مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی

مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی
اولین مشكل در راه‌اندازی یك فعالیت اقتصادی آن‌لاین سودمند شناخت صحیح نوع فعالیت است.

اولین مشكل در راه‌اندازییك فعالیت اقتصادی آن‌لاین سودمند شناخت صحیح نوع فعالیت است. از میان میلیون‌ها فعالیت آن‌لاین اینترنتیكدام فعالیت استكه ما می‌توانیم به با ضریب اطمینان بالا سرمایه‌گذاری كنیم و وقت و تلاش خود را صرف آن كنیم؟كدام فعالیت آن‌لاین اینترنتی است كه می‌تواند ما را موفق سازد؟ كدام فعالیت، قانونی و كدام یك غیرقانونیاست؟ كدام یككلاه‌برداری و كدام یك فعالیتی سالم است؟ تحقیق و پژوهش در مورد این موضوعات ممكن استمقداری از زمان و یا پول شما را بگیرد اما در نهایت بررسی و پرداخت هزینه در این مورد به نفع شما خواهد بود.انجام این فعالیتبه ظاهر پرهزینه می‌تواند فرصت‌ها و فعالیت‌های بسیار جدید و مهمی را مقابل شما قرار دهد .
مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی
برای این كار، می‌توان فعالیت‌های مورد قبول مردم را بررسی كرد. بامراجعه به محكمه‌ها ونهادهای قانونی، قانونی بودن یك فعالیت اقتصادی را بررسی كنید . فرصت‌های مختلف را مشخص وكتاب‌های مربوط به آن‌ها را مطالعه كنید. با انجام این كارها تا حد زیادی می‌توان اطمینان حاصل كرد كه اینمشكل، اخلالی در كارما پیش نخواهد آورد و ما را به زمین نخواهد كوبید .
مشكل دوم: مشكلات مربوط به هزینه و سرمایه‌گذاری
دومین مشكل اصلی زمانی كه ما یك فعالیت اقتصادی آن‌لاین راشروع می‌كنیم مشكلاتمربوط به هزینه و سرمایه‌گذاری برای آن كار است. اگر ما دقت كافی را در این مورد نداشتهباشیم این مشكل می‌تواند با در بر داشتن مخارج سنگین مانع مهمی در پیشرفت كار و گسترش آن باشد .
اولین موردی كه ما باید به آن توجه داشته باشیماین است كه سرمایه‌ ما نه تنها برای شروع كار باید كافی باشد بلكه باید پتانسیل لازم سرمایه‌گذاری را برای ادامهو گسترش كار دراختیار داشته باشیم.
بعد از آن ما باید یك برنامه جامع تجاری و همچنین بودجه كافیبرای ادامه كار داشته باشیم. با این روش می‌توان به راه‌اندازی یك كسب و كار طولانی مدت و پرسود امیدواربود. گذشته از اینباید در نظر داشته باشیم كه یك فعالیت اقتصادی آن‌لاین، فعالیتی نیست كه سریع و بلافاصله بهنتیجه و سوددهی برسد و به مدت زمان نسبتا زیادی برای رسیدن به سوددهی نیاز دارد .
برای دست‌یابی به موفقیت در یك كسب و كار تحت وب باید مدتزمان زیادی هزینه كنیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم. قبل از شروع به كار، مخارجی را كه ممكن است درراه‌اندازی و گسترشیك فعالیت نیاز باشد، مشخص كنید .
شما باید چه میزان هزینه برای عضوگیری و استخدامانجام دهید؟ چقدر پول باید صرف مخارج مربوط به تكنیك‌های مختلف آگهی‌ و بازاریابی برای فعالیت خودكنید؟ از چه روش‌هاییبرای فروش و بازاریابی برای فعالیت خود استفاده و چه‌قدر برای این كار هزینه خواهید كرد؟یك صفحه در Excel تهیه ومخارج مربوط به كسب و كار خود را در آن مشخص كنید. با انجام این كارها مشكل مربوط بهپول و هزینه درمیانه‌ی راه شما را از فعالیت باز نخواهد داشت .
مشكل سوم: مشكلات مربوط به زمان
راه‌اندازی یك كسب و كار اینترنتی كار آسان و ساده‌ای نیست. این كارنیاز به كوششفراوان، صرف انرژی زیاد و تلاش مستمر دارد تا بتوانید به نتیجه دل‌خواه خود دست یابید. هرچند شما زمان مورد نیاز برای دست‌یابی به نتیجه را مشخص نمایید ولی در زندگی انسان حادثه‌های غیر منتظره‌ایاتفاق می‌افتد كهپیشرفت فعالیت شما را با مشكل مواجه می‌سازد و از حركت به سمت جلو باز می‌دارد. شما بایدبرای این حوادث پیش‌بینی نشده را در مدیریت زمان خود برای این كار مد نظر قرار دهید .
شما باید مشخص كنید كه هر روزه چه كارهایی باید انجامدهید تا كسب و كار شما در مسیر هموار حركت نماید. حتا اگر كسب و كار شما یك فعالیت اقتصادی بسیار كوچك باشدشما باید مدیریتزمان را برای آن در نظر بگیرید. تهیه یك برنامه روزانه برای انجام كارهای مربوط به كسب و كارمی‌تواند در این مورد به شما كمك زیادی بكند. لیستی از كارهایی كه باید انجام دهید برای خود تهیه كنید و اهدافیرا كه برایدست‌یابی به آن‌ها تلاش می‌كنید، مشخص نمایید .
این طرز تفكر كه همه كارها را یك جا انجام دهید اصلا ایده درستی نیست. انجاماین كار شما رافرسوده و خسته خواهد ساخت و توان شما را خواهد گرفت .
همانند مدیریت مالی و هزینه، زمان خود را نیز مدیریت كنید تا بتوانیدزمان لازم را برایسایر مسایل زندگی خود اختصاص دهید. شما باید زمان لازم برای كار روزانه، خانواده، دوستان،فعالیت‌های ورزشی، تفریحات، استراحت و آرامش و ... را در این مدیریت زمانی در نظر بگیرید .
اگر فعالیت اقتصادی شما به صورت پاره وقت است به هیچوجه برای تبدیل آن به یك فعالیت تمام وقت تلاش نكنید . شما اگر می‌خواهید سالم بمانید باید زمان خود را به خوبیمدیریت كنید. با انجاماین اقدامات مشكلات مربوط به زمان را نیز در كسب و كار خود حل كرده‌اید .
مشكل چهارم: مشكلات مربوط به آگهی‌هایتبلیغاتی
بازاریابی اینترنتی نیاز به انجام حجم وسیعی از آگهی‌های تبلیغاتیدارد. اگر شمابخواهید كه مشتریان كسب و كار شما را به راحتی در اینترنت پیدا كنند و محصول یا خدمات شمارا خریداری كنند باید به روش‌های مختلفی نسبت به ارایه آگهی‌های تبلیغاتی اقدام كنید .
مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی
لازم است كه متدهای مختلفی از روش‌های دادنآگهی را فهرست كنیم و بعد از آن مشخص كنیم كه كدام یك برای كسب و كار ما بهتریناست .
این كار چندان آسان نیست و می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد.خوب است بدانید كهراه‌های بسیار ارزان و یا حتا رایگانی برای تبلیغ محصول و یا خدمات وجود دارد و این راه‌هارا پیدا كنید، در این صورت می‌توانید به بقای كسب و كار خود امیدوار باشید .
نوشتن مقاله‌، ارسال خدمات خود به وب‌لاگ‌ها، لینك‌دادن صفحه وب و... فعالیت‌های مربوط به تبلیغ محصول است كه حتا یك سنت هم برای شما هزینه نخواهد داشت. اما این به تنهاییكافی نیست و ماباید از روش‌های تبلیغاتی گوناگون كه نیاز به سرمایه‌گذاری نیز دارند استفاده كنیم بهویژه اگر ما سرمایه لازم برای هزینه در این مورد را داشته باشیم. شما می‌توانید با چاپ مقاله‌های خود در مجلات وروزنامه‌ها، همچنیندر مجله‌های الكترونیكی بازاریابی مناسبی برای خدمات خود انجام دهید .
می‌توانید روش‌های مختلفی را امتحان كنید تا سرانجام روشی را كهنتیجه بخش است، پیداكنید. با زیاد كردن روش‌های مورد استفاده شما به نتایج دل‌خواه در این زمینه خواهید رسید وبر این مشكل نیز به آسانی غلبه پیدا خواهید كرد .
مشكل پنجم: مشكلات مربوط به مراجعه مردم ومشتریان به وب‌سایت شما
یكی از مهم‌ترین چیزهایی كه سبب می‌شود كسب و كار اینترنتیشما پا برجا باشدمساله مراجعه مشتریان به وب‌سایت شماست. اگر قصد دارید كه كسب و كار اینترنتی شماسودآوری داشته باشد باید اقدامات لازم برای مراجعه تعداد زیادی از خریداریان اینترنتی به وب‌سایت خود را فراهمآورید .
مراجعه نكردن مشتریان به كسب و كار شما در اینترنت می‌تواند پی‌آمدهایسنگین و نگران‌كننده‌ایبرای شما به بار داشته باشد؛ بنابراین باید نهایت تلاش خود را برای بازدید مشتریان از وب‌سایت‌تان به منظور خریدمحصول یا خدمات خودبه كار گیرید. اگر وب‌سایت و خدمات شما ویژه و خاص نباشد مطمئنا در بازار رقابت تجارتاینترنتی ناكام خواهید بود.
یكی از بهترین كارهایی كه شما به این منظور می‌توانیدانجام دهید این است كه مقاله‌هایی در مورد خدمات خودنوشته و هم‌چنین لینك‌های وب‌سایت خود را درصنف‌های مربوط بهكسب و كار خود ارایه دهید.
شما باید بازاریابی و ارایه مقالات خود را در سایت‌ها وخدماتی ارایه دهید كه هزاران هزار بازدید كننده آن‌لاین دارد و این آگهی‌ها را به صورت گسترده در شبكه اینترنتپخش كنید .
حتا می‌توانید لینك‌ خود را به انجمن‌ها و سایت‌های مختلفبحث و مناظره‌یاینترنتی ارسال كنید. همچنین در وب‌لاگ سایر اشخاص می‌توانید مطالبی مربوط به خدمات و محصولخود بنویسید .
لینك شما باید توسط موتورهای جست‌وجوی اینترنتیقابل دسترسی باشد تا افرادی كه خدمات شما را جست‌وجو می‌كنند، بتوانند به راحتا به وب‌سایت شما دسترسی داشتهباشند. همچنینمی‌توان یك برای تشویق كاربران به مراجعه به سایت، خبرنامه‌ای در وب‌سایت راه‌اندازی كرد. یابا همكاری سایر سایت‌ها، لینك‌های سایت خود را در آن‌ها قرار دهید. در نهایت شما باید همیشه به دنبال راه‌هایجدید برای افزایشمراجعه مشتریان به وب‌سایت خود باشید این امر درصد موفقیت فعالیت اقتصای شما را دوبرابر خواهد كردمشكل ششم: تقویت ارتباط با مشتریان
زمانی كه شما در یك شبكه بازاریابی بزرگفعالیت می‌كنید، شاید اصلی‌ترین مشكل شما فراهم آوردن یك فضای ارتباطی مناسب باشد .
شما باید چشم‌انداز و دورنمای فعالیت خود را مشخص كرده وامكان انتقال آن رابه مشتریان خود فراهم آورید. باید تلفن‌های تماس خود را در اختیار مشتریان قرار دهید و تماس‌هایمكرر مشتریان خود استقبال كنید و زمان كافی برای ارتباط با كاربران‌ خود در نظر بگیرید. در صورت نیاز می‌توانیداز یك دست‌یاردر این مورد كمك بگیرید.
مشتریان شما باید بدانند كه شما ارزش زیادی برای آن‌هاقایل هستید. می‌توان با پخش كارت بازرگانی، جزوه‌ و حتا تهیه یكCD در مورد خدمات و محصول خود چشم‌انداز و دورنمای خدمات خود را به مشتریان ارایهداد .
می‌توان با كسانی كه پیش‌تر در زمینه كاری شما فعالیت كرده‌اندو یا اطلاعاتی در این زمینه دارند برای توسعه و تبلیغ خدمات همكاری كرد .
اگر شما خدمات پشتیبانی مناسب برای محصولخود ارایهدهید و نتایج استفاده از آن را به صورت مناسب در اختیار كاربران قرار دهید، مشكلاتمربوط به تقویت ارتباط با مشتریان را به سادگی حل خواهید كرد.
مشكلات هفتم: مشكلات مربوط به فروش
آخرین مشكل در مورد راه‌اندازی یك كسب و كار آن‌لاین موفق مساله فروشاست. بعضی مواقع ماهمه كارها را درست انجام می‌دهیم ولی به آن میزان فروشی كه مد نظرمان است، دست نمی‌یابیم .
چگونه می‌توان فعالیت‌های مربوط به تبلیغاتو ارایه آگهی‌هایتبلیغاتی و همچنین افزایش تعداد مراجعه مشتریان را به یك فروش مناسب سوق داد؟چگونه می‌توانیم مشتریان خود را حفظ كنیم كه در آینده برای خرید مجدد به وب‌سایت ما مراجعه كنند؟ و یا وب‌سایت ومحصول ما را در برایدوستان و آشنایان خود تعریف و تبلیغ كنند؟
در بعضی از موارد این یك امر پیش‌بینی نشدهاست. اما كاری كه شما یقینا باید انجام دهید این است كه ارتباط تنگانگ خود را با مشتری حفظ كنید. این امر به جهشاقتصادی كسب وكار شما كمك شایانی می‌كند.
فهرستی از مشتریان خود تهیه كنید و در خبرنامه وب‌سایت خودقرار دهید. برای آن‌ها پیام‌های شخصی بفرستید و در مورد رضایت از محصول سوال و از پیشنهاد‌های آن‌هااستقبال كنید .
سعی نكنید فقط محصولی را كه پشت تلفن از آن تعریف كرده‌اید،به آن‌ها بفروشید. بهمشتریان خود نشان دهید كه خواسته‌ها و نیازهای آن‌ها در مورد محصول دل‌خواه‌شان برایشما اهمیت دارد و سعی كنید تا آن‌جایی كه می‌توانید آن‌ها را از خود راضی نگه دارید .
به آن‌ها نشان دهید كه چگونه محصول یا خدمات شما می‌تواندپاسخ‌گوی نیازشان باشد و خواسته‌های آن‌ها را ارضا كند. مشتریان شما باید بفهمند كه شما حاضرید در هر حال بهآن‌ها كمك كنیدو در كنارشان باشید. روابط خود را با آن‌ها صمیمانه‌تر كنید .
تا آن جایی كه امكان دارد در كسب و كار خود از نظرات و وجود آن‌هااستفاده كنید. بابرقراری یك ارتباط خوب با مشتریان می‌توانید به مشكلات مربوط به فروش نیز فایق آی
مشكل اول: مشكلات مربوط به یك سرمایه‌گذاریموفق
اولین مشكل در راه‌اندازی یك فعالیت اقتصادی آن‌لاین سودمندشناخت صحیح نوعفعالیت است. از میان میلیون‌ها فعالیت آن‌لاین اینترنتی كدام فعالیت است كه ما می‌توانیم بهبا ضریب اطمینان بالا سرمایه‌گذاری كنیم و وقت و تلاش خود را صرف آن كنیم؟ كدام فعالیت آن‌لاین اینترنتی استكه می‌تواند ما راموفق سازد؟ كدام فعالیت، قانونی و كدام یك غیرقانونی است؟ كدام یك كلاه‌برداری و كدامیك فعالیتی سالم است؟ تحقیق و پژوهش در مورد این موضوعات ممكن است مقداری از زمان و یا پول شما را بگیرداما در نهایتبررسی و پرداخت هزینه در این مورد به نفع شما خواهد بود. انجام این فعالیت به ظاهر پرهزینه می‌تواندفرصت‌ها و فعالیت‌های بسیار جدید و مهمی را مقابل شما قرار دهد .
مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی
برای این كار، می‌توان فعالیت‌های مورد قبول مردم را بررسی كرد.با مراجعه بهمحكمه‌ها و نهادهای قانونی، قانونی بودن یك فعالیت اقتصادی را بررسی كنید . فرصت‌های مختلف رامشخص و كتاب‌های مربوط به آن‌ها را مطالعه كنید. با انجام این كارها تا حد زیادی می‌توان اطمینان حاصل كردكه این مشكل،اخلالی در كار ما پیش نخواهد آورد و ما را به زمین نخواهد كوبید .
مشكل دوم: مشكلات مربوط به هزینه و سرمایه‌گذاری
دومین مشكل اصلی زمانی كه ما یك فعالیت اقتصادی آن‌لاین راشروع می‌كنیم مشكلاتمربوط به هزینه و سرمایه‌گذاری برای آن كار است. اگر ما دقت كافی را در این مورد نداشتهباشیم این مشكل می‌تواند با در بر داشتن مخارج سنگین مانع مهمی در پیشرفت كار و گسترش آن باشد .
اولین موردی كه ما باید به آن توجه داشته باشیماین است كه سرمایه‌ ما نه تنها برای شروع كار باید كافی باشد بلكه باید پتانسیل لازم سرمایه‌گذاری را برای ادامهو گسترش كار دراختیار داشته باشیم.
بعد از آن ما باید یك برنامه جامع تجاری و همچنین بودجه كافیبرای ادامه كار داشته باشیم. با این روش می‌توان به راه‌اندازی یك كسب و كار طولانی مدت و پرسود امیدواربود. گذشته از اینباید در نظر داشته باشیم كه یك فعالیت اقتصادی آن‌لاین، فعالیتی نیست كه سریع و بلافاصله بهنتیجه و سوددهی برسد و به مدت زمان نسبتا زیادی برای رسیدن به سوددهی نیاز دارد .
برای دست‌یابی به موفقیت در یك كسب و كار تحت وب باید مدتزمان زیادی هزینه كنیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم. قبل از شروع به كار، مخارجی را كه ممكن است درراه‌اندازی و گسترشیك فعالیت نیاز باشد، مشخص كنید .
شما باید چه میزان هزینه برای عضوگیری و استخدامانجام دهید؟ چقدر پول باید صرف مخارج مربوط به تكنیك‌های مختلف آگهی‌ و بازاریابی برای فعالیت خودكنید؟ از چه روش‌هاییبرای فروش و بازاریابی برای فعالیت خود استفاده و چه‌قدر برای این كار هزینه خواهید كرد؟یك صفحه در Excel تهیه ومخارج مربوط به كسب و كار خود را در آن مشخص كنید. با انجام این كارها مشكل مربوط بهپول و هزینه درمیانه‌ی راه شما را از فعالیت باز نخواهد داشت .
مشكل سوم: مشكلات مربوط به زمان
راه‌اندازی یك كسب و كار اینترنتی كار آسان و ساده‌ای نیست. این كارنیاز به كوششفراوان، صرف انرژی زیاد و تلاش مستمر دارد تا بتوانید به نتیجه دل‌خواه خود دست یابید. هرچند شما زمان مورد نیاز برای دست‌یابی به نتیجه را مشخص نمایید ولی در زندگی انسان حادثه‌های غیر منتظره‌ایاتفاق می‌افتد كهپیشرفت فعالیت شما را با مشكل مواجه می‌سازد و از حركت به سمت جلو باز می‌دارد. شما بایدبرای این حوادث پیش‌بینی نشده را در مدیریت زمان خود برای این كار مد نظر قرار دهید .
شما باید مشخص كنید كه هر روزه چه كارهایی باید انجامدهید تا كسب و كار شما در مسیر هموار حركت نماید. حتا اگر كسب و كار شما یك فعالیت اقتصادی بسیار كوچك باشدشما باید مدیریتزمان را برای آن در نظر بگیرید. تهیه یك برنامه روزانه برای انجام كارهای مربوط به كسب و كارمی‌تواند در این مورد به شما كمك زیادی بكند. لیستی از كارهایی كه باید انجام دهید برای خود تهیه كنید و اهدافیرا كه برایدست‌یابی به آن‌ها تلاش می‌كنید، مشخص نمایید .
این طرز تفكر كه همه كارها را یك جا انجام دهید اصلا ایده درستی نیست. انجاماین كار شما رافرسوده و خسته خواهد ساخت و توان شما را خواهد گرفت .
همانند مدیریت مالی و هزینه، زمان خود را نیز مدیریت كنید تا بتوانیدزمان لازم را برایسایر مسایل زندگی خود اختصاص دهید. شما باید زمان لازم برای كار روزانه، خانواده، دوستان،فعالیت‌های ورزشی، تفریحات، استراحت و آرامش و ... را در این مدیریت زمانی در نظر بگیرید .
اگر فعالیت اقتصادی شما به صورت پاره وقت است به هیچوجه برای تبدیل آن به یك فعالیت تمام وقت تلاش نكنید . شما اگر می‌خواهید سالم بمانید باید زمان خود را به خوبیمدیریت كنید. با انجاماین اقدامات مشكلات مربوط به زمان را نیز در كسب و كار خود حل كرده‌اید .
مشكل چهارم: مشكلات مربوط به آگهی‌هایتبلیغاتی
بازاریابی اینترنتی نیاز به انجام حجم وسیعی از آگهی‌های تبلیغاتیدارد. اگر شمابخواهید كه مشتریان كسب و كار شما را به راحتی در اینترنت پیدا كنند و محصول یا خدمات شمارا خریداری كنند باید به روش‌های مختلفی نسبت به ارایه آگهی‌های تبلیغاتی اقدام كنید .
مشكلات اصلی بازاریابی اینترنتی
لازم است كه متدهای مختلفی از روش‌های دادنآگهی را فهرست كنیم و بعد از آن مشخص كنیم كه كدام یك برای كسب و كار ما بهتریناست .
این كار چندان آسان نیست و می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد.خوب است بدانید كهراه‌های بسیار ارزان و یا حتا رایگانی برای تبلیغ محصول و یا خدمات وجود دارد و این راه‌هارا پیدا كنید، در این صورت می‌توانید به بقای كسب و كار خود امیدوار باشید .
نوشتن مقاله‌، ارسال خدمات خود به وب‌لاگ‌ها، لینك‌دادن صفحه وب و... فعالیت‌های مربوط به تبلیغ محصول است كه حتا یك سنت هم برای شما هزینه نخواهد داشت. اما این به تنهاییكافی نیست و ماباید از روش‌های تبلیغاتی گوناگون كه نیاز به سرمایه‌گذاری نیز دارند استفاده كنیم بهویژه اگر ما سرمایه لازم برای هزینه در این مورد را داشته باشیم. شما می‌توانید با چاپ مقاله‌های خود در مجلات وروزنامه‌ها، همچنیندر مجله‌های الكترونیكی بازاریابی مناسبی برای خدمات خود انجام دهید .
می‌توانید روش‌های مختلفی را امتحان كنید تا سرانجام روشی را كهنتیجه بخش است، پیداكنید. با زیاد كردن روش‌های مورد استفاده شما به نتایج دل‌خواه در این زمینه خواهید رسید وبر این مشكل نیز به آسانی غلبه پیدا خواهید كرد .
مشكل پنجم: مشكلات مربوط به مراجعه مردم ومشتریان به وب‌سایت شما
یكی از مهم‌ترین چیزهایی كه سبب می‌شود كسب و كار اینترنتیشما پا برجا باشدمساله مراجعه مشتریان به وب‌سایت شماست. اگر قصد دارید كه كسب و كار اینترنتی شماسودآوری داشته باشد باید اقدامات لازم برای مراجعه تعداد زیادی از خریداریان اینترنتی به وب‌سایت خود را فراهمآورید .
مراجعه نكردن مشتریان به كسب و كار شما در اینترنت می‌تواند پی‌آمدهایسنگین و نگران‌كننده‌ایبرای شما به بار داشته باشد؛ بنابراین باید نهایت تلاش خود را برای بازدید مشتریان از وب‌سایت‌تان به منظور خریدمحصول یا خدمات خودبه كار گیرید. اگر وب‌سایت و خدمات شما ویژه و خاص نباشد مطمئنا در بازار رقابت تجارتاینترنتی ناكام خواهید بود.
یكی از بهترین كارهایی كه شما به این منظور می‌توانیدانجام دهید این است كه مقاله‌هایی در مورد خدمات خودنوشته و هم‌چنین لینك‌های وب‌سایت خود را درصنف‌های مربوط بهكسب و كار خود ارایه دهید.
شما باید بازاریابی و ارایه مقالات خود را در سایت‌ها وخدماتی ارایه دهید كه هزاران هزار بازدید كننده آن‌لاین دارد و این آگهی‌ها را به صورت گسترده در شبكه اینترنتپخش كنید .
حتا می‌توانید لینك‌ خود را به انجمن‌ها و سایت‌های مختلفبحث و مناظره‌یاینترنتی ارسال كنید. همچنین در وب‌لاگ سایر اشخاص می‌توانید مطالبی مربوط به خدمات و محصولخود بنویسید .
لینك شما باید توسط موتورهای جست‌وجوی اینترنتیقابل دسترسی باشد تا افرادی كه خدمات شما را جست‌وجو می‌كنند، بتوانند به راحتا به وب‌سایت شما دسترسی داشتهباشند. همچنینمی‌توان یك برای تشویق كاربران به مراجعه به سایت، خبرنامه‌ای در وب‌سایت راه‌اندازی كرد. یابا همكاری سایر سایت‌ها، لینك‌های سایت خود را در آن‌ها قرار دهید. در نهایت شما باید همیشه به دنبال راه‌هایجدید برای افزایشمراجعه مشتریان به وب‌سایت خود باشید این امر درصد موفقیت فعالیت اقتصای شما را دوبرابر خواهد كردمشكل ششم: تقویت ارتباط با مشتریان
زمانی كه شما در یك شبكه بازاریابی بزرگفعالیت می‌كنید، شاید اصلی‌ترین مشكل شما فراهم آوردن یك فضای ارتباطی مناسب باشد .
شما باید چشم‌انداز و دورنمای فعالیت خود را مشخص كرده وامكان انتقال آن رابه مشتریان خود فراهم آورید. باید تلفن‌های تماس خود را در اختیار مشتریان قرار دهید و تماس‌هایمكرر مشتریان خود استقبال كنید و زمان كافی برای ارتباط با كاربران‌ خود در نظر بگیرید. در صورت نیاز می‌توانیداز یك دست‌یاردر این مورد كمك بگیرید.
مشتریان شما باید بدانند كه شما ارزش زیادی برای آن‌هاقایل هستید. می‌توان با پخش كارت بازرگانی، جزوه‌ و حتا تهیه یكCD در مورد خدمات و محصول خود چشم‌انداز و دورنمای خدمات خود را به مشتریان ارایهداد .
می‌توان با كسانی كه پیش‌تر در زمینه كاری شما فعالیت كرده‌اندو یا اطلاعاتی در این زمینه دارند برای توسعه و تبلیغ خدمات همكاری كرد .
اگر شما خدمات پشتیبانی مناسب برای محصولخود ارایهدهید و نتایج استفاده از آن را به صورت مناسب در اختیار كاربران قرار دهید، مشكلاتمربوط به تقویت ارتباط با مشتریان را به سادگی حل خواهید كرد.
مشكلات هفتم: مشكلات مربوط به فروش
آخرین مشكل در مورد راه‌اندازی یك كسب و كار آن‌لاین موفق مساله فروشاست. بعضی مواقع ماهمه كارها را درست انجام می‌دهیم ولی به آن میزان فروشی كه مد نظرمان است، دست نمی‌یابیم .
چگونه می‌توان فعالیت‌های مربوط به تبلیغاتو ارایه آگهی‌هایتبلیغاتی و همچنین افزایش تعداد مراجعه مشتریان را به یك فروش مناسب سوق داد؟چگونه می‌توانیم مشتریان خود را حفظ كنیم كه در آینده برای خرید مجدد به وب‌سایت ما مراجعه كنند؟ و یا وب‌سایت ومحصول ما را در برایدوستان و آشنایان خود تعریف و تبلیغ كنند؟
در بعضی از موارد این یك امر پیش‌بینی نشدهاست. اما كاری كه شما یقینا باید انجام دهید این است كه ارتباط تنگانگ خود را با مشتری حفظ كنید. این امر به جهشاقتصادی كسب وكار شما كمك شایانی می‌كند.
فهرستی از مشتریان خود تهیه كنید و در خبرنامه وب‌سایت خودقرار دهید. برای آن‌ها پیام‌های شخصی بفرستید و در مورد رضایت از محصول سوال و از پیشنهاد‌های آن‌هااستقبال كنید .
سعی نكنید فقط محصولی را كه پشت تلفن از آن تعریف كرده‌اید،به آن‌ها بفروشید. بهمشتریان خود نشان دهید كه خواسته‌ها و نیازهای آن‌ها در مورد محصول دل‌خواه‌شان برایشما اهمیت دارد و سعی كنید تا آن‌جایی كه می‌توانید آن‌ها را از خود راضی نگه دارید .
به آن‌ها نشان دهید كه چگونه محصول یا خدمات شما می‌تواندپاسخ‌گوی نیازشان باشد و خواسته‌های آن‌ها را ارضا كند. مشتریان شما باید بفهمند كه شما حاضرید در هر حالبه آن‌ها كمك كنیدو در كنارشان باشید. روابط خود را با آن‌ها صمیمانه‌تر كنید . 
تا آنجایی كه امكان دارد در كسب و كار خود از نظرات و وجود آن‌ها استفاده كنید. با برقراری یكارتباط خوب با مشتریان می‌توانید به مشكلات مربوط به فروش نیز فایق آید.

منبع خبر: سایت جامع خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
  ۱۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۴۰:۶ قبل از ظهر

شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد