود، و آن را به ارزش ۱۰ میلیوندلار برای دارایی های جاری اجاره داده است. شرکت تمایل دارد تا تولیداتمعدن، قیمت ارزان تر و عمر جاری معدن را از ۱۱ سال افزایش داده و سرمایهتزریق را درحدود ۱۰۰ میلیون راند تأمین نماید، تمرکز بر روی محدودهمعدنی مفید، نظارت شدید و شایستگی کارگران و مهارت معدنکاری ستونی قطعی در DRD به کارگرفته شد.
- مقطع Tolukuma
معدنTolukuma در گینه نو، درحدود ۱۰۰ کیلومتری شمال پایتخت گینه نو، PortMoresby در ارتفاع ۱۵۵۰ متری از سطح دریا گرفته است. DRD اینمعدن را در سال ۲۰۰۰ بدست آورد.
کانسارTolukuma، دارایسیستم رگه ای کوارتز سولفید پایین، اپی ترمال بوده و همچنین نوع کانی زایی بونانزاعیار بالا را دارا می باشد. عرض متوسط رگه های طلا یک تا دو متر و طولآنها یک کیلومتر می باشد.
تولیدات معدن روباز در سال ۱۹۹۵ و معدن زیرزمینی از اواسط ۱۹۹۷آغاز شد. فعالیت های اکتشافی بر روی کانسارهای مجاور Saki، Kunda و Seri Seri متمرکز شده است.
- پروژه Argonaut
پروژهArgonaut منطقه گسترش یافته با شیب به سمت جنوب در منطقهطلاخیز CentralRand واقع شده است. فعالیت های اکتشافی ذخایر در امتداد ۳۰کیلومتری از محدوده معادن East Rand Proprietary در شرق و به سمت معدن Durban Roodepoort Deep درغرب متمرکز شدهاست، و از ۲۸۰۰ متری تا ۵۰۰ متری زیر سطح زمین ادامه یافته است.
کانسارهای با ارزش Reef leader و Main Reef با استفاده از مدل های زمینشناسی و حفاریالماسه در طول دهه ۱۹۸۰ کامل گردیدند و در دهه ۹۰ مورد ارزیابی مجدد قرارگرفتند.
هزینه ای ۱۰ میلیون دلاری به منظور برنامه حفاری سیستماتیکدر نظر گرفته شده است. میزان ذخایر کنونی معدن درحدود ۱۱۱ میلیون انس تخمین زده شد.
شرکت معادن Emperor
شرکت معدنی Emperor یک شرکت استرالیایی و بهره بردارمعدن طلای زیرزمینیVatukoula در فیجی می باشد. همچنین سهام اکتشافی طلادر اطراف محل معدن و درون جزیره اصلی Viti Levu و شمال شرق جزیره Vanua Levu واقعشده است.
در مرحله ۲ معدنکاری خروجی معدن با افزایش ۴۰ درصدی پس از سه سال به۸۰۰۰۰۰ تن ( ظرفیت معدنکاری) و تولید طلای ۳۵ درصد به تقریباً۱۸۰۰۰۰ انس رسید.
از سال ۱۹۳۳ بیش از۴/۶ میلیون انس طلا در Vatukoula معدنکاری شده است. این معدن هماکنون دارای ذخیره ای درحدود ۱ میلیون و منابعی درحدود ۶/۳ میلیون انس میباشد. در ادامه اکتشافات انتظار می رفت که عمر معدن افزایش یابد. میزان شاخصسرمایه تقریباً ۸۰ میلیون دلار استرالیا معادل ۴۴ میلیون دلار آمریکا می باشد.
معدن Porgera
معدن روباز Porgera در مناطق کوهستانی گینه نو PNG واقعشده است.
در طول سال ۲۰۰۲، این معدن ۶۴۱۸۱۰ انس طلا تولیدنمود. سهام تولیدیPlacer Dome درحدود ۳۶۸۷۶۹ انس طلا با قیمت نقدی ۲۱۶ دلار و۲۶۹ دلار به ازای هر انس بوده است.
معدنکاری روباز در مراحل ۴ و ۵ طرح معدنی به انجام رسید.تولیدات مرحله ۴ از منبع اصلی در سال ۲۰۰۳ انجام شد و در اواخر ۲۰۰۴ کاملگردید. مرحله ۵ در حال توسعه بوده و از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ انجام شده است.
برنامه تولیدات طلا براساس معدن روباز و بهره برداری ذخیره ای در Porgera تولیدمتوسط ۶۸۵۰۰۰ انس طلا در سال از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ را پیش بینی نموده است، ذخایر عیار پایینچاه مایل تا ۲۰۱۲ مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
معدنکاری زیرزمینی، در اکتبر ۱۹۹۷ به حالت معلق درآمد، در سال۲۰۰۲ مجدداً آغاز گشت و تا اواخر سال ۲۰۰۵ به معدنکاری ذخایر پرداخت. پیش بینی شد که میزانتولیدات سالیانه متوسط افزوده شده تقریباً ۱۲۵۰۰۰ انس در سال از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ خواهد بود.
میزان ذخایر قطعی و احتمالی در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ درحدود ۲/۶ میلیون انسطلا در طول عمر ۱۰ ساله معدن بیان گردید.
منبع خبر: پایگاه ملی داده ها
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۱۵:۵۸ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد