رفتار شناسی: متدولوژی اقتصاد اتریشی

رفتار شناسی: متدولوژی اقتصاد اتریشی
بررسی نقش متغیرها در حالی که نامتغیری وجود ندارد
رفتار شناسی (praxeology)(۱) روش مختص مکتب اتریش است. این اصطلاح، اولین بار توسط لودویگ فن میزس برای اشاره به متد اتریشی به کار گرفته شد - کسی که نه تنها معمار و شارح اصلی این روش شناسی است، بلکه اضافه بر آن اقتصاددانی است که این روش شناسی را کامل تر و موفق تر از همه، برای ساخت نظریه اقتصادی به کار برده است.
هر چند بی هیچ اغراقی، متد رفتار شناسانه در علم اقتصاد معاصر و عموما در علوم اجتماعی و فلسفه علم کنار گذاشته شده است، اما مکتب اولیه اتریش و نیز بخش قابل توجهی از مکتب قدیمی تر کلاسیک، به ویژه آثار ژان باتسیت سه و ناساو سینیور بر این متد مبتنی بودند.
رفتار شناسی بر این اصل بنیادین استوار است که یکایک انسان ها دست به عمل می زنند و به عبارت دیگر بر این نکته ازلی مبتنی است که افراد، کنش هایی هوشیارانه را برای دستیابی به اهدافی انتخاب شده انجام می دهند. این مفهوم از کنش انسان در مقابل رفتار کاملا انعکاسی یا غیر ارادی که هدفی را دنبال نمی کند، قرار دارد. روش رفتار شناسانه، تبعات و دلالت های منطقی نکته ازلی مورد اشاره را با استنتاج کلامی شرح می دهد. به طور خلاصه، اقتصاد رفتار شناسانه برساخت هایی است از دلالت های منطقی این حقیقت که انسان ها کنشگرند. این سازه بر اصل بنیادین کنش بنا نهاده شده و چند اصل موضوع فرعی نیز دارد، از این قبیل که افراد با یکدیگر متفاوتند یا انسان ها، فراغت را یک کالای باارزش قلمداد می کنند. به علاوه، از آن جا که رفتار شناسی از یک اصل موضوع صحیح A آغاز می شود، تمام قضایایی که می توان از این اصل موضوع استنباط کرد نیز باید درست باشند؛ چرا که اگر A صحیح است و به B دلالت می کند، B نیز باید صحیح باشد.
اجازه دهید برخی از دلالت های بلافصل اصل کنش را بررسی کنیم.
کنش (action) به طور خلاصه حکایت از آن می کند که رفتار افراد، هدفمند است و اهدافی خاص را دنبال می کند. افزون بر آن، کنش انسان به این نکته دلالت دارد که او ابزار های خاصی را به شکلی آگاهانه برای دستیابی به اهداف خود برگزیده است. اهداف برگزیده شده از سوی فرد باید برای او ارزشمند باشند، چرا که می خواهد آنها را برآورده کند و بر همین اساس، باید ارزش هایی داشته باشد که بر انتخاب هایش اثر بگذارند. اینکه فرد ابزار هایی را به کار می گیرد، بدان معنا است که به باور خود از این دانش تکنولوژیکی برخوردار است که ابزار هایی مشخص، اهداف مطلوب او را برآورده می کنند.
باید متذکر شد که رفتار شناسی، انتخاب ارزش ها یا اهداف توسط فرد را عاقلانه یا صحیح فرض نمی کند یا مسلم نمی گیرد که او روشی را برای دستیابی به آنها انتخاب کرده که از نظر تکنولوژیکی صحیح است. تمام آنچه رفتار شناسی مورد تاکید قرار می دهد، این است که فرد کنشگر، به درست یا غلط، اهداف و باور هایی را اتخاذ می کند که می تواند با استفاده از ابزار هایی معین به آنها دست یابد.
به علاوه تمام کنش ها در دنیای واقعی باید در گذر زمان رخ دهند، به این معنا که تمام کنش ها در زمان حال به وقوع می پیوندند و به دستیابی به هدفی در آینده (نزدیک یا دور) معطوف هستند. اگر بتوان فورا به تمام تمایلات فرد جامه عمل پوشاند، هیچ دلیلی برای اینکه دست به عمل بزند، وجود نخواهد داشت. اضافه بر آن، اینکه انسانی دست به عمل می زند، نشانگر آن است که باور دارد این عمل، اثر گذار خواهد بود یا به سخن دیگر، شرایط منتج از کنش را به شرایط حاصل از عدم انجام آن ترجیح می دهد.
بنابراین کنش دلیلی است بر اینکه انسان، دانشی فراگیر درباره آینده ندارد، زیرا اگر به شکلی فراگیر از آینده آگاه بود، هیچ یک از اقداماتش اهمیتی نداشت و تفاوتی را به وجود نمی آورد. بنابراین کنش به این معنا است که ما در دنیایی با آینده ای نامشخص یا آینده ای که به طور کامل معین نیست، زندگی می کنیم. بر همین مبنا می توانیم تحلیل خود از کنش را بدین شکل اصلاح کنیم که دلیل اینکه افراد تصمیم می گیرند در حال حاضر ابزار هایی را بر اساس یک برنامه تکنولوژیکی مورد استفاده قرار دهند، این است که انتظار دارند در آینده به اهداف خود دست یابند.
این واقعیت که افراد دست به عمل می زنند، لاجرم نشان می دهد که ابزار های مورد استفاده در قیاس با اهداف مطلوب آنها کمیابند، زیرا اگر تمام ابزار ها به وفور وجود داشتند و با کمبود آنها روبه رو نبودیم، به اهداف خود دست یافته بودیم و نیازی به عمل وجود نداشت. به عبارت دیگر، منابعی که بسیار فراوانند، دیگر کارکرد ابزار را ایفا نمی کنند، زیرا دیگر موضوع کنش نیستند. هوا برای زندگی و بنابراین برای دستیابی به اهداف، ضروری است.
اما این ماده که به وفور در اختیار ما قرار دارد، موضوع کنش نیست و بنابراین نمی تواند به عنوان یک ابزار در نظر گرفته شود، بلکه به بیان میزس، «شرط عمومی رفاه انسان» است. در جایی که هوا به مقدار فراوان وجود ندارد - مثلا در جایی که به هوای خنک نیاز داریم و هوای گرم از طریق سیستم تهویه تغییر داده می شود - این ماده به موضوع عمل تبدیل می گردد. حتی اگر بر پایه آنچه در برخی مذاهب بیان می شود، پدیده باغ عدن رخ دهد (که چند سال قبل از سوی برخی گروه ها با عنوان دنیای قریب الوقوع «ما بعد کمیابی» از آن یاد می شد و در آن تمام تمایلات افراد می توانند فورا برآورده شوند)، کماکان دست کم یک ابزار کمیاب وجود خواهد داشت و آن چیزی نیست جز زمان که هر واحد از آن که به یک هدف معین اختصاص یابد، ضرورتا به هدفی دیگر تخصیص داده نمی شود.
اینها برخی از دلالت های بلافاصله اصل موضوع کنش هستند. ما با استنتاج تبعات منطقی حقیقت موجودی با عنوان کنش انسان به آنها رسیدیم و از این طریق، نتایجی صحیح را از یک اصل موضوع صحیح استنباط کردیم. فارغ از اینکه نمی توان این نتایج را با استفاده از ابزار های تاریخی یا آماری به «آزمون» گذاشت، اصولا نیازی به آزمون آنها وجود ندارد، زیرا درستی آنها از قبل ثابت شده است. ورود فاکت های تاریخی به این نتایج، تنها با تعیین اینکه کدام شاخه نظری برای هر مورد خاص قابل استفاده است، صورت می گیرد. بنابراین نظریه رفتار شناسانه مربوط به پول، تنها از جنبه ای آکادمیک برای رابینسون کروزو و فرایدی در جزیره متروکشان برخوردار است و وجهی که برای آنها قابل استفاده باشد، ندارد. در ادامه به شکلی کامل تر به تحلیل ارتباط میان تئوری و تاریخ در چارچوب رفتارشناسی می پردازیم.
این روش استنتاجی مبتنی بر اصل موضوع، دو بخش دارد: یکی فرآیند استنباط و دیگری جایگاه معرفت شناختی خود این اصول موضوعه. در وهله اول به فرآیند استنباط می پردازیم. چرا ابزار های مورد استفاده کلامی اند، نه برگرفته از منطق ریاضی؟بی آنکه نقد جامع مکتب اتریش بر اقتصاد ریاضی را بیان کنیم، بلافاصله می توان به یک نکته اشاره کرد: اجازه دهید که خواننده، دلالت های مفهوم کنش را بدان گونه که تا این بخش از مقاله حاضر بسط داده شده است، درک کرده و تلاش کند که آنها را در قالب ریاضی قرار دهد. حتی اگر بتوان چنین کاری را انجام داد، به جز اینکه در هر مرحله از فرآیند استنباط، صدمه شدیدی به معنا وارد می شود، چه اتفاق دیگری رخ می دهد؟ منطق ریاضی برای فیزیک مناسب است - علمی که به دانش مدل تبدیل شده و پوزیتیویست ها و تجربه گرایان جدید معتقدند که تمام علوم اجتماعی و فیزیکی دیگر باید مطابق آن پیش روند.
در علم فیزیک، اصول موضوعه و بنابراین استنباط هایی که صورت می گیرد، به خودی خود کاملا صوری هستند و تنها «به شکل عملیاتی» و تا آن جا که قادر به توضیح و پیش بینی فاکت های مشخص هستند، معنا پیدا می کنند. برعکس در رفتار شناسی و در تحلیل کنش انسان، آشکار است که خود اصول موضوعه صحیح و معنادار هستند. در نتیجه هر استنباط کلامی مرحله به مرحله نیز صحیح و معنادار خواهد بود، زیرا این ویژگی مهم قضایای کلامی است که به تمامی معنادار هستند، در حالی که نماد های ریاضی به خودی خود معنایی ندارند. این چنین است که لردکینز که به هیچ وجه باور های اتریشی نداشت و خود، ریاضیدانی برجسته بود، نقد زیر را بر نماد گرایی ریاضی در اقتصاد وارد می دانست:
«این خطای بزرگ روش های نماد گرای شبه ریاضی برای قالب ریزی نظامی از تحلیل اقتصادی است که آشکارا فرض می کنند عواملی که در اقتصاد دخالت دارند، کاملا از یکدیگر مستقلند و اگر این فرضیه رد شود، انسجام و نفوذ خود را به کلی از دست می دهند، حال آنکه در گفت وگو های معمولی که واژگان را کورکورانه به کار نمی بریم، بلکه همواره می دانیم که در حال انجام چه کاری هستیم و واژه ها چه معنایی دارند، می توانیم تعدیلات و شرایط و قیود لازمی که بعدا باید به کار گیریم را «در ذهن خود» نگه داریم، اما نمی توانیم دیفرانسیل های جزئی پیچیده را به این شیوه در چندین صفحه معادله جبری حفظ کنیم. بخش بسیار بزرگی از ادبیات اخیر اقتصاد «ریاضی» فقط سر هم بافی هایی است که به اندازه فرضیات اولیه ای که بر آنها تکیه دارد، غیردقیق است و باعث می شود که نویسنده، پیچیدگی ها و روابط درونی دنیای واقعی را در هزار تویی از نماد های پرطمطراق و بی خاصیت نبیند».
به علاوه حتی اگر بتوان اقتصاد کلامی را با موفقیت به نماد های ریاضی ترجمه کرد و آن گاه برای بیان نتایج در قالب زبان درآورد، این فرآیند به هیچ وجه منطقی نیست و اصل مهم علمی اوکام، یعنی اجتناب از دستکاری غیر ضروری در ذوات را نقض می کند.
افزون بر اینها همان طور که برونو لئونی، دانشمند علوم سیاسی و اوگنیو فرولای ریاضیدان اشاره کرده اند، غالبا ادعا می شود که ترجمه مفهومی مانند «حداکثر» از زبان عادی به زبان ریاضی متضمن بهبود دقت منطقی این مفهوم است و فرصت های بیشتری را نیز برای کاربرد آن فراهم می آورد. اما عدم وجود دقت ریاضی در زبان روزمره، دقیقا رفتار یکایک انسان ها را در دنیای واقعی منعکس می کند.... می توان تصور کرد که خود ترجمه به زبان ریاضی، بر تبدیل عملگر های (اپراتور های) اقتصادی انسان به ربات های کلامی دلالت می کند.
به همین ترتیب، ژان باتیست سه، یکی از اولین روش شناسان در علم اقتصاد، این اتهام را مطرح می کند که متخصصین اقتصاد ریاضی نتوانسته اند این پرسش ها را به زبان تحلیلی بیان کنند، بی آنکه آنها را در اثر ساده سازی و پنهان سازی آگاهانه از پیچیدگی طبیعی شان دور کنند - ساده سازی ها و پنهان سازی هایی که پیامد هایشان (که به خوبی برآورد نشده اند) همواره ضرورتا شرط مساله را تغییر می دهند و نتایج آن را به کلی به انحراف می کشانند. در این اواخر بوریس ایسکبولدین بر تفاوت میان دو منطق تاکید کرده است، یکی منطق کلامی یا «زبانی» («تحلیل عملی فکر بیان شده در قالب زبانی که واقعیت را بدان صورت که در تجربه مشترک درک شده است، بازگو می کند») و دیگری منطق «سازه ای» که عبارت است از «به کار گیری داده های کمی (اقتصادی) در باب سازه های ریاضی و منطق نمادین که سازه های آن می توانند معادل هایی واقعی داشته باشند یا نداشته باشند».
کارل منگر، اگر چه خود متخصص اقتصاد ریاضی بود، نقدی کوبنده بر این ایده که بیان ریاضی در اقتصاد لزوما دقیق تر از زبان عادی است، نوشت:
«به عنوان نمونه این گزاره ها را در نظر بگیرید: (۲) با قیمت بالاتر برای یک کالا، تقاضایی پایین تر (یا تقاضایی که در هر صورت زیاد تر نیست) مطابقت دارد.
(&#۰۳۹;۲) اگر p به قیمت یک کالا و q به تقاضا برای آن دلالت کند، داریم:
q = f(p), dq/dp = f&#۰۳۹;(p) ≤ ۰
افرادی که فرمول &#۰۳۹;۲ را دقیق تر یا «ریاضی تر» از جمله ۲ می دانند، برداشتی کاملا غلط دارند.... تنها تفاوت میان ۲ و &#۰۳۹;۲ این است: از آن جا که &#۰۳۹;۲ به توابعی محدود است که مشتق پذیرند و از این رو نمودارشان خط مماس دارد (که از نقطه نظر اقتصادی، چیزی قابل قبول تر از انحنا نیست)، جمله ۲ عمومی تر است، اما به هیچ وجه دقتی کمتر از &#۰۳۹;۲ ندارد و دقت ریاضی آنها به یک اندازه است».
گذشته از فرآیند استنتاج، مساله این است که خود اصول موضوعه چه جایگاه معرفت شناسانه ای دارند؟ این نکته تحت الشعاع تفاوتی فکری در اردوگاه رفتار گرایان، به ویژه در خصوص ویژگی های اصل موضوعه کنش قرار دارد. لودویگ فن میزس به عنوان فردی مدافع معرفت شناسی کانتی تاکید می کرد که مفهوم کنش در موقعیتی پیشینی نسبت به تجربه قرار دارد، زیرا مانند قانون علت و معلول، بخشی از «ویژگی ضروری و ماهوی ساختار منطقی ذهن انسان است». من به عنوان یک فرد ارسطویی و نئو توماسی، بی آنکه به غور و بررسی عمیق در آب های تار و کدر معرفت شناسی پرداخته باشم، وجود آنچه را که «قوانین ساختار منطقی» نامیده می شوند و ذهن انسان، ضرورتا آنها را بر بافت آشفته واقعیت تحمیل می کند، نمی پذیرم. در مقابل، تمام قوانینی از این دست را «قوانین واقعیت» می نامم که ذهن، آنها را با بررسی و قیاس فاکت های دنیای واقعی درک می کند. باور من این است که اصل موضوع بنیادین و اصول موضوعه فرعی از تجربه واقعیت ریشه می گیرند و از این رو در گسترده ترین معنای کلمه، تجربی هستند. من با دیدگاه واقع گرایانه ارسطویی که به شدت تجربی است - بسیار تجربی تر از تجربه گرایی پسا هیومی که بر فلسفه مدرن استیلا دارد - موافقم. هم از این رو است که جان وایلد می نویسد:
«غیر ممکن است که تجربه را به مجموعه ای از برداشت های مجزا و واحد های بسیار ریز فروکاست. ساختار رابطه ای نیز با قطعیت و ملاک مشابهی داده شده است. داده های بلاواسطه، سرشار از ساختار هایی قطعی هستند که به راحتی توسط ذهن تجرید شده و به عنوان ذوات یا امکان هایی جهان شمول و مطلق درک می شوند».
به علاوه یکی از داده های فراگیر درباره کل تجربه انسانی، وجود است. داده ای دیگر، شعور یا آگاهی است. هارمون چاپمن،در مقابل دیدگاه کانتی می نویسد:
«فهم، نوعی آگاهی است، شیوه ای است برای درک چیز ها یا دریافت آنها و نه دخل و تصرف به اصطلاح ذهنی در آنچه کلیات یا امور مطلق نامیده می شوند - که در اصل خود، تنها «ذهنی» یا «منطقی» هستند و ذاتا غیر شناختی اند.
بنابراین واضح است که فهم، در دریافت داده های حسی، آنها را نیز سنتز می کند. اما سنتزی که در این جا رخ می دهد، بر خلاف سنتز کانتی، شرط پیشینی برای ادراک یا فرآیندی متقدم که هم درک و هم موضوع آن را بسازد، نیست بلکه سنتزی شناختی در درک است یا به عبارت دیگر متحد سازی یا «ادراکی» است که خود را نیز می فهمد. به سخن دیگر، ادراک و وجود، نتیجه یا محصول پایانی یک فرآیند ترکیبی ما قبل تجربی نیستند، بلکه خود برداشتی ترکیبی یا فراگیر هستند که وحدت ساخت یافته شان صرفا به واسطه سرشت واقعیت یا اهداف مورد نظر در یکی بودگی آنها تعیین می شود، نه به واسطه خود شعور که ویژگی (شناختی) آن، درک واقعیت است».
اگر چه اصول موضوعه رفتار شناسی به معنای وسیع کلمه به شدت تجربی اند، اما با تجربه گرایی پسا هیومی که بر روش شناسی جدید علوم اجتماعی سایه افکنده است، بسیار فاصله دارند. علاوه بر ملاحظات پیش گفته، (۱) این اصول موضوعه چنان مبنای گسترده ای در تجربه مشترک انسانی دارند که به محض اظهار آنها، بدیهی می شوند و بنابراین معیار متداول «ابطال پذیری» درباره آنها صدق نمی کند؛ (۲) این اصول و به ویژه اصل موضوعه کنش، بر تجربه جهان شمول درونی و نیز بیرونی مبتنی اند، به این معنا که شواهد مربوط به آنها انعکاسی است، نه فیزیکی محض و (۳) بنابراین این اصول موضوعه در موقعیتی ما قبل تجربی نسبت به رخداد های پیچیده تاریخی که تجربه گرایی جدید، مفهوم «تجربه» را به آنها محدود می کند، قرار می گیرند.
ژان باتیست سه که شاید اولین رفتار شناس بوده، استخراج اصول موضوعه از نظریه اقتصادی را این گونه شرح می دهد:
«این است مزیت همه افرادی که می توانند وجود این فاکت های کلی را با استفاده از مشاهده آشکار و دقیق نشان دهند، ارتباط آنها را به نمایش بگذارند و پیامد هایشان را استنباط کنند. این اصول موضوعه، همانند قوانین دنیای مادی یقینا از طبیعت چیز ها ریشه می گیرند. ما آنها را تصور نمی کنیم، بلکه نتایجی هستند که از طریق مشاهده و تحلیل عاقلانه بر ما نمایان می شوند.
اقتصاد سیاسی... ترکیبی است از چند اصل بنیادین انگشت شمار و تعداد بی شماری نتیجه یا پیامد منطقی که از این اصول استخراج می شوند و هر ذهن متفکری می تواند آنها را بپذیرد».
فردریش هایک، قاطعانه متد رفتار شناسانه را به شکلی مخالف متدولوژی علوم فیزیکی توصیف کرد و سرشت وسیعا تجربی اصول موضوعه رفتار شناختی را نیز مورد تاکید قرار داد:
«موقعیت انسان... باعث می شود که فاکت های بنیادین ضروری که برای توضیح پدیده های اجتماعی مورد نیاز هستند، بخشی از تجربه مشترک و بخشی از جوهر تفکر او باشند. در علوم اجتماعی، این عناصر پدیده های پیچیده هستند که بی آنکه امکان مشاجره درباره آنها وجود داشته باشد، آشکارند. در علوم طبیعی، در بهترین حالت، تنها می توان این عناصر را حدس زد. وجود این مولفه ها بسیار آشکارتر از هر نظم و قاعده ای در پدیده های پیچیده ای است که این مولفه ها، آنها را به وجود می آورند؛ به گونه ای که آنچه عامل واقعا تجربی را در علوم اجتماعی پدید می آورد، این مولفه ها هستند. نمی توان چندان تردید کرد که این موقعیت متفاوت عامل تجربی در فرآیند استنتاج در این دو گروه از علوم است که بسیاری از سردرگمی ها درباره خصایص منطقی آنها را به بار می آورند. تفاوت اصلی آن است که فرآیند استنباط در علوم طبیعی باید از فرضیه ای آغاز شود که از تعمیم های قیاسی نتیجه شده است؛ در حالی که این فرآیند در علوم اجتماعی، مستقیما از مولفه های آشکار تجربی آغاز می شود و آنها را برای یافتن قواعد موجود در پدیده های پیچیده که امکان احراز مستقیم آنها وجود ندارد، به کار می گیرد».
جی ای کرنز نیز به همین ترتیب می نویسد:
«اقتصاددان کار خود را با آگاهی از علل غایی آغاز می کند. او از ابتدا و در آغاز کار خود در جایگاهی قرار دارد که فیزیکدان، تنها پس از مدت ها تحقیقات طاقت فرسا بدان دست می یابد.... برای کشف این قبیل مقدمات، نیازی به هیچ فرآیند استنباطی پر طول و تفصیلی نیست.... زیرا ما دانش مستقیمی از این علل غایی در شعور خود درباره آنچه در ذهن مان می گذرد و نیز در اطلاعاتی که حواس ما درباره فاکت های بیرونی به ما می دهند، داریم - یا اگر به این موضوع توجه کنیم، از این دانش بهره مند خواهیم شد».
ناساو سینیور، این مساله را بدین شکل بیان می کند:
«علوم فیزیکی که تنها تماسی درجه دوم با ذهن دارند، مقدمات خود را تقریبا فقط از مشاهده یا فرضیه استخراج می کنند.... از سوی دیگر، علوم و هنر های ذهنی، مقدمات خود را عمدتا از شعور انسان اخذ می کنند. موضوعی که این علوم و هنر ها بیش از همه بدان آگاهی دارند، عملکرد های ذهن انسان است. [این مقدمات] قضایای عمومی بسیار انگشت شماری اند که از مشاهده یا شعور نتیجه می شوند و تقریبا همه به محض آنکه این قضایا را می شنوند، آنها را به عنوان گزاره هایی که فکر شان با آنها آشناست یا حداقل قبلا از آنها آگاه بوده اند، می پذیرند».
میزس با اشاره به توافق کامل خود با این متن می نویسد که این «قضایا که بی واسطه آشکار هستند»، «از استنتاج ما قبل تجربی حاصل می شوند... مگر آنکه کسی بخواهد شناخت ما قبل تجربی را تجربه درونی بنامد.»
مارین باولی، نویسنده زندگینامه سینیور در این مورد به درستی می گوید:
«تنها تفاوت اساسی میان رویکرد عمومی میزس و نگرش سینیور این است که میزس، آشکارا امکان استفاده از هر نوع داده تجربی عمومی یا فاکت های حاصل از مشاهده کلی را به عنوان فروض اولیه رد می کند؛ اما این تفاوت مشخص می کند که نظرات اصلی میزس درباره طبیعت تفکر، هر چند دارای اهمیت عمومی در فلسفه هستند، تناسب خاص چندانی با روش اقتصادی، به معنای دقیق کلمه ندارند».
باید اشاره کرد که میزس، صرفا اصل موضوع بنیادین کنش را ما قبل تجربی می داند و می پذیرد که اصول موضوعه فرعی درباره تنوع طبیعت و نوع انسان و درباره فراغت به عنوان یک کالای مصرفی وسیعا تجربی هستند.
«فلسفه جدید پسا کانتی، برای اینکه قضایای بدیهی را در خود وارد کند، با مشکلات زیادی روبه رو بوده است؛ قضایایی که دقیقا به واسطه درستی آشکار و متقن شان معین می شوند، نه به این واسطه که فرضیه هایی آزمون پذیر هستند که طبق آنچه اکنون مد شده، «ابطال پذیر» تلقی می شوند. به قول هائو وانگ فیلسوف، برخی اوقات به نظر می رسد که تجربه گرا ها از دوگانه تحلیلی-سنتزی که این روز ها رواج پیدا کرده، برای خلاص شدن از شر نظریه هایی استفاده می کنند که نمی توانند به آنها برچسب بزنند که اساسا یا تعاریفی با ظاهر مبدل هستند یا فرضیه هایی قابل بحث و غیر قطعی اند و بدین طریق، آنها را به راحتی رد کنند.»
اما اگر «ملاک» پوزیتیویست ها و تجربه گرایان جدید را که این همه درباره آن داد سخن رانده اند، مورد تحلیل قرار دهیم، چه نتیجه ای حاصل می شود؟ این ملاک چیست؟ درمی یابیم که دو نوع از این قبیل ملاک ها برای تایید یا رد یک گزاره وجود دارد: (۱) گزاره مزبور، قوانین منطقی را نقض کند و به عنوان مثال حاکی از آن باشد که A=-A؛ یا (۲) گزاره مورد اشاره به واسطه حقایقی تجربی که افراد بی شماری می توانند آنها را (مانند آنچه در آزمایشگاه ها رخ می دهد) محک بزنند، تایید شود.
اما این «ملاک» چه ویژگی هایی دارد که باعث می شود گزاره هایی که تا به حال مبهم و گنگ بوده اند، با استفاده از ابزار های مختلف به دیدگاهی روشن و واضح یا به عبارت دیگر به دیدگاهی روشن برای ناظرین علمی بدل شوند؟ به طور خلاصه، فرآیند های منطقی یا آزمایشگاهی، این نکته را که گزاره ها تایید یا رد می شوند، برای «خویشتن» ناظران مختلف آشکار می کنند یا به استفاده از اصطلاحات نا متداول (درست یا غلط) منجر می شوند؛ اما در این صورت، قضایایی که بلافاصله برای خویشتن ناظران آشکار هستند، حداقل از جایگاه علمی خوبی مانند دیگر معیار هایی که در حال حاضر بیشتر مورد قبول هستند، برخوردار خواهند بود یا به گفته جان توهی، فیلسوف توماسی، «اثبات یعنی واضح کردن چیزی که واضح نیست.
اگر یک واقعیت یا قضیه، بدیهی باشد، تلاش برای اثبات آن عبث است؛ زیرا این کار، تلاش برای واضح کردن چیزی است که از قبل، آشکار است.» بر پایه فلسفه ارسطویی، به ویژه اصل موضوع کنش باید غیر قابل مناقشه و بدیهی باشد؛ زیرا منتقدی که برای رد آن تلاش می کند، در می یابد که باید آن را در فرآیندی که علی الادعا برای رد این اصل موضوع انجام می شود، به کار گیرد.
بنابراین اصل موضوع وجود شعور انسانی، به واسطه این حقیقت که هر عملی برای رد وجود آن، باید خود از طریق موجودی ذی شعور انجام گیرد، به عنوان اصلی بدیهی نشان داده می شود. آر پی فیلیپس فیلسوف، این ویژگی اصول موضوعه بدیهی را «اصل بومرنگ» می نامد؛ زیرا «اگر چه آنها را از خود دور می کنیم، دوباره به سوی ما باز می گردند.» همچنین فردی که سعی دارد اصل موضوع کنش انسان را رد کند، با تناقضی آشکار روبه رو می شود؛ زیرا به واسطه ماهیت خود این عمل، آگاهانه دست به انتخاب ابزار هایی برای دستیابی به هدفی انتخاب شده می زند. هدف در این جا عبارت است از تلاش برای رد اصل موضوع کنش. او از کنش برای رد مفهوم کنش استفاده می کند.
البته ممکن است کسی بگوید که وجود اصولی بدیهی یا دیگر حقایق اثبات شده درباره دنیای واقعی را قبول ندارد؛ اما صرف این گفته هیچ اعتبار معرفت شناسانه ای ندارد. به گفته توهی، «افراد می توانند هر چه تمایل دارند بگویند، اما نمی توانند هر آنچه می خواهند، فکر کنند یا انجام دهند. می توانند بگویند که مربعی گرد را مشاهده کرده اند؛ اما نمی توانند فکر کنند که مربعی گرد را دیده اند. در صورت تمایل می توانند بگویند که اسبی را دیده اند که دو لنگه، بر پشت خود سوار بوده است؛ اما می دانیم که اگر فردی چنین حرفی را به زبان آورد، چه نظری درباره او خواهیم داشت.»
روش شناسی اثبات گرایی و تجربه گرایی جدید، حتی در علوم فیزیکی که در قیاس با علوم مربوط به کنش انسانی، تناسب بیشتری با آن دارند، به شکست می انجامد. در حقیقت این روش شناسی به ویژه در جایی با ناکامی روبه رو می شود که دو شاخه مورد اشاره با یکدیگر ارتباط می یابند. به این خاطر، آلفرد شوتس پدیدار شناس که در وین، شاگرد میزس بود و استفاده از پدیدار شناسی را در علوم اجتماعی بنیان گذاشت، به تناقض موجود در تاکید تجربه گرایان بر اصل تایید پذیری تجربی در علم و در عین حال، انکار وجود «اذهان دیگر» و غیر قابل تایید دانستن اشاره می کند. اما اگر خود این «اذهان دیگر» دانشمندانی که گرد هم جمع شده اند، تایید آزمایشگاهی را انجام ندهند، قرار است چه کسی دست به این کار بزند؟ شوتس می نویسد:
«قابل درک نیست که همان نویسندگانی که مطمئنند هوش انسان های دیگر را به هیچ وجه نمی توان تایید کرد، این قدر به خود اصل تایید پذیری که صرفا می توان آن را از طریق همکاری با دیگران درک نمود، اطمینان داشته باشند.»
تجربه گرایان جدید، به این طریق، از پیش انگاره های خود روش علمی که از آن دفاع می کنند، غافل می شوند. از نگاه شوتس، آگاهی از این قبیل پیش فرض ها به وسیع ترین معنای کلمه «تجربی» است.
«مشروط بر آنکه این واژه را به برداشت های حسی از اشیا و رویداد های دنیای بیرونی محدود نکنیم، بلکه شکل تجربی که تفکر عرفی در زندگی روز مره، اعمال انسان و پیامد های آن را بدان شکل و در قالب انگیزه ها و اهدافی که در پشت آنها قرار دارد، درک می کند نیز در نظر بگیریم.»
حال که ویژگی های رفتار شناسی، رویه ها و اصول موضوعه آن و شالوده فلسفی اش را مورد بررسی قرار داده ایم، اجازه دهید به مداقه در باب ارتباط آن با دیگر شاخه هایی که کنش انسان را مطالعه می کنند، بپردازیم و مخصوصا بررسی کنیم که چه تفاوت هایی میان رفتار شناسی و تکنولوژی، روان شناسی، تاریخ و اخلاق - که همگی به نوعی به کنش انسان می پردازند - وجود دارد.
رفتار شناسی به طور خلاصه ترکیبی است از دلالت های منطقی این حقیقت صوری جهان شمول که افراد دست به عمل می زنند و ابزار ها را در تلاش برای دستیابی به اهداف انتخاب شده به کار می گیرند. تکنولوژی به این مساله محتوایی می پردازد که چگونه باید با استفاده از ابزار ها به اهداف دست پیدا کرد. روانشناسی، این مساله را که چرا افراد، اهدافی متفاوت را برای خود برمی گزینند و چگونه دست به انتخاب اهداف می زنند، مورد بررسی قرار می دهد. اخلاق به این موضوع می پردازد که افراد باید چه هدف ها یا ارزش هایی را اختیار کنند و تاریخ در این باره مداقه می کند که چه اهدافی در گذشته انتخاب شده اند، چه ابزار هایی برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گرفته اند و این اقدامات، چه پیامد هایی را به دنبال داشته است.
از این رو رفتار شناسی یا مخصوصا نظریه اقتصادی، رشته ای منحصر به فرد در علوم اجتماعی است؛ زیرا در قیاس با شاخه های دیگر، به محتوای ارزش ها، اهداف و کنش های انسان - و آنچه انجام داده یا اینکه اقدامی را چگونه صورت داده است یا چگونه باید عمل کند - نمی پردازد، بلکه منحصرا در این باره کند و کاو می کند که انسان یقینا اهدافی دارد و برای دستیابی به آنها دست به عمل می زند. قوانین مطلوبیت، تقاضا، عرضه و قیمت، فارغ از نوع کالا یا خدمت تولید شده یا تقاضا شده برقرارند. همان گونه که جوزف دورفمن درباره خطوط کلی نظریه اقتصادی (۱۸۹۶) نوشته هربرت داونپورت می نویسد: ویژگی اخلاقی امیال، بخشی اساسی از کار او را تشکیل نمی داد. او می گفت که انسان ها به خاطر «سیگار و نیز به خاطر غذا، مجسمه یا ماشین درو» کار می کنند و به محرومیت تن می دهند. تا زمانی که انسان ها مایل به خرید و فروش «حماقت و شرارت» باشند، کالا هایی که نام آنها رفت، عوامل اقتصادی معتبری در بازار خواهند بود؛ زیرا مطلوبیت به معنای اقتصادی آن، صرفا به معنای قابلیت تطبیق با تمایلات انسانی است. تا زمانی که این کالا ها از سوی انسان ها در خواست شوند، نیازی را برآورده می کنند و محرکی را برای تولید فراهم می آورند. از این رو اقتصاد، نیازی به بررسی ریشه انتخاب ها ندارد.
رفتار شناسی همانند وجوه مطلوب علوم اجتماعی دیگر بر فرد گرایی روش شناختی تکیه می کند - و بر این نکته انگشت می گذارد که تنها افراد هستند که حس می کنند، اهمیت می دهند، فکر می کنند و دست به عمل می زنند. فرد گرایی همواره به پایه این فرض که تمام افراد «اتم هایی» هستند که محکم مهر و موم شده و از دیگران جدا شده اند و تحت تاثیر آنها قرار نمی گیرند - به غلط - مورد حمله منتقدین قرار گرفته است. این خوانش غلط و مبهم از فرد گرایی روش شناختی، ریشه این برهان پیروز مندانه گالبریت در جامعه مرفه (بوستون، هوفتون میفلین، ۱۹۵۸) است که ارزش ها و تصمیمات افراد از دیگران اثر می پذیرند و از این رو لابد نظریه اقتصادی بی اعتبار است.
گالبریت همچنین از برهان مذکور نتیجه می گیرد که این انتخاب ها، از آن جا که اثر می پذیرند، تصنعی و نا مشروع هستند. همان گونه که دورفمن در چکیده خود درباره افکار داونپورت می نویسد، این نکته که نظریه اقتصادی رفتار شناسانه بر فاکت جهان شمول ارزش ها و انتخاب های فردی تکیه دارد، به این معنا است که «نیازی به بررسی ریشه انتخاب ها ندارد.» نظریه اقتصادی بر این فرض نامعقول که تمام افراد، ارزش ها و انتخاب های خود را در خلأ و بی هیچ تاثیر پذیری از انسان ها تعیین می کنند، استوار نیست. آشکار است که افراد دائما از همدیگر می آموزند و بر هم اثر می گذارند. همان طور که هایک در نقد مشهور خود بر گالبریت - «نتیجه کاذب اثر وابستگی» - می نویسد:
«استدلال پروفسور گالبریت را می توان به راحتی و بدون هیچ تغییری در اصطلاحات اساسی آن برای اثبات بی ارزشی ادبیات یا هر نوع دیگری از هنر به کار گرفت. یقینا خواست ادبیات در فرد در ذات او قرار ندارد؛ به این معنا که اگر ادبیات به وجود نمی آمد، آن را تجربه نمی کرد. آیا این امر بدان معنا است که نمی توان از تولید ادبیات به عنوان چیزی که خواسته ای را ارضا می کند دفاع کرد؛ چون تنها تولید است که تقاضا را به وجود می آورد؟»
متاسفانه اینکه مکتب اقتصادی اتریش، قاطعانه و از ابتدا بر تحلیل حقیقت ارزش ها و انتخاب های ذهنی استوار است، اتریشی های اولیه را به استفاده از اصطلاح مکتب روان شناختی سوق داد. نتیجه این امر، یک رشته نقد های نامناسب، به این صورت بود که آخرین یافته های روان شناسی در نظریه اقتصاد وارد نشده اند. این موضوع سوء برداشت هایی از این قبیل را نیز به بار آورد که قانون مطلوبیت نهایی نزولی بر قانونی روان شناسانه درباره اشباع خواسته ها استوار است. در حقیقت همان طور که میزس به جد اشاره کرد، این قانون رفتار شناسانه است، نه روان شناسانه و مثلا اینکه دهمین قاشق بستنی مطبوعیت کمتری را در قیاس با قاشق نهم به همراه دارد، هیچ ارتباطی با محتوای خواسته ها ندارد. برعکس، اینکه اولین واحد از یک کالا به پر ارزش ترین مورد استفاده آن تخصیص می یابد و دومین آن به مورد استفاده بعد و...، یک حقیقت رفتار شناسانه است که از طبیعت کنش استخراج شده است.
با این حال، رفتار شناسی و علوم مرتبط با آن حول موضوع کنش انسانی، در یک نقطه و فقط در یک نقطه در قبال روان شناسی فلسفی موضع می گیرند و آن، این گزاره است که ذهن انسان، شعور و ذهنیت وجود دارند و از این رو کنش وجود دارد. رفتار شناسی، از این لحاظ در مقابل مبنای فلسفی رفتار گرایی و باور های مرتبط با آن قرار دارد و به تمام شاخه های فلسفه کلاسیک و پدیدار شناسی ملحق می شود. با این همه، رفتار شناسی و روان شناسی از لحاظ تمام مسائل دیگر، رشته هایی مجزا و متمایزند.
یک موضوع بسیار حیاتی، ارتباط میان تاریخ و نظریه اقتصادی است. در این جا نیز لودویگ فن میزس، همانند بسیاری از دیگر حوزه های اقتصاد اتریشی، نقش برجسته ای را به ویژه در اثر خود با عنوان نظریه و تاریخ بازی می کند. بسیار شگفت انگیز است که میزس و رفتار شناسان دیگر که با عنوان «ماقبل تجربه گرایان» از آنها یاد می شود، عموما به «مخالفت» با تاریخ متهم شده اند. اما در واقع، نه تنها میزس معتقد بود که نیازی نیست نظریه اقتصادی با استفاده از فاکت های تاریخی مورد «آزمون» قرار گیرد، بلکه باور داشت که چنین کاری امکان پذیر نیست. یک حقیقت تاریخی، برای آنکه بتواند جهت آزمون نظریه مورد استفاده قرار گیرد، باید ساده بوده و با دیگر فاکت ها در رده های قابل دسترس و قابل تکرار همگن باشد.
به طور خلاصه، این نظریه که یک اتم مس، یک اتم گوگرد و چهار اتم اکسیژن با همدیگر ترکیب شده و واحدی مشخص به نام سولفات مس را با خواصی معین به وجود می آورند، به راحتی در آزمایشگاه امتحان می شود. هر یک از این اتم ها شبیه به یکدیگرند و بنابراین می توان این آزمون را بی نهایت تکرار کرد؛ اما همان طور که میزس خاطر نشان می کند، تمام رخداد های تاریخی، ساده و قابل تکرار نیستند و هر یک، نتیجه پیچیده انواع متغیری از عوامل چند گانه اند که همواره در ارتباطی ثابت با عوامل دیگر قرار ندارند. بنابراین تمام رویداد های تاریخی نامتجانس اند و بنابراین نمی توان از آنها برای آزمون یا ساخت قوانین تاریخی - چه کمی و چه غیر کمی - استفاده کرد. می توان تمام اتم های مس را در یک گروه همگن قرار داد؛ اما چنین کاری در خصوص رویداد های تاریخی امکان ناپذیر است.
البته این بدان معنا نیست که هیچ تشابهی میان رخداد های تاریخی وجود ندارد. شباهت های آنها زیاد است؛ اما تجانسی میان آنها وجود ندارد. همانندی های بسیاری میان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۳ وجود داشت؛ اما نمی توان آنها را رویداد هایی همگن نامید؛ زیرا تفاوت های مهم و گریز ناپذیری با یکدیگر داشتند. انتخابات بعدی نیز رویداد تکرار پذیری که بتوان آن را در گروه همگنی از «انتخابات» مختلف قرار داد، نخواهد بود. بنابراین هیچ قانون علمی و یقینا هیچ قانون کمی را نمی توان از این رویداد ها استخراج کرد. این جا است که دلیل مخالفت کاملا بنیادین میزس با اقتصاد سنجی روشن می شود.
اقتصاد سنجی نه تنها می کوشد که با استفاده از فاکت های پیچیده و نا همگن تاریخی، از علوم طبیعی تقلید کند - به شکلی که گویی اینها فاکت های آ زمایشگاهی همگن و تکرار پذیری هستند - بلکه پیچیدگی کیفی هر رویداد را به عددی کمی فرو می کاهد و سپس با عمل به شکلی که گویی این روابط مقداری در تاریخ بشر ثابت می مانند، بر وخامت این مغلطه می افزاید. همان گونه که میزس بار ها اشاره کرده بود، اقتصادسنجی کاملا بر خلاف علوم فیزیکی که بر اکتشاف تجربی ثابت های کمی استوارند، نتوانسته حتی یک ثابت را در تاریخ بشر پیدا کند و با توجه به شرایط دائما دگرگون شونده اراده، دانش و ارزش های انسان ها و همچنین با نظر به تفاوت های آنها، قابل تصور نیست که اقتصاد سنجی هرگز از پس چنین کاری برآید.
رفتار شناسان - و نه ستایشگران کذایی تاریخ - در مقابل تاریخ نیستند و نکات منحصر به فرد و تحویل ناپذیر تاریخ انسان را عمیقا مورد توجه قرار می دهند. به علاوه به عقیده رفتار شناسان، دانشمندان علوم اجتماعی نمی توانند به شکلی با یکایک انسان ها رفتار کنند که گویی افرادی صاحب ذهن که بر پایه ارزش ها و انتظاراتشان عمل می کنند، نیستند، بلکه سنگ یا مولکول هایی اند که می توان روند تغییرات شان را به لحاظ علمی در آنچه ثابت یا قانون کمی نامیده می شود، دنبال کرد. به علاوه بزرگ ترین مایه شگفتی آن است که این رفتار شناس ها هستند که واقعا رویکردی تجربی را اتخاذ می کنند؛ زیرا به طبیعت منحصر به فرد و نامتجانس فاکت های تاریخی اذعان دارند و این «تجربه گرایان» خود خوانده هستند که با تلاش برای فروکاستن حقایق تاریخی به قوانین کمی، کاملا آنها را نادیده می گیرند. از این رو میزس درباره متخصصین اقتصاد سنجی و دیگر عالمان «اقتصاد مقداری» می نویسد:
«در حوزه اقتصاد، هیچ رابطه ثابتی وجود ندارد و متعاقبا هیچ گونه ای از اندازه گیری امکان پذیر نیست. اگر یک متخصص آمار محاسبه کند که افزایش ۱۰ درصدی عرضه سیب زمینی در آتلانتیس در زمانی معین، کاهش ۸ درصدی قیمت آن را به دنبال می آورد، چیزی را درباره تاثیر تغییر عرضه این محصول در کشوری دیگر یا در زمانی دیگر ثابت نکرده است. او «کشش تقاضا» برای سیب زمینی را «اندازه گیری» نکرده و تنها یک حقیقت منحصر به فرد تاریخی را نشان داده است. ممکن نیست هیچ فرد هوشمندی در این باره که رفتار انسان ها در قبال سیب زمینی و هر کالای دیگری متغیر است، شک کند. افراد مختلف، ارزش چیز های یکسان را به گونه هایی متفاوت تعیین می کنند و با تغییر شرایط، ارزش گذاری هایشان تغییر می یابد...
امکان ناپذیری اندازه گیری به خاطر نبود روش های تکنیکی برای تعیین معیار نیست.... بلکه به نبود روابط ثابت باز می گردد.... اقتصاد، بر خلاف آنچه پوزیتیویست ها به کرات می گویند... رو به گذشته ندارد؛ چرا که «مقداری» نیست. اقتصاد به این دلیل مقداری نیست و اندازه گیری نمی کند که هیچ ثابتی وجود ندارد؛ ارقام آماری که به رخداد های اقتصادی اشاره دارند، داده های تاریخی اند. آنها به ما می گویند که در یک مورد تکرار ناپذیر تاریخی چه اتفاقی رخ داده است. می توانیم رویداد های فیزیکی را بر پایه دانش خود درباره روابط ثابتی که آزمایش ها برایمان محرز کرده اند، تفسیر کنیم؛ اما اتفاقات تاریخی چنین تفسیری را تاب نمی آورند....
تجربه تاریخ اقتصادی، همواره تجربه پدیده هایی پیچیده است. این تجربه هرگز نمی تواند دانشی از آن نوع را که آزمایش گر از یک تجربه آزمایشگاهی انتزاع می کند، منتقل سازد. آمار روشی است برای بیان فاکت های تاریخی.... آمار قیمت ها، تاریخ اقتصادی است. این برداشت که افزایش تقاضا، در صورت ثبات سایر شرایط، باید به افزایش قیمت ها منجر شود، از تجربه استخراج نمی گردد. هیچ کس، هرگز در جایگاهی نبوده یا نخواهد بود که بتواند تغییری در یکی از داده های بازار را در صورت ثبات سایر شرایط مشاهده کند. چیزی به عنوان اقتصاد مقداری وجود ندارد. تمام کمیات اقتصادی که درباره آنها آگاهی داریم، داده های تاریخ اقتصادی هستند.... هیچ کس آن قدر جسور نیست که معتقد باشد افزایشی A درصدی در عرضه یک کالا باید همواره - در تمام کشور ها و زمان ها - به کاهشی B درصدی در قیمت آن منجر شود؛ اما از آن جا که هیچ عالم اقتصاد مقداری هرگز جرات نکرده است شرایط خاصی که انحراف معینی از نسبت A:B را به بار می آورند، دقیقا و بر پایه تجربه آماری تعریف کند، بیهودگی تلاش هایشان آشکار می شود.»
میزس در توضیح نقد خود بر ثوابت می افزاید:
«کمیت هایی که در عرصه عمل انسان می بینیم،... به شکل آشکاری متغیر هستند. تغییراتی که در آنها رخ می دهد، به وضوح بر نتیجه اقدامات ما تاثیر می گذارد. هر کمیتی که امکان مطالعه آن وجود داشته باشد، رویدادی تاریخی و فاکتی است که نمی توان آن را بدون تصریح زمان و منطقه جغرافیایی، به طور کامل شرح داد.
متخصصین اقتصاد سنجی از پس رد این نکته که استدلال شان را نقش بر آب می کند، برنمی آیند. آنها ناگزیر از پذیرش این مساله هستند که هیچ گونه «ثابت رفتاری» وجود ندارد.
با این حال، می خواهند ارقامی را که به طور دلبخواهی و بر مبنای فاکت های تاریخی انتخاب شده اند، به عنوان «ثابت های رفتاری نا مشخص» معرفی کنند. تنها بهانه ای که پیش می نهند، این است که فرضیات آنها «صرفا می گویند که این ارقام نا مشخص، طی دوره ای چند ساله به شکلی قابل قبول ثابت می مانند.» حال این نکته که آیا این دوره زمانی که علی الظاهر رقمی معین در آن ثابت می ماند، کماکان ادامه دارد یا تغییری در آن عدد رخ داده است، تنها بعدا مشخص می شود. پس از باز اندیشی، اگر چه فقط در موارد نادر، می توان گفت که یک نسبت تقریبا ثابت که اقتصاد دانان آن را نسبتی می نامند که «به شکل معقولی» ثابت است، طی یک دوره (احتمالا بسیار کوتاه) بین ارزش های عددی دو عامل حکمفرما است؛ اما این به طرزی بنیادین با ثابت های علم فیزیک تفاوت دارد. آنچه می توان در تلاش برای پیش بینی رخداد های آتی بدان توسل جست، چیزی است که یک فاکت تاریخی بر آن دلالت دارد - نه آنچه که یک ثابت بر آن حکم می کند.
معادلات بسیار ستایش شده صرفا آنهایی اند که تمام کمیت ها در آنها - تا جایی که به آینده ارتباط دارند - نامعین هستند.
در برخورد ریاضیاتی با فیزیک، تمایز میان پارامتر های ثابت و متغیر معنادار است و در هر نمونه ای از محاسبه تکنولوژیکی بدان نیاز داریم، اما در اقتصاد، هیچ ارتباط ثابتی میان مقادیر مختلف وجود ندارد. متعاقبا تمام داده های تحقیق پذیر، متغیر یا داده های تاریخی هستند. عالمان اقتصاد ریاضی باز گو می کنند که وضع اسفناک آن به وجود تعداد بسیار زیادی متغیر مختلف باز می گردد، اما حقیقت آن است که تنها متغیر ها وجود دارند و ثابتی وجود ندارد. صحبت از متغیر ها در حالی که نا متغیری وجود ندارد، بی معنی است.»
در این صورت، واقعا چه ارتباطی میان نظریه اقتصادی و تاریخ اقتصادی یا به بیان دقیق تر، میان نظریه اقتصادی و تاریخ به طور کلی وجود دارد؟ نقش مورخ، تلاش برای شرح فاکت های منحصر به فرد تاریخی که حوزه تخصص او را تشکیل می دهند، است. او برای انجام درست این کار باید تمام نظریه های مرتبط از همه رشته های مختلفی که بر مساله مد نظر او تاثیر می گذارند را به کار گیرد، زیرا فاکت های تاریخی، نتایج پیچیده علل پر شماری هستند که از وجوه متفاوت موقعیت انسان ریشه می گیرند. بنابراین مورخ نه تنها باید برای استفاده از نظریه اقتصادی رفتار شناختی آماده باشد، بلکه باید خود را برای استفاده از بینش هایی از فیزیک، روان شناسی، تکنولوژی و استراتژی نظامی همراه با درکی تفسیری از انگیزه ها و اهداف افراد آماده کند.
او باید این ابزار ها را هم در فهم اهداف کنش های مختلف تاریخ و هم برای درک پیامد های این قبیل اقدامات به کار گیرد. از آن جا که علاوه بر بافت تاریخی، با درک افراد مختلف و تعاملات آنها نیز سر و کار داریم، مورخی که ابزار های علوم طبیعی و اجتماعی را به کار می گیرد، در نهایت یک «هنر مند» است و بنابراین هیچ تضمین یا حتی احتمالی نیست که هیچ دو مورخی، دقیقا به یک شیوه درباره یک موقعیت خاص قضاوت کنند. هر چند ممکن است آنها راجع به دسته ای از عوامل مختلف برای توضیح خاستگاه و پیامد های یک رخداد توافق داشته باشند، اما بعید است راجع به وزن دقیقی که باید به هر عامل تخصیص داده شود، هم نظر باشند. آنها باید در استفاده از نظریه های مختلف علمی، قضاوت های مناسبی راجع به نظریه ای که در هر مورد به کار گرفته می شود، صورت دهند.
به عنوان نمونه با اشاره به مثال ابتدای مقاله، مورخی که به بحث درباره رابینسون کروزو می پردازد، به ندرت از نظریه پولی برای ارائه توضیحی تاریخی در باب اقدامات او در جزیره متروکه استفاده می کند. از دید تاریخ نگار اقتصادی، قانون اقتصادی نه با فاکت های تاریخی آزمون می شود و نه به واسطه آنها مورد تایید قرار می گیرد، بلکه این قانون، در جایی که صادق است، برای کمک به توضیح این فاکت ها استفاده می شود. بنابراین حقایق تاریخی مورد اشاره، کارکرد های قانون را به تصویر می کشند. آلفرد شوتس، ارتباط میان نظریه اقتصادی رفتار شناختی و درک تاریخ اقتصادی را این گونه به ظرافت خلاصه می کند:
«هیچ عمل اقتصادی، بدون اشاره به یک کنش گر اقتصادی قابل تصور نیست، اما این کنشگر مطلقا نا شناس است. عامل مورد بحث نه شما هستید، نه من هستم، نه سرمایه گذار است و نه حتی یک «انسان اقتصادی» به معنای دقیق کلمه، بلکه یک «فرد» جهانشمول محض است. با این وجود می توان کنشگر اقتصادی را به معنای دقیق کلمه مورد مطالعه قرار داد و تلاش کرد که آنچه در ذهن او جریان دارد را دریافت. البته در این صورت، با اقتصاد نظری سر و کار نداریم، بلکه به تاریخ اقتصادی یا جامعه شناسی اقتصادی پا گذاشته ایم.... با این همه گزاره های این علوم نمی توانند مدعی هیچ گونه اعتبار جهانشمولی باشند، زیرا یا با گرایشات اقتصادی افراد تاریخی خاصی سر و کار دارند یا به انواعی از فعالیت های اقتصادی می پردازند که کنش های اقتصادی مورد بحث، شاهدی برای آنها هستند....
از دید ما اقتصاد محض، نمونه ای کامل از یک مجموعه معنایی عینی راجع به مجموعه های معنایی ذهنی است، یا به بیان دیگر نمونه ای کامل از یک آرایش معنایی عینی است که تجربیات ذهنی نوعی و نا متغیر تمام افرادی که در یک چارچوب اقتصادی عمل می کنند را تصریح می کند.... هر نگرشی درباره اینکه قرار است «کالا ها» بعد از اکتساب در چه موردی به کار برده شوند، ضرورتا خارج از چنین آرایشی قرار می گیرد، اما البته به محض اینکه توجه خود را به معنای ذهنی یک فرد واحد واقعی معطوف می کنیم و بدین طریق، «هر کس» نا شناس را پشت سر می گذاریم، صحبت از رفتاری نمونه وار معنا دار خواهد بود.... یقینا چنین رفتاری از دیدگاه اقتصاد بی ربط است و به این معنا، اصول اقتصادی به گفته میزس، بیان آنچه معمولا رخ می دهد نیستند، بلکه آنچه ضرورتا باید به وقوع بپیوندد را بیان می کنند.»
موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
پاورقی:
۱- ترکیبی از دو واژه یونانی praxis به معنای کنش یا عمل و logos به معنای سخن که در این مقاله به رفتار شناسی ترجمه شده است، م.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۲۵ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۵۳:۵۰ قبل از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد